Informace pro ohlašovatele transferů

Nově vzniklý institut ohlašovatele transferu jaderné položky dle zákona č. 263/2016 Sb.

Institut ohlášení transferu jaderné položky se týká pouze transferů (tj. přemístění) jaderných položek (vybraných položek v jaderné oblasti, položek dvojího použití v jaderné oblasti a jaderných materiálů) v rámci členských zemí EU. Legislativně je tento institut upraven zejména v § 18 a § 173 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a v prováděcích právních předpisech č. 374/2016 Sb., č. 375/2016 Sb. a č. 376/2016 Sb.  

Transfer jaderné položky – údaje, které musí být uvedeny na ohlášení (výňatek z § 18 zák. č. 263/2016 Sb.):

a) v případě jaderného materiálu jeho množství a kategorii, 

b) v případě vybrané položky nebo položky dvojího použití v jaderné oblasti její množství, název a specifikaci podle prováděcího právního předpisu,

c) předpokládaný způsob a termín uskutečnění transferu jaderné položky, 

d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, jde-li o právnickou osobu, 

e) adresu dodavatele a osoby, která bude s jadernou položkou nakládat (tzv. „koncový uživatel“), 

f) prohlášení o konečném použití jaderné položky. 

Ohlášení transferu jaderné položky musí být provedeno nejméně 30 dnů před předpokládaným zahájením činnosti.

Pozn.: Ohlášení transferu se tedy zasílá před samotnou realizací, a to ve výše uvedené lhůtě. Ohlášení musí být v případě právnické osoby podepsáno statutárním orgánem, popř. jím pověřeným zástupcem.

Prováděcí právní předpis dále stanoví náležitosti prohlášení o konečném použití jaderné položky, které musí být přiloženo k samotnému ohlášení (viz níže).

Náležitosti prohlášení o konečném použití jaderné položky jsou shodné pro vybrané položky i pro položky dvojího použití v jaderné oblasti a jsou upraveny ve vyhláškách č. 375/2016 Sb. a č. 376/2016 Sb. Prohlášení o konečném použití vybrané položky a položky dvojího použití v jaderné oblasti v případě jejího transferu musí obsahovat:

a) množství, název a specifikaci vybrané položky, popř. položky dvojího použití v jaderné oblasti podle příslušné vyhlášky,

Pozn.: Konkrétní specifikace vybrané položky, popř. položky dvojího použití v jaderné oblasti musí obsahovat odkaz na nomenklaturu pro příslušnou položku dle přílohy č. 1 příslušné vyhlášky.

b) údaj o způsobu konečného použití,

Pozn.: Tedy účel k jakému bude daná položka použita, popř. důvod pro použití dané položky.

c) termín uskutečnění transferu,

Pozn.: Specifikace konkrétního data, ve kterém k samotnému transferu dojde. Tedy předání dané položky k celnímu řízení při exportu, popř. překročení hranic ČR při importu dané položky. 

d) údaje o ohlašovateli, a to

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, nebo
  2. název, jde-li o právnickou osobu,

e) adresu sídla, trvalého pobytu nebo bydliště koncového uživatele,

Pozn.: V případě právnické osoby musí být prohlášení podepsáno statutárním orgánem společnosti, nebo pověřeným zástupcem.

f) závazek koncového uživatele

  1. nepoužívat vybranou položku, popř. položku dvojího použití v jaderné oblasti nebo jejich části k žádným účelům, které by byly v rozporu se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní (NPT),
  2. zajistit, aby vybraná položka, popř. položka dvojího použití v jaderné oblasti nebo její část nebyla zneužita k vojenským účelům a
  3. zajistit oznámení dalšího převodu položky dvojího použití v jaderné oblasti nebo její části v rámci České republiky Úřadu a

Pozn.: Jedná se o závazek, který musí obsahovat tyto tři klauzule. Tento závazek podepisuje koncový uživatel transferované vybrané položky, popř. položky dvojího použití v jaderné oblasti. V případě ohlašovatelů je toto prohlášení koncového uživatele přikládáno k samotnému ohlášení.

Vzhledem ke skutečnosti, že při transferu z ČR má toto prohlášení původ v zahraničí, klade SÚJB požadavky pouze na obsahovou stránku tohoto prohlášení. Prohlášení musí dále obsahovat specifikaci použití a místa konečného použití položky dvojího použití v jaderné oblasti, jež musí odpovídat údajům v ohlášení, aby bylo možné vždy provést lokalizaci a verifikaci deklarovaného použití dané položky příslušnými institucemi, bylo-li by to zapotřebí. 

V případě transferu vybrané položky, popř. položky dvojího použití v jaderné oblasti do ČR, se přikládá k ohlášení vyplněný formulář v příloze č. 2 vyhlášky č. 375/2016 Sb., resp. vyhlášky č. 376/2016 Sb. V případě transferu jaderného materiálu do ČR se přikládá vyplněný formulář č. 6 přílohy č. 1 vyhlášky č. 374/2016 Sb.

g) předpokládaný termín oznámení informací o uskutečněném transferu položky dvojího použití v jaderné oblasti úřadu stanovený tak, aby toto oznámení bylo provedeno do 30 pracovních dnů po uskutečnění transferu.

Pozn.: Jedná se o další údaj, který se uvádí v ohlášení transferu a poskytuje SÚJB přehled o tom, kdy lze očekávat tzv. hlášení o realizaci, tedy informaci o tom, že k transferu skutečně došlo. Při transferech, které probíhají po částech, musí ohlašovatel podávat hlášení pro každou část uskutečněného transferu zvlášť a indikovat příslušná data v ohlášení. Jedná se o údaj důležitý z hlediska plnění mezinárodních závazků a čtvrtletního hlášení realizací dle Dodatkového protokolu. Tento údaj je zcela nezbytný i z hlediska kontroly a evidence realizovaných transferů.

Transfer jaderné položky – evidence a uchovávání údajů pro ohlášené transfery (výňatek z § 173 zák. č. 263/2016 Sb.):

Ohlašovatel provádějící transfer jaderné položky je povinen 

a) vést evidenci o uskutečněných transferech jaderné položky v rozsahu údajů umožňujících následné ověření transferu jaderné položky a ověření skutečného použití jaderné položky, 

b) oznamovat Úřadu po uskutečnění transferu jaderné položky 

  1. termín vstupu jaderné položky na území České republiky nebo výstupu jaderné položky z území České republiky, 
  2. množství, název a specifikaci jaderné položky podle prováděcího právního předpisu, 

Pozn.: Výše uvedené údaje musí být oznámeny SÚJB ve lhůtě 30 dnů od realizace transferu (viz § 1 písm. g vyhlášek č. 375/2016 Sb. a č. 376/2016 Sb.) Pro transfer jaderných materiálů se lhůty řídí vyhláškou č. 374/2016 Sb. Zpráva o změně inventury (ICR) musí být zaslána SÚJB do pěti dnů od uskutečnění změny s tím, že u příslušné ICR se doporučuje uvést v poznámce, že se jednalo o transfer jaderných materiálů uskutečněných na základě ohlášení s uvedením data, příp. jednacího čísla daného ohlášení.

c) umožnit nakládání s jadernou položkou pouze osobě k tomu oprávněné v souladu s právními předpisy a 

d) uchovávat evidenci, obchodní dokumenty a záznamy o uskutečněných transferech jaderné položky od konce kalendářního roku, ve kterém se transfer jaderné položky uskutečnil, v případě transferu jaderné položky, která je 

  1. jaderným materiálem, po dobu nejméně 5 let, 
  2. vybranou položkou v jaderné oblasti nebo položkou dvojího použití v jaderné oblasti, po dobu nejméně 3 let.

Další důležité informace pro ohlašovatele transferů jaderných položek:

Pro všechny jaderné položky, tedy vybrané položky, položky dvojího použití v jaderné oblasti a jaderné materiály, probíhá ohlášení transferu ve dvou fázích. 

V první fázi ohlašovatel ohlásí úmysl transferovat jadernou položku a poskytne SÚJB všechny výše uvedené údaje včetně informace o tom, kdy může SÚJB očekávat hlášení o realizaci transferu (viz § 1 písm. g vyhlášek č. 375/2016 Sb. a č. 376/2016 Sb.).

Ve druhé fázi ohlašovatel transferu hlásí SÚJB již uskutečněný transfer, a to ve lhůtě do 30 dnů od realizace pro vybrané položky a položky dvojího použití v jaderné oblasti. Pro jaderný materiál platí lhůta pět dnů pro zaslání ICR od změny inventury (realizace transferu).