Dovoz a vývoz VRAT nebo RAT

Všechna vysoce riziková biologická agens a toxiny a riziková biologická agens a toxiny (s výjimkou Mycobacterium tuberculosis a viru West Nile) jsou řazena mezi tzv. zboží dvojího užití. Tímto pojmem je označováno zboží, včetně softwaru a technologií, které je vyráběno za účelem civilního mírového použití, vzhledem ke svému charakteru a vlastnostem by však mohlo být zneužito, zejména k výrobě zbraní hromadného ničení a jejich nosičů. 

Závazným předpisem v oblasti kontroly vývozu zboží a technologií dvojího užití je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití (přepracované znění). S ohledem na ohrožení základních bezpečnostních zájmů EU v souvislosti s útokem Ruska na územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny se EU rozhodla omezit vývoz zboží a technologií dvojího užití a poskytování souvisejících služeb, vydáním Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/699.

V případě vývozu VRAT nebo RAT (tedy při pohybu zboží mimo území Evropských společenství, do tzv. třetích zemí), je nutné požádat Licenční správu MPO  o vydání příslušného povolení (licence). Povolení je navíc nutné také pro přepravu ricinu a saxitoxinu uvnitř Evropských společenství (transfer v rámci EU).

Pohyb VRAT přes hranice ČR v rámci Evropských společenství

Držitelé povolení jsou v případě transferu VRAT do/ze zemí EU povinni oznámit vstup těchto látek na území České republiky nebo jejich opuštění území České republiky do 5 dnů ode dne uskutečnění. Oznámení se předává elektronicky na formuláři Oznámení dovozu/vývozu (v záložce „Ke stažení“) zasláním na adresu biologie@sujb.cz

Navíc v případě, že chce držitel povolení uvnitř Evropských společenství přepravovat ricin či saxitoxin, musí požádat i Licenční správu MPO o vydání příslušného povolení.

Pohyb RAT přes hranice ČR v rámci Evropských společenství

Osoby nakládající s RAT jsou v případě transferu RAT do/ze zemí EU povinny oznámit vstup těchto látek na území České republiky nebo jejich opuštění území České republiky do 5 dnů ode dne uskutečnění. Oznámení se předává elektronicky na formuláři Oznámení dovozu/vývozu (v záložce „Ke stažení“) zasláním na adresu biologie@sujb.cz

Dovoz a vývoz VRAT (mimo území Evropských společenství)

Dovoz a vývoz VRAT upravuje § 14 zákona č. 281/2002 Sb. Dovážet a/nebo vyvážet VRAT smí pouze držitel povolení vydaného SÚJB, které opravňuje k dovozu a/nebo vývozu VRAT. Dovážet a/nebo vyvážet VRAT lze pouze k účelům uvedeným v § 6 odst. 1 zákona č. 281/2002 Sb. 

Při vývozu VRAT musí mít držitel povolení k dispozici písemné prohlášení zahraničního konečného uživatele, že vysoce riziková biologická agens nebo toxiny nebudou používány k výrobě nebo vývoji bakteriologických (biologických) nebo toxinových zbraní, s uvedením konkrétního účelu jejich použití.

Držitelé povolení jsou v případě dovozu či vývozu VRAT povinni oznámit vstup těchto látek na území České republiky nebo jejich opuštění území České republiky do 5 dnů ode dne uskutečnění. Oznámení se předává elektronicky na formuláři Oznámení dovozu/vývozu (v záložce „Ke stažení“) zasláním na adresu biologie@sujb.cz

Dovoz a vývoz RAT (mimo území Evropských společenství)

Dovoz a vývoz RAT upravuje § 17b zákona č. 281/2002 Sb.

Osoby nakládající s RAT na území ČR jsou v případě dovozu či vývozu RAT povinny oznámit vstup těchto látek na území České republiky nebo jejich opuštění území České republiky do 5 dnů ode dne uskutečnění. Oznámení se předává elektronicky na formuláři Oznámení dovozu/vývozu (v záložce „Ke stažení“) zasláním na adresu biologie@sujb.cz

Při vývozu RAT musí mít osoba nakládající s RAT k dispozici písemné prohlášení zahraničního konečného uživatele, že riziková biologická agens nebo toxiny nebudou používány k výrobě nebo vývoji bakteriologických (biologických) nebo toxinových zbraní, s uvedením konkrétního účelu jejich použití.