K tiskové zprávě JČM, Calla a OIŽP

Ve společné tiskové zprávě Sdružení Jihočeské matky, Calla a Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí se mj. praví:

"Z hlediska ochrany životního prostředí je dalším závažným problémem netěsnost palivových tyčí. Netěsnosti na nich znamenají porušení první bariéry mezi radioaktivními látkami a životním prostředím. Radioaktivní izotopy se pak uvolňují do chladiva a díky neřešeným netěsnostem ve vadných armaturách a při výměně paliva se následně dostávají do ovzduší. Tyto úniky jsou sice (v - doplněno námi) rámci povolených limitů, ale zcela zbytečně zatěžují životní prostředí."

Radioaktivní látky jsou z JE Temelín regulovaně vypouštěny do životního prostředí formou výpusti do ovzduší (ventilačními komíny) a výpusti do vodoteče (Vltava v profilu Kořensko). Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, v souladu s předpisy EU, stanoví, že výpusti z jaderné elektrárny musí být regulovány tak, aby jednotlivci z obyvatelstva nezpůsobily ozáření přesahující 250 mikroSv za rok (z toho 200 mikroSv pro výpusti do ovzduší a 50 mikroSv do vodotečí). Autorizované limity stanovené rozhodnutími SÚJB jsou výrazně nižší: 40 mikroSv pro výpusti do ovzduší a 3 mikroSv pro výpusti do vodoteče. Oba dva autorizované limity tudíž leží v oblasti, která je z hlediska současných poznatků vlivu záření na člověka považována za oblast již nezasluhující regulaci – ozáření je považováno z hlediska vlivu na člověka za zanedbatelné.

Graf efektivní dávky z výpustí

Z hodnot uvedených na obrázku je patrné, že efektivní dávka z výpustí do ovzduší nepřekročila od r. 2002 do r. 2005 ani 1% ze SÚJB autorizovaného limitu. Na efektivní dávce z výpustí do ovzduší se převážnou měrou (více než 90%) podílí výpust radioaktivního uhlíku, zbylý podíl tvoří vzácné plyny a plynné tritium.

Aktivity jednotlivých skupin radionuklidů vypouštěných ročně do ovzduší (radioaktivní uhlík, vzácné plyny, tritium, jódy a radioaktivní aerosoly) jsou, s výjimkou roku 2003, nižší než odpovídající roční průměrné hodnoty uváděné UNSCEAR (Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 2000) pro ve světě provozované jaderné elektrárny stejného typu a stejného instalovaného výkonu. V r. 2003 světový průměr překročila pouze vypuštěná aktivita vzácných plynů a radioaktivních aerosolů, a to v důsledku projektového nedostatku v systému čištění výpustí, který byl po uvedení do provozu objeven a odstraněn.