SÚJB předložil svou Národní hodnotící zprávu o požární ochraně jaderných zařízení v ČR skupině ENSREG

Směrnicí o jaderné bezpečnosti NSD 2014/87/EURATOM je stanoveno pravidelné tematické partnerské hodnocení (Topical Peer-Review), jehož interval provádění je stanoven 1 x za 6 let s počátkem v roce 2017. Tématem prvního hodnocení bylo zvoleno “Řízení stárnutí” (Ageing Management). Druhým tématem byla skupinou ENSREG zvolena požární ochrana. Cílem tohoto hodnocení je vzájemné partnerské přezkoumání zavedené praxe v oblasti požární ochrany, sdílení provozních zkušeností a rovněž poskytnutí transparentního a otevřeného rámce pro vypracování a zavedení vhodných následných opatření k řešení oblastí, jež z hodnocení vzejdou jako oblasti ke zlepšení. Do hodnocení mají být, v souladu s článkem 8e (2) NSD 2014/87/EURATOM, zařazena všechna jaderná zařízení s povolením národního dozorného orgánu, která jsou v provozu nebo ve výstavbě k 30. 6. 2022.

Prvním úkolem partnerského hodnocení bylo vypracování Národní Hodnotící Zprávy. Zpráva je vypracována v souladu s Technickou specifikací, jež byla zpracována pracovní skupinou pro přípravu TPR II RHWG WENRA (TPR II WG) a schválena skupinou evropských dozorných orgánů ENSREG. Vzhledem k tomu, že rozsah TPR II je široký, Výbor ENSREG na návrh členů pracovní skupiny TPR II WG rozhodl zahrnout do zprávy výběr z jaderných zařízení, zohledňující radiační riziko pro životní prostředí a obyvatelstvo.

V souladu s platnými ustanoveními SÚJB připravil Národní Hodnotící Zprávu České republiky a předložil ji ENSREG v říjnu 2023 a zároveň ji zveřejnil na svých webových stránkách.

Po zveřejnění zprávy každého členského státu bude v roce 2024 zahájeno křížové přezkoumání národních zpráv, které má vzájemně porovnat opatření zavedená provozovateli a jejich posouzení bezpečnostními orgány.

Národní Hodnotící Zpráva České republiky (CZ)