mezera
mezera

Centrální registr profesních ozáření

Centrální registr profesionálních ozáření (CRPO) je zřízen na SÚJB od 1. 9. 1997. Tento registr slouží k evidenci osobních dávek radiačních pracovníků kategorie A v souladu s §26 odst. 1, písm. c) Atomového zákona. Držitel povolení je povinen oznamovat SÚJB do systému státní evidence ozáření radiačních pracovníků, jednak jejich osobní údaje sloužící k jejich jednoznačné evidenci, a jednak všechny výsledky osobního monitorování těchto pracovníků.

V rámci CRPO je nakládáno s osobními údaji pracovníků se zdroji ionizujícího záření v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost oznamovat stanovené údaje je primárně uložena držiteli povolení – zaměstnavateli radiačního pracovníka – nicméně legislativa umožňuje předávání těchto dat prostřednictvím služeb osobní dozimetrie na základě písemného souhlasu držitele povolení.

Osobní údaje o pracovnících musí být oznámeny do jednoho měsíce po jeho nástupu do zaměstnání u daného držitele povolení a totéž platí pro každou změnu těchto údajů. Výsledky osobního monitorování jsou oznamovány v průběhu roku do dvou měsíců po skončení monitorovacího období a vyhodnocení ročních dávek do 31. března za rok předcházející. V případě překročení osobní dávky 20 mSv je držitel povolení povinen oznámit neprodleně tuto skutečnost SÚJB spolu s výsledky přešetření a přijatými závěry.

Údaje vedené v CRPO slouží zejména k zabezpečení funkcí SÚJB v oblasti usměrňování profesních ozáření, ke sledování trendů vývoje osobních dávek v dlouhodobějších časových úsecích, k hodnocení velikosti ozáření v různých profesních skupinách, k poskytování požadovaných údajů ze strany různých mezinárodních organizací, apod.