Závěrečná informace k problematice svarů na ETE

Na základě podnětu hnutí Greenpeace na SÚJB (následně i trestního oznámení na policii ČR, které bylo v r. 2002 odloženo)  v záležitosti údajného nepovoleného dodatečného rozříznutí a opětovného svaření resp. utajené opravy svaru (svarů) hlavního cirkulačního potrubí (HCP) byla Úřadem zahájena kontrolní činnost s cílem tyto nepovolené opravy potvrdit nebo vyvrátit.

I přesto že průvodní dokumentace všech výrobních i montážních svarů hlavního cirkulačního potrubí 1.bloku JE Temelín a výsledky speciálních kontrol vybraných svarů (dle specifikace Greenpeace a svarů s formálními nedostatky v dokumentaci) vyloučily tvrzení o nepovolené opravě, bylo po dohodě s vedením elektrárny přistoupeno ke komplexnímu programu dodatečných nadstandardních nedestruktivních kontrol, zkoušek a experimentálních prací, které by mimo jakoukoliv pochybnost ověřily potřebnou kvalitu všech svarů připojujících HCP k tlakovým nádobám reaktorů (TNR) a dalších vybraných svarů, a to obou bloků temelínské elektrárny.

Výsledkem činnosti renomovaných odborných pracovišť a oponentních posudků nezávislých ústavů je závěr, který jednoznačně potvrdil dostatečnou kvalitu prověřovaných svarů a jejich dlouhodobou životnost a současně neprokázal dodatečné opravy svarů.

Vedoucím týmu, který provedl v letech 2000 až 2006 posouzení těchto svarů, byl Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc, vedoucí katedry materiálového inženýrství ČVUT Praha.

Svarové spoje byly podrobeny detailní vizuální kontrole - makrostrukturnímu šetření vyleštěného a naleptaného povrchu svarů mj. pro stanovení polohy svarů a jejich geometrických rozměrů, tzn. šířky svarového spoje a šířky tepelně ovlivněných oblastí, včetně pravidelnosti těchto rozměrů a přesného definování hranic natavení. Sledováno bylo i případné difúzní rozšíření tepelně ovlivněné oblasti (TOO), či zdvojení hranic natavení. Další metodou potvrzení kvality svarových spojů bylo měření tvrdosti HV5 v několika oblastech svarového spoje (Základní materiál hrdla TNR - TOO hrdlo-svar. Kov, svarový kov, TOO svar. kov - HCP a zákl. materiál potrubí). V každé definované poloze bylo provedeno 5 měření. Prověřováno bylo i chemické složení oblastí svarového spoje metodou atomové emisní spektrometrie (mobilním analyzátorem ARC-MET 930 SP) vždy 3x v daném místě a mikrostruktura oblastí svarových spojů formou sejmutí kolódiových otisků a otisků TRANSCOPY a jejich následná analýza za pomoci světelné i elektronové mikroskopie.

Podrobné výsledky výše uvedeného šetření jsou zpracovány ve zprávách ev. č. 43-01, 10-03, 17-03, 04-04, 15-05 a 41-06 se závěrem, že metalografické výsledky jsou na všech svarech ve shodě s makrostrukturálním hodnocením kvality, hodnocením tvrdosti i chemickým složením, hodnocené svary vykazují stupeň jakosti B – vysoký a v žádném hodnoceném svarovém spoji nedošlo k neoprávněnému zásahu do technologického postupu svařování.

Výsledky výše uvedených zpráv byly oponovány Ing. Jozefem Vrbenským, IWE, m.j. specialistou pro poradenskou a expertní činnost v oblasti svařování a tepelného zpracování strojních technologických komponent vybraných zařízení jaderných elektráren a v době výstavby jaderných elektráren v bývalém Československu byl koordinátorem výzkumu a vývoje svařování pro jaderné elektrárny ve Výzkumném ústavu zváračském v Bratislavě.

Ing. Vrbenský ve svém oponentském posudku ze dne 15.4.2007, jehož cílem bylo analyzovat, zda metody, použité na prokázání, že na posuzovaných svarových spojích nebyly provedeny neoprávněné zásahy, jsou dostatečné a jednoznačně průkazné a zda výsledky analýz, dokumentované ve zprávách Doc. Janovce, jednoznačně dokazují, že posuzované svarové spoje jsou původní a tedy, že na nich nebyly provedeny neoprávněné zásahy, k jednotlivým metodám, jejich průkaznosti a jejich interpretaci uvádí:

- zkoušky všemi uvedenými metodami provedli certifikovaní, kvalifikovaní pracovníci akreditovaných zkušebních laboratořích; není nejmenší pochybnost o správnosti a věrohodnosti zjištěných, resp. naměřených hodnot a výsledků,
- určení polohy a rozměrů svaru (vizuální kontrola) je efektivní a jednoznačně průkazná při posuzování původnosti svarů; výsledky vizuální kontroly a měření jednoznačně prokázaly, že ani v jednom posuzovaném svaru nedošlo k neoprávněnému zásahu,
- měření průběhu tvrdosti napříč svarovým spojem je třeba považovat za doplňkovou metodu k měření rozměru a polohy hodnoceného svarového spoje; ztotožňuje se souhrnným hodnocením výsledků měření tvrdosti uvedených v závěrech zprávy č. 41-06,
- kontrola chemického složení je jednoznačná pouze pro zjištění, zda byly pro zhotovení svaru použity předepsané přídavné materiály; výsledky chemických analýz vylučují možnost použití přídavných materiálů jiného chemického složení na zhotovení kteréhokoliv svaru oproti ostatním,
- mikrostrukturální repliková analýza je použitelná pro určení původnosti svarového spoje jen podmínečně a doplňkově ( pro omezený lokální charakter analýz); identita strukturních charakteristik všech kontrolovaných svarů vylučuje možnost neoprávněného zásahu při použití vzájemně odlišných tepelně deformačních cyklů a/nebo odlišných přídavných materiálů při jejich zhotovení se závěrem:

"Soubor a rozsah aplikace použitých zkušebních metod a postupů na všech ověřovaných svarech dovoluje s velkou rezervou posoudit, zda došlo v průběhu montáže (i provozu) k neoprávněným zásahům do těchto spojů, po získání výsledků na svarech 1. bloku bylo možné rozsah zkoušek na svarech 2. bloku naopak redukovat.

Výsledky zkoušek jednoznačně prokazují, že v průběhu montáže (i dosavadního provozu) obou bloků ETE nedošlo k neoprávněnému zásahu ani do jediného kontrolovaného svarového spoje a že tyto spoje v plném rozsahu odpovídají požadavkům pro kategorii 1, stejné bezpečnostní třídy jako tlaková nádoba reaktoru.

Realizovaný program řízeného stárnutí hlavního cirkulačního potrubí a jeho monitorování moderními diagnostickými metodami je dostatečně účinným nástrojem soustavného zajištění a prokazování jaderné bezpečnosti hlavního cirkulačního potrubí na JE Temelín."

V návaznosti na výsledky provedených prací, SÚJB považuje kvalitu svarů na HCP za prokázanou a to způsobem zásadně širším a detailnějším, než je obvyklá světová praxe a nepožaduje již na provozovateli žádné další nadstandardní průkazy kvality a životnosti těchto komponent primárních okruhů JE Temelín.