Odbor pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení

Oddělení pro kontrolu nešíření jaderných zbraní

Oddělení pro kontrolu nešíření jaderných zbraní, jako součást Odboru pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení (ZHN), je odborným útvarem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) zajištujícím v souladu se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, výkon kompetencí SÚJB v oblastech:

  • výkonu státního dozoru nad jadernými položkami a kontrolu dodržování povinností vyplývajících z nakládání s těmito položkami, včetně povolování jejich vývozu, respektive dovozu,
  • kontroly nešíření jaderných zbraní,
  • vedení státního systému evidence a kontroly jaderných materiálů a údajů a informací v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a stanovuje prováděcím právním předpisem požadavky na vedení jejich evidence a způsob jejich kontroly,
  • zajišťování mezinárodní spolupráce v oblasti uplatňování záruk na jaderné materiály a v oblasti mezinárodních kontrolních režimů, zejména je nositelem odborné spolupráce s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) a s dalšími orgány Evropské unie na poli uplatňování záruk na jaderné materiály,
  • rozhodování o zajištění jaderných položek, s nimiž je nakládáno v rozporu s právními předpisy, nebo kde není odstraňován vzniklý stav.

Informace pro ohlašovatele, žadatele a držitele povolení s ohledem na přijetí nového atomového zákona

Upozorňujeme, že se vstupem v platnost zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, vzniká od 1. ledna 2017 nový institut tzv. ohlašovatele, pro transfery jaderných položek na území EU (viz § 18 a § 173 výše uvedeného zákona). Tento nový institut znamená, že pro transfery jaderných položek v rámci EU není nutné od 1. ledna 2017 žádat o povolení.

Dále upozorňujeme, že dle zákona č. 264/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona, byla stanovena nová výše správních poplatků. Od 1. ledna 2017 se tak nově za přijetí žádosti o povolení k dovozu nebo vývozu jaderné položky nebo k průvozu jaderného materiálu a vybrané položky v jaderné oblasti platí správní poplatek 1 000 Kč. Správní poplatek za přijetí žádosti o povolení k nakládání s jaderným materiálem se nemění a zůstává nadále ve výši 1 000 Kč. Ohlašovatelé správní poplatek nehradí.

Další relevantní informace a zajímavosti

Legislativní rámec

Evropská legislativa

Národní legislativa

Kontakty 

Kontaktní adresa: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Odbor pro kontrolu nešíření ZHN
Senovážné náměstí 9
110 00 Praha 1
Telefonní spojení: +420 221 624 782 (vedoucí oddělení)
+420 221 624 371 (sekretariát odboru)
Faxové číslo: +420 226 514 420
E-mail: zaruky@sujb.cz