Protikorupční opatření

Boj s korupcí patří k nejvýznamnějším výzvám moderní veřejné správy, ale i dalších oborů lidské činnosti. V zájmu snížení korupčního prostředí ve společnosti a zefektivnění státní správy již řadu let schvaluje vláda České republiky koncepční materiály a strategie zavádějící protikorupční opatření. Boj s korupcí je dlouhodobým procesem vyžadující spolupráci všech složek veřejné správy, a to v oblasti prevence, zprůhlednění procesů i postihu. Korupční praktiky jsou v řadě případů úzce propojeny s dalšími formami trestné činnosti, a mohou tak přispět k podkopání samotných základů společnosti. Výsledkem může být ztráta důvěry občana v poctivost a nestrannost fungování státních institucí, pokřivení tržních vazeb, ekonomický úpadek, destabilizace státu a další nepříznivé vlivy. Zároveň může korupce ohrožovat vnitřní i vnější bezpečnost státu.

Proto vláda České republiky staví boj s korupcí na celostátní úrovni na komplexním přístupu zachyceném ve Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (schválená usnesením vlády České republiky ze dne 17. prosince 2018 č. 855). Tímto materiálem je zaručen koordinovaný a systematický postup v boji proti všem formám korupce na všech úrovních řízení státu. Na základě Koncepce byl vytvořen Akční plán boje s korupcí na rok 2019, schválený usnesením vlády České republiky ze dne 11. března 2019 č. 170.

Ústřední roli v protikorupčním úsilí hraje Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, která vznikla na základě rozhodnutí vlády jako její poradní orgán. Rada koordinuje a vyhodnocuje stav boje s korupcí v České republice, připravuje koncepční materiály z této oblasti a posuzuje návrhy vybraných právních předpisů z hlediska korupčních rizik.

Vládní politika boje s korupcí je v Akčním pánu postavena na čtyřech prioritách:

  • výkonná a nezávislá exekutiva,
  • transparentnost a otevřený přístup k informacím,
  • hospodárné nakládání s majetkem státu a
  • rozvoj občanské společnosti.

SÚJB se v rámci meziresortních připomínkových řízení spolupodílí na tvorbě a obsahu koncepčních protikorupčních materiálů a jednoletých akčních plánů, připomínkuje předložené návrhy zákonů, vyhlášek a jiných legislativních i nelegislativních materiálů ostatních resortů nejen vzhledem ke své působnosti, ale i z hlediska zhodnocení korupčních rizik.

Významným preventivním nástrojem v boji proti korupci, který je třeba dodržovat a pravidelně vyhodnocovat, je resortní interní protikorupční program, v případě SÚJB - Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

V oblasti zadávání veřejných zakázek je zaveden monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejných zakázek. Postupuje se podle Směrnice o zadávání veřejných zakázek VDS 057, která rozpracovává zásady zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na podmínky SÚJB.

Nad rámec požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), SÚJB v zájmu transparentnosti a otevřenosti zveřejňuje v registru smluv všechny své smlouvy (s výjimkou smluv uzavřených s využitím objednávky s hodnotou nižší než 50 000 Kč bez DPH).

K naplňování principů dobré správy, včetně nezávislosti a objektivity, přispívá rovněž Etický kodex Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2).

Také Vy můžete přispívat ke snaze SÚJB o předcházení korupci a o její odhalování. Podezření na korupci při výkonu působnosti SÚJB lze oznámit (i anonymně) následujícími způsoby:
a) písemným sdělením

 1) na adresu:
 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 Právní oddělení
 Senovážné nám. 9
 110 00 Praha 1

 2) na e-mailovou adresu: korupce@sujb.cz

 3) do datové schránky SÚJB: me7aazb (adresát Právní oddělení)

b) ústně

 1) na telefonní linku 221 624 250

 2) osobním jednáním na Právním oddělení