Pracovní skupina pro jaderné otázky v roce 2019

Za rumunského předsednictví (1. polovina roku 2019) dokončily členské státy projednávání návrhu závěrů Rady k prvnímu tematickému vzájemnému hodnocení podle směrnice 2014/87/Euratom, které započalo v druhé polovině roku 2018. Na rakouské předsednictví navázali členové pracovní skupiny Rady pro jaderné otázky (dále také „PS AQG“) také v projednávání návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě (program Ignalina) a zrušuje nařízení Rady (EU) č. 1369/2013, a návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí specifický finanční program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem a kterým se zrušuje nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013. Neprojednány zůstaly detaily ohledně financování, tyto budou ještě debatovány v obecném kontextu diskuse o víceletém finančním rámci. Návrh rumunského předsednictví, podporovaný Evropskou komisí, přijmout závěry Rady k fyzické ochraně jaderných zařízení, se u členských států s podporou nesetkal a po několika kolech přesvědčování musel být opuštěn. Dojednat se však rumunskému předsednictví podařilo závěry Rady na méně citlivé téma, a to k ne-energetickému využití jaderných technologií. Projednána a přijata byla také zpráva Euratomu pro účely 8. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti (2020). Prezentovány byly zástupcům členských států informace průběhu ENEF 2019 v Praze a konference ENSREG, která se uskutečnila v červnu 2019 v Bruselu. Evropská komise představila mj. zprávu o provádění prací v rámci programu pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v Bulharsku, Litvě a na Slovensku v roce 2018 a v předchozích letech, výroční zprávu Evropské zásobovací agentury a obsah Sdělení „Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu“ co se navrhované Revizi Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii týče.

V druhé polovině roku 2019, za finského předsednictví, se PS AQG věnovala především přijetí závěrů Rady k nakládání s jaderným odpadem pocházejícím z ne-energetického využití jaderných technologií. Tomuto tématu byl věnován také seminář pořádaný 13. listopadu 2019 v Bruselu. Závěry z tohoto semináře se promítly do obsahu přijatých závěrů Rady. Diskutovány a odsouhlaseny byly otázky Euratomu ke zprávám jiným smluvním státům Úmluvy o jaderné bezpečnosti předložených těmito státy v rámci přípravy 8. hodnotící konference. Delegace byly informovány např. o průběhu Generální konference IAEA, která se uskutečnila v září 2019 ve Vídni, o aktuálním stavu konstrukce výzkumného reaktoru Jules Horowitz Reactor, nebo o finském energetickém mixu.

V roce 2019 se pracovní skupina pro jaderné otázky sešla celkem osmnáctkrát.