Státní úřad pro jadernou bezpečnost sleduje situaci v Záporožské jaderné elektrárně

Státní úřad pro jadernou bezpečnost nadále bedlivě sleduje a vyhodnocuje situaci na Ukrajině a zejména pak v Záporožské jaderné elektrárně, která je nyní v rukou ruských okupantů a v posledních dnech v jejím areálu dochází opakovaně ke střelbě a použití výbušnin. Je pochopitelné, že veřejnost je tímto vývojem znepokojena a jistě není na místě situaci podceňovat. Na druhou stranu je však potřeba situaci hodnotit realisticky a nedat prostor apokalyptickým spekulacím, které se nyní v některých informačních zdrojích objevují.

V současné chvíli všechna měření ať už v blízkém nebo vzdálenějším okolí jaderné elektrárny v Záporoží vykazují standardní hodnoty – o tom veřejnost pravidelně informujeme v aktuálních přehledech o radiační situaci.

Nicméně vzhledem k okolnostem a vývoji situace, která ukazuje, že ruská vojska se nezastaví opravdu před ničím, je na místě přemýšlet o možných důsledcích ať již záměrného nebo neúmyslného poškození systémů elektrárny, které by mohlo vést k uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí.

Hodnocení reálných radiačních důsledků případného vojenského napadení jaderné elektrárny ať již náhodného nebo cíleného je vždy velmi závislé na konkrétní situaci – roli zde hraje způsob a závažnost poškození reaktoru a jeho ochranné obálky, funkčnost či selhání různých bezpečnostních systémů, aktuální meteorologická situace, atd… Lze samozřejmě vytvářet různé scénáře a předpoklady a pomocí nich dělat hypotetické analýzy radiačních dopadů, ale tyto budou vždy zatíženy velkou statistickou chybou právě v důsledku nejistot ve vstupních předpokladech. Nicméně i za velmi dramatických okolností lze nyní předpokládat, že přijímání ochranných opatření pro obyvatelstvo bude nezbytné maximálně do vzdálenosti několika stovek kilometrů (vzdálenost hranice ČR od Záporoží je přes 1000km).

V okamžiku, kdy by došlo k jakékoliv události vedoucí k významnému úniku radioaktivních látek do životního prostředí, jsem schopni v poměrně krátké době na základě dostupných informací (konfrontovaných i s výsledky on-line monitorovacích systémů rozmístěných v Evropě) provést potřebné výpočty a modelování vývoje reálné situace tak, aby veřejnost byla co nejrychleji jasně a pravdivě informována o tom co se děje a předešlo se zbytečné panice a šíření nepravdivých informací.