Nakládání s rizikovými biologickými agens a toxiny

Každá fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poprvé nakládat s rizikovými biologickými agens nebo toxiny (RAT) je povinna splnit do 14 dnů před zahájením nakládání ohlašovací povinnost. K vypracování listinné i elektronické podoby ohlašovací povinnosti je určen formulář Ohlašovací povinnost (v záložce „Ke stažení“).

Osoba nakládající s RAT je povinna průběžně vést evidenci o nakládání. Podklady pro založení evidenční knihy jsou dostupné v záložce „Ke stažení“.

Další povinností osob nakládajících s RAT je předkládat ve stanoveném termínu SÚJB deklaraci skutečných činností za předcházející kalendářní rok. Termín pro její zaslání je do 31. ledna následujícího roku. K vypracování deklarace je určen formulář Deklarace (v záložce „Ke stažení“).

Povinnosti související s dovozem a vývozem RAT jsou stanoveny v § 17b (viz záložka „Vše o přepravě), další povinnosti jsou stanoveny také v § 17c zákona č. 281/2002 Sb.