Politické prohlášení – vymezení rámce budoucích vztahů mezi UK a EU/Euratomem

Souběžně s dohodou o vystoupení došlo mezi EU a UK k dojednání politického prohlášení, které vymezuje rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím poté, co se UK stane třetí zemí. Budoucí spolupráce v oblasti Euratomu, jak je upravena body 66 až 69 politického prohlášení, by měla vycházet z rozsáhlé dohody o jaderné spolupráci mezi Euratomem a UK.  Tato dohoda, vycházející ze stávajících závazků uplatňovat vysoké standardy jaderné bezpečnosti, by měla mj. zabezpečit včasné nové posouzení schválení a povolení vydaných ESA (Zásobovací agentura Euratomu) co se týče dohod na dodávky jaderného materiálu. Upravena by měla být i otázka dodávek lékařských radioizotopů.

Bílá kniha UK k budoucímu vztahu mezi UK a EU

Co se týče nastavení budoucích vztahů mezi UK a EU/Euratomem vydalo Spojené království dne 12. července 2018 Bílou knihu UK. K budoucím vztahům v oblasti Euratomu dokument mj. uvádí:

„UK bude usilovat o úzkou asociaci s Euratomem: o vytvoření nového vztah, který bude komplexnější a obsáhlejší, než jakákoliv existující dohoda mezi Euratomem a třetí zemí, a který pomůže zajistit, že UK status vedoucího a odpovědného civilního jaderného státu zůstane zachován.“

„UK navrhuje, aby byl tento nový vztah založen na komplexní dohodě o spolupráci v jaderné oblasti mezi UK a Euratomem, která by měla: 

a) založit mechanismus spolupráce mezi UK orgánem odpovědným za záruky a Euratomem, umožnit aktivity jako jsou výměna technických informací, společné studie a konzultace k regulatorním nebo legislativním návrhům změn,

b) stanovit pravidla UK přidružení k programu Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu, toto budou součástí ambiciózní dohody o vědě a inovacích,

c) zajistit pokračování smluvních ujednání na dodávky jaderného materiálu, a to tak, že současné dohody o dodávkách zůstanou platné i po odchodu UK z EU, nebo tak, že bude zajištěno jejich bezproblémové opětovné schválení před UK odchodem,

d) minimalizovat bariéry a zjednodušit ujednání o kontrole vývozu při obchodování a při převodu citlivých jaderných materiálů, zařízení a technologií mezi UK a Euratomem,

e) zajistit technickou spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti zahrnující pokračující oznamování a sdílení informací pro případy radiačních událostí a monitorování, zajistit účast UK na EU systémech jako jsou EUCERIE (European Community Urgent Radiological Information Exchange) a EURDEP (European Radiological Data Exchange Platform) a

f) zajistit pokračování UK spolupráce a sdílení informací s Evropskou observatoří pro dodávky lékařských radioizotopů.“