Přesun a předání VRAT nebo RAT v rámci ČR

Povinností držitele povolení je, v souladu s §13 písm. h), poskytovat VRAT pouze osobě, která je na základě povolení vydaného SÚJB oprávněna s touto látkou nakládat. SÚJB však může ve výjimečném odůvodněném případě na omezenou dobu povolit poskytnutí VRAT i osobám, které nejsou držiteli povolení - např. pro účely mezilaboratorních porovnávacích zkoušek.

Žádné další povinnosti v oblasti poskytování VRAT nebo RAT zákon č. 281/2002 Sb. nestanovuje.  Pohyb agens a toxinů mezi držiteli povolení nebo osobami nakládajícími s RAT není nutno hlásit SÚJB. Přesto bychom chtěli požádat o dodržování následujících pravidel:

  • RAT si mohou navzájem poskytovat pouze osoby, které SÚJB ohlásily nakládání s RAT podle § 17a;
  • každý pohyb VRAT nebo RAT musí být zapsán v evidenční knize poskytovatele i příjemce; tyto zápisy si musí odpovídat;
  • o předání/poskytnutí VRAT nebo RAT bude sepsán Předávací protokol, který bude mít k dispozici poskytovatel i příjemce.

Dodržování uvedených pravidel umožní lepší orientaci v pohybu agens a toxinů a usnadní kontrolní činnost SÚJB (zejména v případě, že mezi dotčenými subjekty došlo k předání/poskytnutí stanovených látek bez uzavření písemné dohody nebo smlouvy).