Únik kondenzátu v JE ETE

Včera, 2.srpna 2006 v 16.35 hod., byla zjištěna kontaminace místností A035 a A032 v kontejnmentu 2. bloku JE Temelín. Druhý hlavní výrobní blok byl připravován k provozu po odstavení turbogenerátoru a probíhalo na něm zvyšování výkonu. Obsluhou v blokové dozorně byl zaznamenán příchod signalizace "hladina" v kobce A035. Kontrolou na místě byla zjištěna přítomnost uniklého kondenzátu v kobce A035 a také v kobce A032, kde je umístněna nádrž organizovaných úniků 2TY20B01. Jako zdroj úniku byl identifikován nedovřený ručně ovládaný ventil 2TY20S02 na doplňování hydrosifonu 2TP20B01, jehož přepad je sveden do místnosti A032.

Podcházející ventil byl neprodleně uzavřen a obě místnosti byl zdrenážovány (vyprázdněny) do systému speciální kanalizace. V průběhu doby, po kterou byl zmíněný ventil pootevřen, došlo k úniku cca 18 m3 nečistého kondenzátu ze systému TB30 do obou uvedených prostor. Byla překročena zásahová úroveň pro neorganizované úniky a zásahová úroveň pro kontaminaci podlahy. Ke kontaminaci osob při této události nedošlo. Celá událost byla prostorově omezena na blízké okolí obou prostor A 035 a A 032 a jakékoliv ohrožení vnějšího okolí mimo kontejnment je vyloučeno.

S dotčeným ventilem bylo podle předběžného zjištění manipulováno směnovým personálem 28.7.2006 při doplňování hydrosifonů. Ventil se uzavřel jen zhruba na 50% a tak byl k němu příslušný hydrosifon trvale zaplňován hydrostatickým tlakem kondenzátu ze systému TB30 a v průběhu jeho zpracovávání na odparku též zvýšeným tlakem od čerpadel 2TB30D01,02. Odtud následoval přepad média do kobky A 035.

Událost byla směnovým personálem hodnocena jako neobvyklá a provozovatel splnil příslušné oznamovací povinnosti. Událost je a bude i nadále šetřena jak provozovatelem tak SÚJB a o výsledcích bude veřejnost informována. Událost lze předběžně charakterizovat malou významností podle stupnic a doporučení užívaných mezinárodně. Státní úřad pro jadernou bezpečnost však i přesto vyslovuje své znepokojení nad tím, že v relativně krátké době se jedná o opakující se neorganizované úniky médií velmi podobného charakteru a s podobnými důsledky. Lze usuzovat na to, že provozovatel nevěnuje dostatečnou pozornost uplatňování základních pravidel pro udržování kultury jaderné bezpečnosti v této oblasti a to je důvod, který SÚJB vede k důkladnému prošetření události a k přijetí opatření, která četnost takových událostí sníží na přijatelné minimum.