Nový TOKAMAK v Ústavu fyziky plazmatu

Vzhledem k množícím se dotazům týkajících se instalace nového anglického tokamaku COMPASS na pracovišti Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v Kobylisích informuje SÚJB, že tento tokamak je experimentálním zařízením, které není podle platné legislativy jaderným zařízením, ale je zdrojem ionizujícího záření. V tomto smyslu spadá do kompetence SÚJB a bude provozován pouze s platným povolením k používání vydaným SÚJB před jeho uvedením do provozu , který se předpokládá v roce 2008. Již předchozí tokamak ruské výroby byl provozován s povolením SÚJB a na pracovišti probíhaly pravidelné kontroly inspektorů SÚJB. Záření, které při provozu tohoto tokamaku vzniká je nízkoenergetické záření v řádech mikroSv a to pouze v době pulsů, které trvají řádově zlomky sekund. Toto záření v žádném případě nijak neovlivňuje okolí budovy, ve které je zařízení umístěno. Nicméně radiační situace uvnitř budovy bude pravidelně monitorována.

Podrobné fyzikální a technické informace lze nalézt také na stránkách ÚFP AV ČR http://www.ipp.cas.cz/Tokamak/cz

Ústav také pořádá pravidelně dny otevřených dveří kdy lze pracoviště navštívit a s pracovníky diskutovat. V současné době SÚJB nevidí důvod v rámci svých kompetencí pro jiné kroky než ty, které budou učiněny v souladu s legislativními požadavky před zahájením provozu tokamaku.