Rada guvernérů MAAE se připravovala na Generální konferenci

Ve dnech 13.-17. září 2010 se ve vídeňském sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) konalo řádné zasedání Rady guvernérů (RG) MAAE. Jeho hlavním úkolem byla příprava na nadcházející, 54. zasedání Generální konference (GK), vrcholného řídícího orgánu MAAE, které se uskuteční příští týden (20.- 24. září). 

V rámci své technické části RG prodiskutovala zprávu o implementaci agenturního programu v letech 2008-2009, opatření k posilování mezinárodní spolupráce v oblasti jaderné a radiační bezpečnosti, bezpečnosti při přepravách a nakládání s radioaktivními odpady i opatření na ochranu proti jadernému terorismu. Dále se věnovala posilování agenturních aktivit v oblasti jaderných věd a technologií, a to nejen pokud jde o energetické aplikace, ale i jejich využití v medicíně, zemědělství apod.

Během zasedání také schválila revidovanou verzi bezpečnostních standardů pro spouštění a provoz jaderných elektráren (NS-R-2).

Politické debatě tradičně dominovaly verifikační aktivity MAAE v Íránu (více informací naleznete v tématické rubrice MAAE a Írán) a Sýrii. Dalším tématem byla zpráva o aplikaci záruk na Blízkém východě a "neimplementaci záruk" v KLDR, která v dubnu 2009 ukončila veškerou spolupráci s MAAE a vykázala její zárukové inspektory ze země (viz též speciální stránky MAAE a KLDR).

Projev generálního ředitele MAAE je spolu s krátkou informací zveřejněn na stránkách MAAE.

RG se schází pravidelně pětkrát do roka: v březnu, v červnu (tomuto zasedání předchází jednání Programového a rozpočtového výboru (PBC) RG vždy v květnu), dvakrát v září (před GK a po ní) a v listopadu po jednání svého Výboru pro technickou pomoc a spolupráci (TACC). V případě potřeby svolává i mimořádná zasedání.

RG je složena z pětatřiceti členů volených z jednotlivých regionálních skupin podle klíče definovaného ve stanovách MAAE. Aktuální seznam členů RG je k nahlédnutí na webu MAAE.

V souladu s přijatým memorandem členů Východoevropské regionální skupiny bude ČR členem RG v období září 2010 – září 2012. Její zvolení ještě musí potvrdit 54. GK MAAE. V souladu s usnesením vlády č. 633 z 1. září 2010 byla do funkce guvernérky RG za ČR jmenována předsedkyně SÚJB, Dana Drábová. První RG, jejímž členem bude ČR, začíná 27. září.

Zástupci zemí, které nejsou členy RG (jako nyní ČR), se mohou účastnit otevřených zasedání, tedy těch jednání (většina), která nejsou omezena pouze na členy RG. Během nich se mohou vyjadřovat k aktuálním tématům, nemají však - na rozdíl od zvolených guvernérů - hlasovací právo. ČR zpravidla presentuje své pozice prostřednictvím společných projevů EU. Pouze ve výjimečných případech, kdy je zapotřebí silně zdůraznit národní zájmy, se ujímá slova sama. Více informací o Radě guvernérů i Generální konferenci naleznete na stránkách MAAE.