Přeprava VRAT a RAT

Přeprava VRAT

Přepravu VRAT upravuje § 13a zákona č. 281/2002 Sb., který stanovuje, že přepravovat VRAT lze pouze v přepravních obalech a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem (viz níže Předpisy vztahující se k přepravě nebezpečných věcí).

Při přepravě VRAT je povinností držitele povolení, podle § 13 písm. i), informovat dopravce o povaze zboží, které mu bylo svěřeno, a o bezpečném způsobu nakládání s ním. Toto informování musí držitel povolení dokumentovat. Dopravce pak musí podle § 13a odst. 2 zajistit, aby zásilka, která obsahuje VRAT, byla přepravována, skladována při přepravě a předána příjemci způsobem znemožňujícím krádež, zneužití a ztrátu, a musí zajistit, aby se s ní neoprávněná osoba nedostala do styku.

Přeprava RAT

Přepravu RAT upravuje §17c zákona č. 281/2002 Sb., který stanovuje, že přepravovat RAT lze pouze v přepravních obalech a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem (viz níže Předpisy vztahující se k přepravě nebezpečných věcí).

Předpisy vztahující se k přepravě nebezpečných věcí

Přepravu VRAT a RAT upravuje § 13a zákona č. 281/2002 Sb., kde je uvedeno, že přepravovat tyto látky lze pouze v přepravních obalech a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem. Takovým předpisem jsou např.:

  • Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
  • Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
  • Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Přepravu infekčních látek dále upravují např. předpisy:

Souhrnnou informaci o přepravě infekčních látek naleznete v článku Pravidla pro přepravu mikroorganismů.