Nahodilá detekce a identifikace VRAT

Každá fyzická nebo právnická osoba, která není držitelem povolení k nakládání s VRAT a nahodile při své činnosti VRAT izoluje nebo detekuje, je povinna dle § 5 odst. 3 zákona č. 281/2002 Sb. tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit SÚJB. Tato povinnost se vztahuje i na držitele povolení, kteří izolují nebo detekují takové VRAT, pro které jim povolení nebylo vydáno.

K takové situaci může dojít např. v laboratořích klinické mikrobiologie, kdy bude z odebraného biologického materiálu přímo izolováno vysoce rizikové biologické agens (např. Vibrio cholerae z rektálního výtěru), nebo bude prostřednictvím imunochemických metod v biologickém materiálu vysoce rizikové agens nejprve nepřímo detekováno a teprve následně dojde k jeho průkazu (např. pomocí kultivačních metod). Bez povolení lze nakládat s diagnostickým vzorkem obsahujícím vysoce rizikové biologické agens nebo kulturou vysoce rizikového biologického agens získanou z tohoto vzorku po dobu kratší než 30 dnů (tedy přibližně doba nezbytně nutná pro stanovení a ověření diagnózy).  Izolované kmeny musí být následně buď předány některému z držitelů povolení k nakládání s VRAT (např. příslušné národní referenční laboratoři) nebo zlikvidovány (např. autoklávováním). V žádném případě nemohou být na pracovišti archivovány bez příslušného povolení k nakládání. Obdobně musí být zlikvidován i materiál, ve kterém byly agens nebo toxiny detekovány nebo ze kterého byly izolovány (např. vzorek stolice, vzorek sputa, kadáver zvířete apod.).

Oznámení o nahodilé detekci nemá žádnou pevně stanovenou formu. Mělo by z něho být vždy patrné: 

  • kdo detekoval/izoloval - specifikace fyzické nebo právnické osoby, případně též na kterém pracovišti;
  • co detekoval/izoloval - které vysoce rizikové biologické agens nebo toxin;
  • jaký materiál byl zdrojem biologického agens nebo toxinu (např. kadáver zvířete) a odkud tento materiál pocházel;
  • kdy detekce/izolace proběhla - datum;
  • jak se po detekci/izolaci s agens nebo toxinem naložilo.

Oznámení lze zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu biologie@sujb.cz nebo poštou na adresu sídla SÚJB.

Na nahodilou detekci RAT se povinnost oznámení SÚJB nevztahuje.