SÚJB se účastní SMR Regulators‘ Fóra a pořádá workshop k prezentaci jeho výstupů

V týdnu od 4. do 8. prosince 2023 na SÚJB probíhá mezinárodní workshop v rámci tzv. SMR Regulators‘ Fóra. Náplní workshopu je diskuze odborníků z členských států Fóra nad výzvami spojenými s regulací malých modulárních reaktorů (SMRs) a prezentace dosavadních výstupů, včetně společně formulovaných doporučení k regulaci.

V současné době na světě probíhá vývoj více než 70 komerčních projektů malých modulárních reaktorů. Několik členských států Fóra už SMR staví nebo licencuje. Rostoucí zájem o SMRs klade vysoké nároky na schopnost jaderných regulátorů zajistit dostupnost potřebných technických znalostí pro případné úpravy právních předpisů. Regulátoři musejí být připraveni kvalifikovaně posoudit první žádosti, které budou s SMRs souviset. I naším cílem je se na nástup těchto technologií připravit.

Věříme, že diskuse podložené značnými zkušenostmi členů Fóra a sdílení informací přispějí k bezpečnému uvádění SMRS do provozu. Proto v těchto dnech pořádáme workshop, kde spolu experti z členských států Fóra diskutují a prezentují výsledky dosavadní práce fóra – zejména identifikované problémy a výzvy spojené se zaváděním nových technologií a jejich regulací a společná doporučení reprezentující dobrou praxi v této oblasti.

SMR Regulators‘ Forum funguje jako platforma, kde mohou zkušené jaderné dozory společně řešit klíčové regulační problémy související s SMRs. Tato spolupráce mimo jiné umožňuje maximálně harmonizovat přístup k regulaci SMRs jednotlivých států.

V rámci Fóra působí pracovní skupiny zaměřené na klíčová témata: Licenční otázky; Projekt a bezpečnostní analýza; Výroba, výstavba, uvádění do provozu a provoz. Konkrétně se členové Fóra podílejí na přípravě společných stanovisek a v případě potřeby informují o změnách příslušných požadavků a postupů. Tři pracovní skupiny Fóra vypracovávají klíčové zprávy k určeným tématům. Zprávy popisující výsledky 3. pracovního cyklu by měly být publikovány v roce 2024.

Vzhledem ke své dlouhodobé, úspěšné činnosti v této oblasti bylo Fórum vyzváno, aby vedlo jednu z  pracovních skupin v rámci NHSI (Nuclear Harmonization and Standardization Initiative) odpovědnou za vypracování společného přístupu členských států MAAE k tomu, jak efektivně využívat hodnocení jednoho dozorného orgánu v rámci činnosti jaderného dozoru jiné země, a také postupu, jak mohou regulační orgány při posuzování bezpečnosti a zabezpečení SMRs spolupracovat.

SMR Regulators‘ Forum vzniklo v roce 2015. Členství ve fóru je otevřeno všem členským zemím MAAE, které mohou smysluplně přispívat k práci jeho pracovních skupin. SÚJB je členem od roku 2022.