Jednání o podobě budoucího partnerství mezi UK a EU/Euratomem v roce 2020

V roce 2020 probíhala mezi EU a UK intenzivní jednání o podobě nového partnerství mezi těmito subjekty. Na evropské úrovni byly hned 3. února 2020 přijaty směrnice pro sjednání dohody se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o podmínkách jeho vystoupení z Evropské unie. Směrnice k oblasti jaderné spolupráce je možné nalézt v příloze doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje zahájení jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, konkrétně v Části II: Hospodářská část, bodu 11. Energetika a suroviny, písm. C. Civilní využití jaderné energie, bodech 78 až 80:

C. Civilní využití jaderné energie

78. S ohledem na význam jaderné bezpečnosti a nešíření by zamýšlené partnerství mělo zahrnovat ustanovení pro široce pojatou spolupráci mezi Euratomem a Spojeným královstvím zaměřenou na mírové využití jaderné energie. 

79. Ustanovení o spolupráci v oblasti jaderné energie by měla být založena na dodržování mezinárodních úmluv a smluv. Tato ustanovení by měla být podepřena závazky spočívajícími v zachování přísných norem jaderné bezpečnosti platných na konci přechodného období a závazky Euratomu a Spojeného království nadále zlepšovat provádění zásad Úmluvy o jaderné bezpečnosti. 

80. Ustanovení o spolupráci v oblasti jaderné energie by měla usnadnit obchod s jadernými materiály a zařízeními, převod jaderné technologie a umožnit spolupráci a výměnu informací mezi Euratomem, Spojeným královstvím a jeho vnitrostátními orgány, a to i v souvislosti s výměnou informací o zárukách v jaderné oblasti, jaderné bezpečnosti, úrovni radioaktivity v životním prostředí a dodávkách lékařských radioizotopů.

V souladu s těmito instrukcemi a politickým prohlášením byl mezi EK a členskými státy EU dohodnut a publikován návrh textu budoucí dohody mezi EU a UK. Návrh se týká všech oblastí zájmu uvedených v politickém prohlášení, přičemž oblast jaderné spolupráce je upravena v Části II: HOSPODÁŘSTVÍ a OBCHOD, Hlavě XIV: Civilní využití jaderné energie.

UK také zveřejnilo svojí pozici k vyjednávání budoucího vztahu s EU, pro oblast jaderné spolupráce požaduje uzavření samostatné dohody o spolupráci (blíže k jejímu obsahu - body 24 až 26 této pozice).

Evropská komise zveřejnila Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím. Jeho cílem je vyzdvihnout hlavní oblasti, v nichž dojde s koncem přechodného období k nevyhnutelným změnám, a umožnit občanům, orgánům veřejné správy, podnikům i všem ostatním zúčastněným stranám, aby se na tyto připravili.  Komise rovněž přezkoumala oznámení zúčastněným stranám, která zveřejnila během fáze jednání o vystoupení, a připravila aktualizaci pro většinu z nich. Oblast Euratomu pokrývá oznámení vydané 24. srpna 2020.