Pracovní skupina pro jaderné otázky v roce 2021

Za portugalského předsednictví představila Evropská komise (EK) dvě studie, první na téma metodologie posuzování nákladů nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem, druhou věnující se důkladnému přezkumu a analýze přeprav jaderných materiálů. EK informovala delegace o vývoji vztahů mezi Euratomem a UK v oblastech spadajících pod Dohodu o spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie. Informace ze strany EK se týkaly především negociací směřujících k uzavření správních ujednání k účinnému provádění Dohody. V souladu s Rozhodnutím EK ze dne 7. dubna 2021 byla ustavena Skupina expertů na finanční aspekty vyřazování jaderných zařízení z provozu a na nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivním odpadem. O jejím ustavení a předpokládané náplni práce byly členské státy (ČS) v rámci PS AQG informovány. Dále byla představena zpráva ENSREG přijatá na plenárním zasedání v březnu 2021 a zpráva EK o výsledcích dosažených při provádění programů pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkajících se Bulharska, Slovenska a Litvy v roce 2020 a v předcházejících letech. Členské státy přijaly v tiché proceduře rozhodnutí Rady, kterým zmocnily EK zahájit jednání s Organizací pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově (KEDO) s cílem obnovit Dohodu mezi Euratomem a KEDO (platnost této dohody skončila 31. května 2021). Zástupci ČS na PS AQG obdrželi také informace o konání prvního unijního semináře k malým modulárním reaktorům na konci června 2021, byl jim představen obsah výroční zprávy Zásobovací agentury Euratomu (ESA) za rok 2020, prezentován průběh hodnotící mise zástupců ENSREG v Bělorusku (JE Astravec), poskytnuty informace o akčním plánu SAMIRA – Strategická agenda pro lékařské aplikace využívající ionizujícího záření, o přijetí Pokynů o použitelnosti Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo úmluva) na prodloužení životnosti jaderných elektráren aj. V závěru první poloviny roku 2021 začaly členské státy projednávat Doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájit jednání o modernizaci Smlouvy o energetické chartě. Toto doporučení se týká výlučně kompetencí Euratomu a je doplňkové k mandátu schválenému na půdě EU dne 15. července 2019.

Za slovinského předsednictví byl dojednán mandát Euratomu pro modernizaci Smlouvy o energetické chartě. Vyjednávání správních ujednání pod Euratom-UK Dohodou bylo dle informací EK finalizováno na technické úrovni, nicméně členským státům nebyl text těchto ujednání ještě zpřístupněn. ESA informovala o aktivitách Evropské observatoře pro dodávky radioizotopů pro lékařské účely v roce 2020. Členské státy spolu s EK pracovaly na informačním dokumentu předkládaným v souladu s čl. 14.1 pozměněné Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení pro účely plánované Hodnotící konference smluvních stran v roce 2022. Zástupce Společného výzkumného střediska (JRC) seznámil PS AQG s výzkumnými aktivitami souvisejícími s jadernými technologiemi a dále informoval o pokroku v plnění požadavku na sdílení znalostí, jak je obsažen v nařízeních o decommissioningu (Nařízení Rady (Euratom) 2021/100, ze dne 25. ledna 2021, kterým se zavádí specifický finanční program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem a kterým se zrušuje nařízení (Euratom) č. 1368/2013 a Nařízení Rady (EU) 2021/101, ze dne 25. ledna 2021, kterým se zřizuje program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě a zrušuje nařízení (EU) č. 1369/2013). EK informovala delegace o přijetí interního pracovního dokumentu k implementaci systému záruk Euratomu. Zástupce Slovinska prezentoval své zkušenosti se cvičením „KiVA cybersecurity“ v roce 2019 a informoval o přípravách rozšířeného cvičení KiVA v roce 2022. Byly také poskytnuty novinky z mezinárodní oblasti – PS AQG byla informována o prodloužení Memoranda o porozumění zakládající partnerství mezi Euratomem a IAEA v oblasti jaderné bezpečnosti, o důležitých datech pro plnění povinností spojených se 7. Hodnotící konferencí smluvních stran Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, o sloučení 8. a 9. Hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti aj.