Evidence biologických agens a toxinů

Vedení evidence osobou nakládající s VRAT nebo RAT

Všechny osoby nakládající s VRAT nebo RAT mají povinnost průběžně vést evidenci o nakládání se stanovenými látkami. Evidence musí být vedena podle jednotlivých pracovišť, kde evidovaná činnost probíhá, a jednotlivých skupin stanovených látek. Pokud se na jednom pracovišti nakládá např. s vysoce rizikovými biologickými agens a rizikovými biologickými agens, budou na pracovišti vedeny dvě evidenční knihy, jedna pro vysoce riziková agens a druhá pro riziková agens (viz § 4 odst. 2 vyhlášky č. 474/2002 Sb.). Naopak evidence vysoce rizikových agens a vysoce rizikových toxinů může být vedena v jedné evidenční knize. Evidenci vede určená/é osoba/y, která je/jsou zapsaná/é v evidenční knize. 

Evidenční kniha je vytvořena ze svázaných a očíslovaných listů. Podklady pro její založení jsou uvedeny v záložce „Ke stažení“ (podrobněji viz § 5 a § 6 vyhlášky č. 474/2002 Sb.). Pro každé jednotlivé biologické agens nebo toxin uvedený v seznamu evidovaných biologických agens nebo toxinů musí být vyčleněn alespoň jeden samostatný evidenční list.

Zápisy v knize jsou vedeny srozumitelně, přehledně, čitelně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost.  

Chybný zápis osoba určená k vedení evidence škrtne způsobem zaručujícím jeho čitelnost, v případě potřeby doplní chybný zápis správným zápisem. U provedené opravy uvede datum opravy a připojí podpis. 

Po ukončení vedení záznamů se evidenční kniha uzavře (na titulním listě se vyplní datum posledního záznamu a jednotlivé evidenční listy nebo jejich části, které zůstaly nevyplněny, se proškrtnou či se jinak znemožní do nich přidat další údaj). Uzavřenou evidenční knihu je držitel povolení nebo osoba nakládající s rizikovými biologickými agens nebo toxiny povinna uchovávat po dobu 10 let od data jejího uzavření.

V případě jakýchkoliv potíží, dotazů nebo námětů se obracejte na e-mail: biologie@sujb.cz.

Evidence vedená SÚJB

SÚJB vede evidenci podle § 3 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 281/2002 Sb. Údaje potřebné pro vedení této evidence získává SÚJB od fyzických a právnických osob, které nakládají s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens nebo toxiny, ve formě elektronických formulářů, jejichž vzory jsou stanoveny vyhláškou č. 474/2002 Sb..

Formuláře

Žádost - formulář použijte pro podání žádosti o udělení povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny, nebo pro podání žádosti o změnu povolení.

Ohlašovací povinnost - formulář použijte pro splnění ohlašovací povinnosti ve věci nakládání s rizikovými biologickými agens a toxiny nebo instalace nových zařízení.

Deklarace - formulář použijte pro ohlášení předepsaných údajů za uplynulý kalendářní rok.

Termíny pro zaslání deklarací:

  • do 31. ledna – deklarace skutečných činností za předcházející kalendářní rok

Hlášení dovozu/vývozu - formulář použijte pro ohlášení vstupu nebo výstupu biologického agens či toxinu na/z území ČR.

Formuláře jsou na konci doplněny POKYNY PRO VYPLNĚNÍ. Žádáme o jejich dodržování. 

Všechny formuláře, kde je vyžadován podpis statutárního zástupce, musí být podepsány statutárním/i zástupcem/ci podle pravomocí zapsaných v obchodním rejstříku, nebo na základě zastoupení na základě plné moci podle §33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.