Informace o povolovacím řízení pro vývoz/dovoz JP

Informace o postupu povolovacího řízení pro vývoz/dovoz jaderných položek

Důležité upozornění:

Níže uvedené informace se vztahují pouze k dovozům a vývozům jaderných položek, tedy jejich přesunům mezi ČR a zeměmi mimo Evropskou unii. Na pohyb jaderných položek mezi ČR a zeměmi Evropské unie se vztahuje institut tzv. transferu.

Česká republika patří mezi země s komplexním a efektivním systémem pro kontrolu vývozu a dovozu jaderných položek. Jaderné položky jsou definovány v § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „zákon“), a lze je rozdělit do tří základních kategorií:

Licenční řízení pro vývoz, resp. dovoz jaderných položek probíhá v České republice na základě tzv. dvoustupňového povolovacího řízení. Kompetentními orgány pro povolení vývozu, resp. dovozu jsou v České republice: 

Postup při udělování povolení k vývozu, resp. dovozu jaderných položek je následující: žadatel o povolení podá svou žádost na Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Odbor pro kontrolu nešíření ZHN (obsah a náležitosti žádosti). SÚJB posoudí na základě svých kompetencí a s ohledem na členství České republiky v mezinárodních kontrolních režimech (Skupina jaderných dodavatelů – Nuclear Suppliers Group, Zanggerův výbor – Zangger Committee) předloženou žádost a v zákonem předepsané lhůtě 90 dnů vydá své rozhodnutí. V případě kladného rozhodnutí ze strany SÚJB se toto rozhodnutí stává základní součástí žádosti o poskytnutí vývozní licence od Ministerstva průmyslu a obchodu, je-li vyžadována (bližší informace o problematice – viz Licenční správa MPO).