Odbor pro kontrolu nešíření ZHN

Oddělení pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní

Základní informace

Oddělení pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní, jako součást Odboru pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení, je odborným útvarem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

V oblasti zákazu chemických zbraní plní oddělení úkoly, které ukládá SÚJB zákon č. 19/1997 Sb. v posledním platném znění a vyhláška č. 459/2020 Sb. K hlavním úkolům oddělení podle tohoto zákona patří výkon státní správy a kontrolní činnost na území České republiky (ČR).

Národní legislativa implementuje základní mezinárodně platnou Úmluvu o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (zkráceně Úmluva o zákazu chemických zbraní, Chemical Weapons Convention - CWC). Po několika letech příprav byla v roce 2020 dokončena novelizace zákona č. 19/1997 Sb., která byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod číslem 336/2020 Sb. Ta vychází ze změny CWC a doporučení přijatých v průběhu několika let Konferencí členských států Organizace pro zákaz chemických zbraní (Organisation for the Prohibition of Chemicals Weapons - OPCW). Změna zákona je doprovázena i změnou prováděcí vyhlášky č. 208/2008 Sb., která je nahrazena vyhláškou 459/2020 Sb.

Ve vztahu k zahraničí spolupracuje odbor úzce s OPCW se sídlem v nizozemském Haagu a plní úkoly vyplývající z dodržování Úmluvy o zákazu chemických zbraní.

Zákon č. 19/1997 Sb. aplikuje ustanovení Úmluvy o zákazu chemických zbraní do právních podmínek ČR, zakazuje vývoj, výrobu a dovoz chemických zbraní, stanovuje podmínky udělování licencí pro nakládání s látkami seznamu 1 Úmluvy, řeší povinnosti při nálezu chemických zbraní a látek seznamu 1 Úmluvy, ohlašování stanovených látek, jejich evidenci a stanovuje druhy sankcí za porušování zákona.

Vyhláška č. 459/2020 Sb. je novou prováděcí vyhláškou k zákonu  č. 19/1997 Sb. Vyhláška specifikuje podmínky nakládání se stanovenými látkami uvedenými v seznamech v příloze Úmluvy. Vyhláška obsahuje řadu změn a úprav, které vycházejí z nového znění zákona. Zejména pak stanovuje množství stanovených látek a způsoby nakládání s nimi, na které se vztahuje ohlašovací povinnost. Dále pak uvádí požadavky na evidenci stanovených látek a upřesňuje obsah a termíny podávání hlášení. Nově vyhláška nezahrnuje seznamy stanovených látek, ale odkazuje na přílohu Úmluvy o zákazu chemických zbraní.

Úmluva o zákazu chemických zbraní

Seznam 1

Seznam 2

Seznam 3

Formuláře a číselníky  

Kontakt