Zátěžové testy jaderných elektráren v rámci EU

Evropská rada na svém zasedání 25. března 2011 rozhodla, v reakci na události v japonské elektrárně Fukushima, o provedení mimořádných bezpečnostních prověrek evropských jaderných elektráren – tzv. „zátěžových testů“.


Evropská rada na svém zasedání 25. března 2011 rozhodla, v reakci na události v japonské elektrárně Fukushima, o provedení mimořádných bezpečnostních prověrek evropských jaderných elektráren – tzv. „zátěžových testů“. Cílem je posoudit, zda a jak jsou evropské jaderné elektrárny připraveny na stejné či obdobné hrozby jako nedávné přírodní katastrofy v Japonsku a zda dokáží odolat jejich následkům a udržet jaderné reaktory v bezpečném stavu. Bezpečnostní prověrky mají být provedeny tak, aby jejich prvotní výsledky mohla Evropská rada projednat do konce  roku 2011.

Technický rámec pro provedení mimořádných bezpečnostních prověrek připraví Vysoká skupina EU pro jadernou bezpečnost (ENSREG) společně s Evropskou komisí. Bezpečnostní prověrky podle stanoveného technického rámce provedou provozovatelé jednotlivých jaderných elektráren pod dozorem kompetentních národních regulačních orgánů. Výsledky bezpečnostních prověrek projdou po jejich schválení na národní úrovni odbornou mezinárodní oponenturou. Poté budou výsledky bezpečnostních prověrek a případné návrhy na opatření ke zvýšení bezpečnosti předány Evropské komisi. Její souhrnnou zprávu a jednotlivé národní výsledky pak ve finále posoudí Evropská rada. Samozřejmostí je požadavek na maximální transparentnost celého procesu a informování veřejnosti.

Jaderné elektrárny procházejí během výstavby i následného provozu propracovaným systémem posuzování a kontrol. Mezi parametry, které se pravidelně během životnosti jaderné elektrárny testují, je i jejich odolnost proti přírodním katastrofám jako je zemětřesení či záplava. Obvyklou součástí bezpečnostních hodnocení jsou i kombinace nebezpečných přírodních jevů, či jejich důsledků. Testují se i problémy způsobené ztrátou napájení, či selháním systému chlazení a dodávky vody. Aby tedy požadované mimořádné bezpečnostní prověrky měly smysl, musí mít jiné, nebo alespoň modifikované, zadání oproti dosavadní praxi. Zkušenosti z jaderné elektrárny Fukushima mohou být využity k případnému přehodnocení dosavadních postupů.