Pomoc ČR Vinče oceněna během Generální konference MAAE

Při příležitosti konání 53. zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) byl ve Vídni dne 17. 9. 2009 podepsán klíčový dokument pro dosud největší projekt realizovaný prostřednictvím Programu technické spolupráce MAAE - kontrakt na repatriaci vyhořelého vysoce obohaceného jaderného paliva ze srbského výzkumného reaktoru Vinča do Ruské federace (viz též článek MAAE).

Jde se o společnou aktivitu MAAE, RF a USA, která probíhá pod hlavičkou Iniciativy ke snížení celosvětové hrozby zneužití jaderných materiálů pro teroristické účely (tzv. Global Threat Reduction Initiative, GTRI). V jejím rámci dochází k převádění výzkumných reaktorů z využívání vysoce obohaceného jaderného paliva na palivo nízce obohacené (méně než 20% izotopu uranu 235) a následnému návratu vysoce obohaceného čerstvého i vyhořelého paliva do země jeho původu - v případě českých výzkumných reaktorů do RF. Podrobnosti k specifickým podprogramům GTRI, jejichž hlavním cílem je  omezení mezinárodního obchodování s vysoce obohaceným uranem i jeho možného zneužití, naleznete v našem článku. Jen do konce roku 2008 bylo jejich prostřednictvím odvezeno zpět do Ruské federace celkem 590 kg vysoce obohaceného uranu.

ČR významně přispěla k uzavření výše uvedeného kontraktu svým příslibem poskytnutí dobrovolného příspěvku na repatriaci vyhořelého vysoce obohaceného jaderného paliva ze Srbska do RF v celkové výši 18 mil. Kč (schváleno usnesením vlády ČR č.1181 z 17.9.2008 a MAAE oficiálně oznámeno během loňského zasedání GK), z nichž dvě třetiny již do MAAE převedla. Pomohla tak mobilizovat i další dárce, čímž se MAAE podařilo zajistit potřebných 25 mil. USD na uskutečnění přepravy.

Jedná se o vysoce významnou pomoc, kterou při každé příležitosti velice oceňuje nejen přijímající Srbsko, ale také MAAE a řada dalších partnerů a dárců v čele s USA. ČR se tímto mimořádným příspěvkem podařilo uspokojit zároveň dvě světové velmoci – Ruskou federaci a Spojené státy americké a navíc dále posílit svou dobrou pověst na poli technické spolupráce s MAAE.

ČR v rámci GTRI úspěšně dokončila obdobný projekt na sklonku roku 2007, kdy naše území opustila většina jaderných materiálů nahromaděných během padesátileté existence Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy (ÚJV Řež, a.s.). Pro přepravu vyhořelého vysoce obohaceného paliva (s 36%-ním a 80%-ním obohacením izotopem uranu 235) byly ve Škodě JS, a.s. na objednávku MAAE a za spolufinancování MAAE a ČR vyprojektovány a vyrobeny speciální transportní kontejnery. Po splnění účelu byly dekontaminované kontejnery uskladněny v ÚJV Řež, a.s. a dnes jsou zapůjčovány dalším zemím, které se na repatriaci teprve chystají (již byly využity v Bulharsku a Polsku). Více informací o účasti ČR v programech GTRI naleznete v článku na webu SÚJB.