Informace k radiační situaci na našem území a aktuálnímu dění na Ukrajině

Radiační situace na našem území je obvyklá. V týdnu od 21.2. do 27.2.2022 jsme nezaznamenali žádné odchylky od běžně sledovaných hodnot. Výsledky z monitorování našeho území naleznete na webu SÚJB, v aplikaci MonRaS (viz monitorování dávkového příkonu v záložce „Síť včasného zjištění“). Z nám dostupných zdrojů (evropská databáze EURDEP) také můžeme potvrdit, že i na dalších místech Evropy je radiační situace obvyklá.

Situace na Ukrajině

Státní inspektorát jaderného dozoru Ukrajiny nadále poskytuje aktualizované informace k situaci v uzavřené černobylské zóně prostřednictvím systému USIE Mezinárodní atomové agentury ve Vídni. Indikované úrovně dávkového příkonu překračují průměrné roční úrovně stanovené v roce 2021 na hodnotě v rozmezí 5,0 až 15,77krát a byly naměřeny na úrovních od 2,05 µSv/h do 9,46 µSv/h. Indikované úrovně dávkového příkonu překračují stanovené kontrolní úrovně pro tato pozorovací místa monitorování umístěná na kontaminovaném území uzavřené zóny, a to na hodnotě v rozmezí 2,0 až 7,6krát. Hlavním zdrojem zvýšených hodnot dávkového příkonu je radioaktivní Cs-137, které se nachází v půdě v okolí dříve havarovaného bloku černobylské elektrárny. V této úvaze by předpokládaným důvodem indikovaného zvýšení dávkového příkonu mohlo být částečné narušení horní úrovně terénu pohybem značného množství vojenské techniky.

Byla také zveřejněna informace, že  27. února 2022 v 01:20 kyjevského času v důsledku bombardování Kyjeva všemi druhy protiletadlových a raketových zbraní zasáhly rakety úložiště radioaktivního odpadu kyjevské pobočky státní specializovaný podnik "Radon".

Podle aktualizovaných informací (27. února 2022 v 10:00 kyjevského času) byl sklad radioaktivního odpadu přezkoumán  a není vidět žádné poškození. Automatizovaný systém monitorování radiace, který byl dočasně mimo provoz, byl obnoven.

Jodová profylaxe

SÚJB také v uplynulých dnech zaznamenal dotazy a zvýšený zájem o dostupnosti jódových tablet, které jsou určeny pro účely jódové profylaxe v případě, že v ovzduší je významně zvýšená koncentrace radioaktivního jódu. K takové situaci může dojít v případě radiační havárie, proto jsou tablety stabilního jódu distribuovány předem obyvatelstvu v zónách havarijního plánování, kde lze v případě radiační havárie předpokládat, že by užití stabilního jódu bylo účelné.

Uveďme stručně mechanizmus fungování stabilního jódu – po užití jodové profylaxe se štítná žláza nasytí stabilním jódem a vdechovaný radioaktivní jód se tak již dále nevstřebává. Tímto opatřením se dá ušetřit poměrně velká část dávky, kterou by člověk při takové události mohl obdržet. Nicméně je nutno zdůraznit, že požití jódových tablet je odůvodněno opravdu jen v situacích, kdy se v ovzduší vyskytuje právě radioaktivní jód a to ve významném množství. Vzhledem k uvedenému je patrné, že užití stabilního jódu nefunguje univerzálně jako ochrana před ionizujícím zářením. Rozhodně tedy není na místě užívat tablety bez doporučení nebo dokonce preventivně. U  některých osob se může vyskytnout alergická reakce nebo jiné vedlejší účinky. Přínos musí vždy převažovat nad těmito negativními účinky.

Zdůrazňujeme, že pokud by bylo potřeba přijmout na území ČR pro občany jakákoliv neodkladná ochranná opatření z důvodu jakékoliv změny radiační situace, budeme informovat a konat neprodleně všemi dostupnými prostředky a způsoby v souladu s připravenými postupy tak, aby ochrana životů a zdraví občanů byla efektivní a účelná. Více informací o základních pravidlech chování během mimořádných událostí naleznete též na našich webových stránkách.

Vzhledem k aktuální situaci budeme nyní o aktuální  radiační situaci informovat každý den.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.