Vyjádření SÚJB k Sdělení Evropské Komise k výsledkům zátěžových testů

Evropská komise představila na tiskové konferenci dne 4. října 2012, ústy svého komisaře Güntera Oettingera, dokument „Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o komplexním hodnocení rizik a bezpečnosti (zátěžových testech) jaderných elektráren v Evropské unii a o souvisejících aktivitách“. Dokument a jeho uvedení vyvolaly rozporuplné reakce veřejnosti a zejména tiskových médií. Rádi bychom alespoň stručně seznámili veřejnost se svým pohledem na věc.

Po havárii jaderné elektrárny Dai-iči ve Fukušimě rozhodla Evropská rada o provedení prověrky (zátěžových testů) jaderných elektráren provozovaných ve členských státech EU (ČS EU). Cílem bylo znovu posoudit zejména jejich odolnost proti extrémním přírodním vlivům (záplavám, zemětřesení) a schopnost zvládat i velmi vážné situace bez ohrožení okolí. Česká republika se do zátěžových testů plně zapojila. V první fázi byly provedeny analýzy a zpracovány zprávy provozovatelem jaderných elektráren – ČEZ, a.s. pro EDU a ETE (odkazy).  Následně byly zprávy posouzeny SÚJB a byla zpracována tzv. Národní zpráva , která byla předána mezinárodním expertům (experti ČS EU a EK) k dalšímu posouzení. Třetím krokem v celém procesu pak bylo partnerské hodnocení Národních zpráv ve skupině tvořené experty z ČS EU i některých dalších zemí. Součástí partnerského hodnocení byly i krátké návštěvy skupin expertů ve vybraných jaderných elektrárnách. V únoru 2012 byla takto navštívena a hodnocena elektrárna Dukovany a v září elektrárna Temelín.  

Výsledky obsáhlého hodnocení vybraných aspektů jaderné bezpečnosti v rámci zátěžových testů neprokázaly žádné zásadní nedostatky, které by z hlediska jaderné bezpečnosti vyžadovaly jakákoli okamžitá opatření, případně ukončení provozu, a to ani našich JE, ani ostatních elektráren provozovaných ve státech EU. Nicméně zprávy, a to jak národní, tak i závěrečná zpráva ENSREG (Vysoká skupina zástupců evropských dozorů nad jadernou bezpečností) a EK, obsahují doporučení přijmout některá opatření, která povedou k dalšímu zvýšení bezpečnosti provozu elektráren. Doporučení budou implementována členskými státy postupně v souladu s přijatými Akčními plány. Stejně bude postupovat i ČR v případě elektrárny Dukovany a Temelín. Závěrečná zpráva včetně doporučení byla zveřejněna spolu se Společným prohlášením ENSREG a  EK 26. dubnu 2012, den poté pak i stránkách SÚJB. 

Zátěžové testy jsme navzdory všem omezením (zejména časovým a z toho vyplývajícím kapacitním) provedli důkladně a poctivě, se snahou o co největší příspěvek k bezpečnosti. Vyžadovalo to nezanedbatelné úsilí provozovatele a mobilizaci všech rezerv jak dozoru, tak externích expertů zajišťujících jeho nezávislou podporu.  

Požadavky dozoru vyplývající z dosavadních výsledků zátěžových testů budou vyžadovat další významné úsilí provozovatele, dodatečné investice do zvyšování bezpečnosti a ještě důkladnější péči o znalosti, schopnosti a motivaci personálu elektráren. Zátěžovými testy reakce ČR na fukušimskou havárii ani nezačala ani neskončí. Zátěžové testy pro nás jsou začátkem dlouhé cesty a potenciálním příspěvkem ke standardnímu a zavedenému systému hodnocení a zlepšování úrovně jaderné bezpečnosti

Sdělení EK zveřejněné 4. října 2012 nepřináší z tohoto pohledu nic nového. Jedná se o stále stejné výsledky zátěžových testů, pouze jejich interpretace se liší. Sdělení EK uvádí výsledky zátěžových testů v účelově zestručněné a zjednodušené formě a místy tak nevyhnutelně hodnocení provedené ENSREG zkresluje. Není tedy divu, že po úniku „neoficiální“ verze Sdělení EK jsme byli svědky velmi rozporuplné a matoucí reakce některých evropských médií. I z tohoto důvodu pokládáme za účelné zveřejnit celý text Sdělení Komise společně s Pracovním materiálem, který sdělení doprovází.

 

Sdělení (anglicky, dokument PDF)

Jsme stále mírní optimisté a přesto, že se bohužel zcela nepodařilo zabránit pokusům o účelový výklad výsledků, věříme, že celkový přínos zátěžových testů pro bezpečnost bude pozitivní a vyváží vložené úsilí a náklady.