Zpracování osobních údajů

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) poskytuje jako správce osobních údajů následující informace o zpracování osobních údajů dle nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho zástupce

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
IČO 48136069
datová schránka: me7aazb
e-mail: podatelna@sujb.cz
t. č.: + 420 221 624 111

Ing. Dana Drábová, Ph.D.
předsedkyně SÚJB

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Štěpán Kochánek
e-mail: stepan.kochanek@sujb.cz
t. č.: + 420 221 624 250

Účel a právní základ pro zpracování

SÚJB zpracovává osobní údaje v rámci výkonu státní moci, nakládání s majetkem státu a zajišťování výkonu státní moci, při plnění povinností organizační složky státu a ekonomicko-účetní jednotky.

SÚJB, jako ústřední orgán státní správy, vykonává mj. státní moc v rámci působnosti svěřené mu zejména zákony č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, a č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

Dále SÚJB provádí o činnosti související s nakládáním s majetkem státu a s dalšími soukromoprávními aktivitami zejména na základě zákonů č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zákony ukládají SÚJB také řadu povinností, v nichž vystupuje jako organizační složka státu, zaměstnavatel a účetní jednotka, a to zejména na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 234/2014 Sb., o státní službě, č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů je zákonnost zpracování založena především na důvodech uvedených v jeho čl. 6 odst. 1 písm. e), c), b) nebo f) (v pořadí důležitosti).

Kategorie dotčených osobních údajů

Zpracovávanými osobními údaji jsou zejména identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail apod.) adresátů povinností dle právních předpisů v působnosti SÚJB, tj. držitelů povolení, registrantů a ohlašovatelů, jejich pracovníků, držitelů oprávnění k výkonu činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, kontrolovaných a povinných osob, zaměstnanců a státních zaměstnanců SÚJB a smluvních partnerů SÚJB a jejich pracovníků.

Zdroj osobních údajů

SÚJB získává osobní údaje zpravidla ze základních registrů, přímo od subjektu údajů nebo od zaměstnavatele subjektu údajů (např. v případě zpracování založeného na smluvním vztahu nebo je-li zaměstnavatel adresátem povinností dle právních předpisů).

Předávání osobních údajů do mezinárodních organizací

SÚJB předává seznamy některých držitelů povolení v oblasti nešíření jaderných zbraní Evropské komisi na základě požadavku nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 ze dne 8. února 2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány (a uchovávány) po dobu stanovenou v souladu s požadavky právních předpisů, zejména zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, popř. v souladu s účelem zpracování a s ohledem na ochranu práv subjektu údajů.

Práva, kterými subjekt údajů disponuje vůči SÚJB

  • na přístup k osobním údajům
  • na opravu osobních údajů
  • na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
  • na omezení zpracování osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování
  • na přenositelnost údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • na odvolání souhlasu (pouze v případě zpracování, které je založeno na souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

SÚJB neprovádí automatizované rozhodování.