K zahájení procesu EIA pro případnou výstavbu nových bloků ETE

Dne 11.7.2008 předložil ČEZ a.s. Ministerstvu životního prostředí ČR Studii pro zjišťovací řízení EIA "Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín". Pro vaši informaci zveřejňujeme její plné znění, které MŽP rozeslalo k připomínkám.

EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nezbytných předpokladů pro udělení povolení k zahájení realizace plánovaného záměru, neboť její provedení umožňuje zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit jeho předpokládané vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

Oznámení záměru, které bylo společností ČEZ podáno podle §6 zákona č. 100/2001 Sb., je prvním krokem v procesu komplexního hodnocení vlivu záměru na životní prostředí. Obsahuje základní údaje o záměru výstavby, data o stavu životního prostředí v dotčeném území, informace o vlivech na veřejné zdraví a životní prostředí a porovnání jednotlivých variant řešení.

SÚJB je v této chvíli pouze dotčeným orgánem státní správy, bude se tedy k jednotlivým dokumentům předkládaným v rámci EIA vyjadřovat z hlediska svých kompetencí. Podle našeho názoru je nedílnou součástí EIA diskuse nad bezpečnostní filozofií a koncepcí projektu, která by měla vyústit v jasné stanovení cílů a parametrů projektu, které by v případě jeho realizace vedly k nejvyšší rozumně dosažitelné úrovní jaderné bezpečnosti a tím k minimalizaci rizik pro člověka a životní prostředí. Pokud budete mít jakékoli připomínky a náměty pro další postup v této oblasti, budeme rádi, jestliže je zašlete nejen Ministerstvu životního prostředí jako příslušnému úřadu podle zákona 100/2001 Sb., ale v kopii i nám, a to na e-mailovou adresu: pr@sujb.cz. Všemi Vašimi podněty se SÚJB bude zabývat nejen v rámci své úlohy v procesu EIA a spolupráce s Ministerstvem životního prostředí, ale využije je i při hodnocení bezpečnostní dokumentace v následných řízeních.

Rádi bychom hned na počátku upozornili, že součástí základních údajů o záměru je i užitečný přehled jednotlivých subjektů, které v souvislosti s případnou realizací projektu vydávají příslušná rozhodnutí a jejich kompetence. Přehled – výtah z vlastní zprávy – zveřejňujeme níže.

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat:

 

 • Povolení k umístění jaderného zařízení dle zákona 18/1997 Sb. v platném znění (atomový zákon) – Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

 • Územní rozhodnutí – Městský úřad, Týn nad Vltavou - odbor regionálního rozvoje, Náměstí míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou, pokud si ve smyslu § 17 stavebního zákona nevyhradí pravomoc stavebního úřadu prvního stupně nadřízený stavební úřad, tj. Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a investic, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

 • Povolení k výstavbě jaderného zařízení podle atomového zákona - SÚJB, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
  Stavební povolení vč. speciálních (vodohospodářské, drážní)

 • Obecné (vše vyjma vodohospodářských a drážních děl) – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

 • Pro vodohospodářská díla – Městský úřad, Týn nad Vltavou-odbor životního prostředí, Náměstí míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou

 • Pro drážní díla – Drážní úřad, sekce stavební, Škroupova 11, 301 36 Plzeň Vodoprávní rozhodnutí (vydání povolení k odběru a vypouštění vod)

 • Povolení k vypouštění odpadních vod - Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

 • Povolení k jednotlivým etapám uvádění jaderného zařízení do provozu a k provozu jaderného zařízení – SÚJB, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

 • Povolení k uvádění radionuklidů do životního prostředí – SÚJB, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

 • Kolaudační souhlas vč speciálních (drážní, vodohospodářské)

 • Obecné (vše vyjma vodohospodářských a drážních děl) – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

 • Pro vodohospodářská díla – Městský úřad, Týn nad Vltavou - odbor životního prostředí, Náměstí míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou