Nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny

Každá fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s vysoce rizikovými biologickými agens nebo toxiny (VRAT) musí být držitelem platného povolení.

SÚJB vydá povolení k nakládání na základě žádosti. Žádost, prosím, podejte jak v listinné podobě, tak formou elektronického formuláře. K vypracování obou podob žádosti je určen formulář (v záložce „Ke stažení“). Žádost, kterou budete v listinné podobě odesílat SÚJB, musí být dále doložena následujícími dokumenty či údaji (podle § 7 a § 10 zákona č. 281/2002 Sb.):

  • ustanovením odborného zástupce;
  • dokladem prokazujícím odbornou způsobilost odborného zástupce (ověřená kopie VŠ diplomu; okruh studijních programů pro uznání odborné způsobilosti je stanoven § 9 odst. 1 zákona č. 281/2002 Sb.);
  • prohlášením odborného zástupce, že tuto funkci (ve smyslu zákona č. 281/2002 Sb.) vykonává pouze pro jednu právnickou osobu;
  • dokladem ověřujícím bezúhonnost osoby, která je odborným zástupcem (zajistí si SÚJB na základě údajů uvedených ve formuláři žádosti)
  • dokladem ověřujícím bezúhonnost osob/y, která je/jsou statutárním orgánem (zajistí si SÚJB na základě údajů uvedených ve formuláři žádosti)
  • technickou dokumentací (kopie kolaudačního rozhodnutí budovy, ve které se bude se stanovenými agens nebo toxiny nakládat + situační plán areálu a budovy, na kterém je vyznačeno, kde bude docházet k vlastnímu nakládání se stanovenými agens a toxiny)
  • hlášením schváleným orgánem ochrany veřejného zdraví - kategorizace prací (příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozhoduje pouze o zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie, práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel, který je podle § 37 odst. 4 povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce, které zařadil do druhé kategorie, a údaje rozhodné pro toto zařazení – pro udělení povolení postačí kopie tohoto oznámení)
  • prohlášením, že ohledně majetku právnické osoby nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku.

V případě potřeby může SÚJB požadovat, aby byla žádost doložena dalšími dokumenty, např. povolením pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy.

Držitel povolení je povinen průběžně vést evidenci o nakládání s VRAT. Podklady pro založení evidenční knihy jsou dostupné v záložce „Ke stažení“.

Další z povinností držitelů povolení je předkládat ve stanoveném termínu SÚJB deklaraci skutečných činností za předcházející kalendářní rok. Termín pro její zaslání je do 31. ledna následujícího roku. K vypracování deklarace je určen formulář Deklarace (v záložce „Ke stažení“).

Všechny ostatní povinnosti držitelů povolení jsou uvedeny v § 13, dále v § 14a zákona č. 281/2002 Sb., který ukládá povinnosti v oblasti zabezpečení VRAT proti jejich zneužití, ztrátě a krádeži. Povinnosti související s přepravou a dovozem nebo vývozem VRAT jsou stanoveny v § 13a a § 14 zákona č. 281/2002 Sb. (viz záložka „Vše o přepravě“).