Odbor pro kontrolu nešíření ZHN

Oddělení pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní

Oddělení pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní je součástí Odboru pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení. V oblasti dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní vykonává oddělení činnosti uložené SÚJB zákonem č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona:

K provedení zákona byla vydána vyhláška č. 474/2002 Sb., která stanovuje zejména: 

Pokud pracujete s biologickými agens nebo toxiny a kladete si otázku: "Vztahuje se na nás zákon č. 281/2002 Sb.?", pak je pro vaši rychlou orientaci v problematice určeno přehledné schéma.

Aktuálně

Informace k nakládání s novým typem koronaviru SARS-CoV-2

Podle Mezinárodního výboru pro klasifikaci virů (International Committee for Taxonomy of Viruses) je virus způsobující současnou pandemii onemocnění COVID-19 pojmenován „koronavirus způsobující těžký akutní respirační syndrom 2“ (SARS-CoV-2). Název vyplývá z práce odborné skupiny výboru pro studium koronavirů (Coronaviridae Study Group), která určila, že nově objevený virus patří ke stávajícímu druhu s názvem koronavirus podobný SARS (SARS-related coronavirus). Více na https://talk.ictvonline.org/.

Vzhledem k tomu, že koronavirus podobný SARS je řazen mezi vysoce riziková biologická agens dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 474/2002 Sb., kde je uveden v oddíle 1. Lidské a živočišné patogeny, bod 1.1. Viry, pod číslem 39. „koronavirus způsobující těžký akutní respirační syndrom (koronavirus podobný SARS)“, spadá SARS-CoV-2 pod tuto položku a patří tak mezi vysoce riziková biologická agens, se kterými lze podle § 6 odst. 1 zákona č. 281/2002 Sb. nakládat pouze na základě povolení vydaného SÚJB. Povolení není třeba pouze v případech specifikovaných v § 6 odst. 3 zákona č. 281/2002 Sb. 

S ohledem na vymezení biologického agens uvedeného v § 2 písm. a) zákona č. 281/2002 Sb. je za biologické agens považován aktivní („živý“) virus nebo materiál obsahující aktivní virus, který byl záměrně naočkován nebo nakažen tímto virem.

Bez povolení lze v souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 281/2002 Sb. nakládat s diagnostickým vzorkem obsahujícím SARS-CoV-2 nebo virem získaným z tohoto vzorku po dobu kratší než 30 dnů v referenční nebo diagnostické laboratoři. Tato výjimka ze zákona však slouží pouze pro primární vyšetření vzorků v dané diagnostické laboratoři a nevztahuje se na další využití materiálu, ve kterém je prokázáno, že aktivní virus obsahuje.

Pokud by diagnostická laboratoř pozitivní vzorky do 30 dnů nezlikvidovala a dále je uchovávala, musí požádat o povolení. Podobně, pokud by někdo další chtěl s takovým materiálem pracovat např. za účelem vývoje nových diagnostik, vakcíny nebo za účelem výzkumu SARS-CoV-2, musí požádat o povolení. Povolení je také třeba pro práci s genetickými elementy RNA viru, které obsahují sekvence nukleové kyseliny související s patogenitou viru.

Informace k podání žádosti naleznete na https://sujb.gov.cz/zakaz-biologickych-zbrani/nakladani-s-vrat/, případně se obraťte e-mailem na biologie@sujb.cz.

Upozornění pro laboratoře vyšetřující diagnostické vzorky s podezřením na přítomnost SARS-CoV-2:  Podle § 5 odst. 3 zákona č. 281/2002 Sb. každý, kdo při své činnosti nahodile izoluje nebo detekuje vysoce rizikové biologické agens, tedy i SARS-CoV-2, a nemá povolení k nakládání s tímto agens vydané SÚJB, je povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost SÚJB. K oznámení, prosím, využijte e‑mail: biologie@sujb.cz.