Nová pravidla pro řízení související s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu

Dne 1. 7. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 53/2024 Sb., o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu, který upravuje některé zvláštní postupy při přípravě, výstavbě a provozování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu a způsob, jakým je v nich zajišťováno respektování zájmů dotčených obcí. Tento zákon vznikl na základě zákonného zmocnění uvedeného v § 108 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, který se do atomového zákona dostal již v době jeho přijímání na základě poslaneckého návrhu a měl za cíl posílit práva obcí a veřejnosti v souvislosti s povolováním hlubinného úložiště. Hlubinným úložištěm je dle definice tohoto zákona jaderné zařízení sloužící k trvalému ukládání radioaktivního odpadu nejméně v hloubce 300 m pod zemským povrchem tak, aby jeho umístění vyhovovalo podmínkám jaderné bezpečnosti pro ukládání vysokoaktivního odpadu.

Zákon stanoví pravidla pro procesy související s povolováním výstavby a provozu hlubinných úložišť, které jsou adresovány zejména Ministerstvu průmyslu a obchodu, obcím či vládě. Zákon se kromě řízení dle jiných právních předpisů (zákon o geologických pracích, horní zákon) dotýká v § 7 i řízení podle atomového zákona, když nad rámec pravidel v atomovém zákoně stanoví, že dotčená obec se může vyjádřit k obsahu zveřejnitelné části dokumentace pro povolovanou činnost do 90 dnů ode dne obdržení výzvy žadatele o povolení k umístění hlubinného úložiště. Součástí žádosti o povolení k umístění hlubinného úložiště je i vyjádření dotčené obce, pokud dotčená obec vyjádření poskytla a vyjádření dotčené obce je v takovém případě podkladem rozhodnutí o povolení k umístění hlubinného úložiště a Státní úřad pro jadernou bezpečnost se s ním musí vypořádat v jeho odůvodnění. Rovněž má Státní úřad pro jadernou bezpečnost povinnost informovat veřejnost o zahájení řízení a o vydání povolení souvisejícího s hlubinným úložištěm na svých internetových stránkách.