Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Radonová problematika 21.03.2003 12:50:26

(Vložil(a): )
Ochrana proti radonu u novostavby rodinného domu 20.06.2023 13:13:47
Musí být u novostavby nepodsklepeného, jednopodlažního RD s podlahovým vytápěním řešeno provětrávání podloží? Dle stanoviska projektanta ČSN 73 0601 není závazná, takže to nemusí řešit.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

řešení návrhu protiradonových opatření začíná již povinností stavebníka nebo obecně každého kdo navrhuje umístění nové stavby, a sice nutností stanovit radonový index pozemku dle § 98 odst. 1 Atomového zákona.
Výjimka z této povinnosti je uvedena v témže paragrafu Atomového zákona v odstavci 3. Předmětný objekt je evidentně v kontaktu s podložím, takže ať už byl nebo nebyl radonový index pozemku stanoven (tazatel toto neuvádí) za nejúčinnější způsob protiradonového opatření je považováno odvětrání podloží pod podlahovou konstrukcí. A právě tomu se věnuje ČSN 73 0601. V případě podlahového vytápění dochází v objektu k zesílenému komínovému efektu a "nasávání" půdního vzduchu v míře závisející na kvalitě izolace. Úplnému pronikání půdního vzduchu a tudíž radonu nelze 100% zabránit. Pouhá podlahová izolace negarantuje srovnatelné výsledky s aktivním odvětráním podlahové konstrukce.
Za návrh, provedení a účinnost protiradonových opatření je odpovědný příslušný projektant a jde o povinnou součást projektové dokumentace. Stavební úřad má právo protiradonová opatření kontrolovat nejenom formálně, ale může nařídit "měření radonu" v interiéru v rámci kolaudačního řízení jako reálné ověření jeho účinnosti.
K závaznosti zmíněné normy. S navrhovanou novelou Atomového zákona a navazující vyhláškou č. 422/2016 Sb. se ČSN 73 0601 stane právně závaznou.(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Radonová problematika 14.03.2023 18:57:47
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to s radonem blízkosti domů. Bydlím podle mapy gelogy radon v oranžové zóně, ale kolem sebe mám už červenou zónu. Může nás to nějak ohrozit když každý den procházím přes tu červenou zónu nebo je radon nebezpečný pouze v uzavřených prostorech? Předem děkuji za odpověd.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud jde o potencionální "nebezpečnost" radonu, tak v exteriéru a otevřených prostorách jsou jeho negativní účinky na lidský organismus prakticky vyloučené. Koncentrace radonu se pohybuje na úrovni jednotek až nízkých desítek B/m3.

Jiná situace nastane pokud jde o interiéry domů a budov obecně. S tím, jak současné stavební technologie umožňují dokonale utěsnit naše obydlí dochází k omezení ventilace/větrání. Koncentrace radonu pak narůstá až na stonásobky a dokonce tisícinásobky hodnot ve srovnání s exteriérem. Je proto velmi důležité koncentraci radonu v interiérech sledovat, a to nejlépe tak, že si necháte radon změřit komerční firmou, která má příslušné povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Další možností je zaslání požadavku na provedení bezplatného měření prostřednictvím webových stránek www.radonovyprogram.cz.

Viz tento odkaz https://www.radonovyprogram.cz/kontaktni-formular/

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Měření Radonu 22.02.2023 13:17:57
Dobrý den, rád bych požádal o informaci. Jako firma bysme chtěli začít měřit Radon v domech a na pozemcích. Nerozumím ale tomu, co je potřeba pro vydání povolení. Respektive rozumím absolvování kurzu, složení zkoušky a doložení nezbytné administrativy. Rád bych se zeptal, co je míněno praxí v oboru, tedy které obory jsou pro tento případ uznávány. Vzhledem k tomu, že bez povolení je problém v oboru pracovat, ale povolení je až po nějaké době praxe, jde do určité míry o začarovaný kruh. Děkuji za vysvětlení. M.K.
(Vložil(a): anonym)
Vážený pane Kracíku,

vzhledem k tomu, že víte jak postupovat při získání povolení pro stanovení RIP (radonového indexu pozemku) a OAR (objemové aktivity radonu) v domech, omezím se na problém "praxe v oboru".
Aktuálně není žádná praxe pro činnosti o které máte zájem požadována. Je to hlavně z důvodu, že získat přímé praktické zkušenosti z měření radonu je v reálném životě obtížné, ne-li nemožné. Stávající firmy by si tak vědomě vychovávaly konkurenci. Atomový zákon ji ovšem u mnoha povolovaných činností vyžaduje a proto je tento požadavek deklarován plošně. Vzhledem k obtížnosti radiační problematiky, často na úrovni vysokoškolské látky, je ovšem vzdělání technického nebo přírodovědného směru významným bonusem pro uchazeče o povolení k měření radonu. Uvádím tuto skutečnost abych zdůraznil význam předchozího vzdělání resp. specializace uchazečů.
S dalšími dotazy na kurzy, zkoušky odborné způsobilosti a povolovací proces se na mne s důvěrou obraťte na e-mail: jaroslav.slovak@sujb.cz nebo tel. 221 624 752
S pozdravem
Ing. Jaroslav Slovák

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
radon v domě 15.08.2022 20:08:03
Dobrý den,
ráda bych se informovala ohledně rekonstrukce domu. V rodinném domě, který je minimálně 70 let starý, máme v plánu předělat první patro na samostatný byt. Na tomto patře je v podlaze škvára, pak trámy a na tom jsou parkety. Je v plánu udělat sondu do podlahy, abychom zjistili jejich stav. A pokud jejich stav bude v pořádku, nebudeme podlahu měnit. Můj dotaz se týká toho, zda je v pořádku si škváru v domě nechávat - nedoporučuje se ji zbavit? Je možné, že po minimálně 40 letech, kdy ta podlaha je ve stavu, v jakém je nyní, by neměla škvára už radon vyzařovat? Doporučovali byste z vaší zkušenosti přeměřit obsah radonu v tomto budoucím bytě? Velmi Vám děkuji předem za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud nejsou jiné důvody k odstranění škváry, než její případná radioaktivita, tak doporučuji následný postup:

1/ Vyberte si firmu, která měří radon SÚJB - Měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů (radon aj.) (sujb.cz)
Součástí měření "radonu" v bytě je i orientační měření "gama záření", stavebního materiálu kvůli (případně) vyššímu obsahu radioizotopů. Konkrétně uranu. Firma – měřič proměří stěny a taky podlahovou konstrukci. Pokud by škvára vykazovala vyšší obsah radioizotopů, přístroj by to na místě ukázal. Komplexní měření dle metodiky zahrnuje i měření koncentrace radonu jako takového. Záleží na Vás, jak se domluvíte. Úplné měření trvá nejméně týden a dělá se v topném období. Firma nakonec o měření vydá protokol. Pokud byste trvali jenom na měření "gama záření" tak lze měřit kdykoliv.

2/ další možností je odebrání vzorku materiálu a jeho zaslání na Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) do laboratoře. Doporučoval bych předchozí domluvu. Neuvádíte, kde se dům nachází, takže např. SÚRO v Praze. Budete pak přesně znát koncentraci radioizotopů ve škváře, ale nikoliv, jak se to projeví v interiéru. Tj. jaká bude případná expozice osob.

3/ pokud by Vás zajímalo jaká je průměrná koncentrace radonu v domě pak doporučuji dlouhodobé měření integrálními detektory typu RAMARN, které Vám bezplatně poskytne výše uvedený SÚRO. Měření trvá nejméně 2 měsíce a nijak nezasahuje do chodu domácnosti. Dlouhodobé měření (až 1 rok) má vysokou vypovídající hodnotu. Zkrátka budete vědět jaká je průměrná koncentrace radonu z dlouhodobého hlediska, za všech klimatických situací při specificky Vašem užívání bytu.

Poslední měření doporučuji v každém případě, po ukončené rekonstrukce objektu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Radonová problematika 16.07.2022 17:40:50
Dobrý den,

stavíme dům na území se středním radonovým rizikem. Máme po celém době podlahové topení. Manžel po ní umístil protiradonovou a hydroizolační asfalový pás v jedné vrstvě. Jaké další opatření máme udělat pro zdravé bydlení. Máme pochybnosti, že okolo trubek jsme udělali izolaci neodostatečně. Dá se s tím ještě něco udělat? Například často větrat? Děkuji.

____________________

Dobrý den,

mockrát děkuji za reakci.

Ještě jestli Vás můžu poprosit, kde najdu odborníky na měření radonu.

Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Váš dotaz jsme konzultovali s ČVUT Praha, jež doporučuje toto řešení:

v případě, že je v domě podlahové topení, měla být provedena nejen protiradonová izolace, ale i odvětrání radonu z podloží. Na kategorii radonového indexu vůbec nezáleží. Je-li už položené podlahové topení, nedá se s tím v dané chvíli už nic dělat. Doporučuji dokončit stavbu a pak při zapnutém podlahovém topení nechat změřit koncentraci radonu v domě. Bude-li výsledná koncentrace vyšší, než jaký je váš požadavek, exstují dvě možnosti, jak se k němu dostat.
U domu s řízenou ventilací lze vyzkoušet různé varianty větracího režimu, případně lze řízenou ventilaci dodatečně do domu instalovat. Druhou možností je dodatečně odvětrat radon z podloží pod stavbou pomocí horizontálních vrtů vedených z exteriéru pod dům. Nevyžaduje to žádný zásah do stávajících podlah. Volba mezi řízenou ventilací interiéru a nuceným odvětráním podloží by závisela na výsledcích měření. Kdyby ventilace vnitřního vzduchu vedla ke zbytečně vysokým tepelným ztrátám, je vhodnější i energeticky úspornější volbou odvětrání podloží.

____________________

Dobrý den ještě jednou,

jednotlivé subjekty naleznete zde:

ttps://www.sujb.cz/aplikace/radon/?table=tab_a&search=1&A=1&B=1&licence=5

Bezplatné měření radonu lze objednat na této adrese:

http://www.radonovyprogram.cz/kontaktni-formular/


(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Radon ve vodě a geologickém podlozi na Plzeňsku 07.10.2021 21:28:12
Dobrý den, prosim o Vaší odpověď. Plzeňsko je území se středním a vysokým indexem radonu, což dokládají radonové mapy. Na Plzeňsku je současně nejvyšší vyskyt nadorovych onemocnění v celé ČR.Jde o markantní podíl výskytu oproti jinym krajum v ČR. Stejně tak Karlovarský kraj má vyšší výskyt nadorovych onemocnění a taktéž je v podloží radon. Dle dostupných zdrojů je radon přítomen i ve vodě zejména na území s vyšším indexem, Docetla jsem se, ze obsah radonu v pitné vodě podléhá kontrole, Ovsem dodavatele pitne vody jsou povinni toto sledovat minimálně jednou ročně. Prosim Vas o odpověď, zda je vhodné a zcela bezpečné z hlediska obsahu radonu pit pitnou vodu z vodovodního řádu, zda neni nevhodná ke každodenní konzumaci neboť. Pri shlednuti článků od přednostu klinik je patrné, že přícinu frekvence vyskytu názorových onemocnění shledavaji i v možnosti obsahu radonu v pitné vode a podloží, Měření vody v rizikové oblasti vyžaduje neustálou kontrolu nejen namátkovou jednou ročně, Nejde však dohledat, jak často dodavatele pitné vody na Plzeňsku provadi kontrolu.

Prosim o odpověď, zda je pravděpodobne, ze za nepriznivou situaci ve vyskytu nadorovych onemocnění v techto dvou krajích stoji radonové podloží a hlavně zda považujete za zcela bezpečné pit pitnou vodu z vodovodního řádu na Plzeňsku? Nebp by bylo vhodné pořídit filtry? Jen nevim, zda se samy filtry zachycenim nestávají nebezpečnými. Děkuji za odpověď Mgr. Klára Papežova
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

problematika radioaktivity pitné vody ve vodovodech pro veřejnou potřebu z podzemních zdrojů (vrty, studny) je řešena zákonem č. 263/2016 Sb., atomovým zákonem (dále jen "atomový zákon") a vyhláškou č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (dále jen "vyhláška o radiační ochraně").
Problematiku radioaktivity vody z vodovodů využívajících povrchové zdroje (potok, řeka, vodní nádrž) atomový zákon ani vyhláška o radiační ochraně neřeší, protože obsah radionuklidů v nich je velmi nízký a nepředstavuje pro obyvatele žádné riziko.
Atomovým zákonem a vyhláškou o radiační ochraně je v pitné vodě dodávané pro veřejnou potřebu a v balené vodě stanovena referenční úroveň a nejvyšší přípustná hodnota pro objemovou aktivitu radonu a referenční úroveň pro indikativní dávku z ostatních radionuklidů. Obsah radionuklidů v pitné vodě je stanoven s ohledem na to, že voda je konzumována a používána v domácnosti po celý rok. Provozovatelé vodovodů s vodou z podzemního zdroje v celé České republice a tedy i v Plzeňském a Karlovarském kraji provádějí systematické měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě. Četnost měření je vyhláškou o radiační ochraně stanovena v závislosti na objemu dodávané vody 1x - 10x ročně. Pokud jsou překročeny stanovené úrovně, provádí se optimalizace radiační ochrany. V rámci optimalizace jsou v případě vysokého obsahu radonu instalována zařízení na snížení obsahu radonu ve vodě - tzv. provzdušňovací věže, protože radon je plyn, který je třeba z vody vyvětrat. V případě vyššího obsahu ostatních radionuklidů (např. uran) se instalují filtrační zařízení, která "vychytávají" radionuklidy z vody. Nasycené filtrační náplně se v určených intervalech vyměňují a bezpečně likvidují. Někdy je možno využít nový kvalitnější zdroj vody (např. nový vrt).
Státní úřad pro jadernou bezpečnost eviduje vodovody s podzemním zdrojem vody, eviduje provedená měření a vodovody také kontroluje. Překročení referenční úrovně objemové aktivity radonu ve vodě z veřejných vodovodů je prokazováno cca jen u 4 % vodovodů, tyto vodovody provádějí optimalizaci radiační ochrany. Nejvyšší přípustná hodnota objemové aktivity radonu, kdy již není možno vodu dodávat, není překročena u žádného z vodovodů. U žádného vodovodu taktéž nebylo zjištěno překročení referenční úrovně indikativní dávky.
Pití vody z vodovodů pro veřejnou potřebu je tedy bezpečné bez ohledu na to, zda se nacházejí na území s vysokým radonovým indexem či nikoliv, nebo zda jde o veřejný vodovod z povrchového či podzemního zdroje vody.
Jinou otázkou je individuální zásobování pitnou vodou z vlastních studen nebo vrtů. Na tyto zdroje vody se atomový zákon nevztahuje a odpovědnost je vždy na vlastníkovi zdroje. Pokud se studna nachází v oblasti s vysokým radonovým indexem, je pravděpodobné, že voda bude mít také vyšší obsah radonu. Vlastník individuálního zdroje by ve vlastním zájmu měl nechat provést měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě a v případě vysokého obsahu provést nějaké ozdravné opatření, případně zajistit jiný zdroj vody.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Radon ve vodě a geologickém podlozi na Plzeňsku 15.10.2021 19:29:36
Děkuji za odpověď, Ale neptala jsem se jiz na vodu, ale na podloží jako takove. Je prokázáno, ze se zejména v domech postavených na podloží s vysokym radonovym indexem meri jeho vyksyt v budovách. Měření nabízíte i vy na vašich stránkách po dobu tydne nebo jednoho roku prostřednictvím uvedených kontaktu. Moje druha cast dotazu tedy jiz nebyla na piti vody, ale na to, zda muze byt radon v Plzeňském a Karlovarském kraji hlavní příčinou nepříznivé situace ve vyskytu karcinomů, kde je situace nejhorší v ČR. A to jako takové, nejen ve stavbách, kde se měřením nameri radon. Oba kraje maji společně totéž- podloží. Četla jsem vsechna mozna dostupná prohlášení lekaru, kteří "neznají " příčinu. Uvadi právě piti vody , radon v podloží, stavby s obsahem azbestu a samozřejmě životní styl lidi. Ale ten je v jinych krajich mnohem horší z dostupných dat.samozřejmě potom člověka napadne to, co téměř jinde neni-radon v podloží. Zajima mne to,zda to muze byt hlavni příčina nebo je to rizikový faktor pouze do určite miry.Chtela bych abych ja i moje deti zily v prostředí kde nam nemuze hrozit riziko vzniku vážných onemocnění.Myslim, ze právě SUJB dokáže toto velmi dobře vyhodnotit.
Dekuji jeste jednou
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Bohužel SÚJB nesleduje výskyt onemocnění a počty rakovin v ČR. Nemůžeme Vám tak požadovanou informaci poskytnout.

Obecně lze konstatovat, že dlouhodobé zdravotní účinky radonu a jeho dceřiných produktů jsou doloženy významnými epidemiologickými studiemi. Dle Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO), Vědeckého výboru OSN pro účinky atomového záření UNSCEAR a dalších institucí je radon v pořadí druhým rizikovým faktorem po kouření, který může přispívat ke vzniku rakoviny plic. Přitom kombinace kouření a vysokého ozáření z radonu představuje pro jednotlivce podstatně vyšší riziko rakoviny plic než každý z těchto faktorů zvlášť.
V souvislosti s účinkem radonu nebyla prokázáno jiné onemocnění než rakovina plic.
Česká republika (dále jen "ČR") patří díky svému specifickému geologickému podloží k zemím s vyšší mírou ozáření z tohoto zdroje ve světě. Rizikovou situací je dlouhodobý pobyt v budovách se zvýšenou objemovou aktivitou radonu, kterými mohou být domácnosti, školy, pracoviště apod. a které nejsou dostatečně chráněny proti pronikání radonu z podloží. Podle posledních odhadů Státního ústavu radiační ochrany v.v.i., je radonem nadměrně zatíženo více než 4,5 % bytového fondu v České republice.
V ČR jsou v legislativě vymezeny oblasti se zvýšeným rizikem z radonu, a to jmenovitě jednotlivé obce, a explicitně jsou stanoveny povinnosti pro provozovatele pracoviště v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží budovy, která jsou na území těchto obcí umístěna. Na těchto územích je pravděpodobnost překročení referenční úrovně stanovené pro radon vyšší než 30 %.

Seznam těchto obcí naleznete zde:
https://www.radonovyprogram.cz/pracoviste/assets/files/seznam-obci-radon-pracoviste-priloha-c.25.pdf
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Radon ve vodě a geologickém podlozi na Plzeňsku 13.10.2021 16:02:11
Prosim jeste o zodpovězení druhe casti dotazu na vliv radonoveho podloží na lidské zdravi z hlediska zvyseneho vyskytu nadoroveho onemocnění v Plzeňském a Karlovarském kraji ve srovnání s jinymi kraji ČR. Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Na druhý dotaz opakujeme, že pití vody z vodovodů pro veřejnou potřebu na Plzeňsku je bezpečné, a to bez ohledu na to, zda se nacházejí na území s vysokým radonovým indexem či nikoliv. Není tedy relevantní hledat souvislost mezi "vodou s obsahem radonu" a radonovým indexem. Není ani prokázána příčinná souvislost mezi konzumací "vody s obsahem radonu" a nádorovým onemocněním, zejména pak rakovinou plic.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Radonová problematika 08.05.2021 21:22:59
Dobrý den, prosím vás, babička má na Třebíčsku zahradu, radonové podloží je tu skoro všude. Na zahradě má studnu, kde je dle zkoušek pitná voda, ale radon zřejmě nikdo neřešil. Voda se na pití nepoužívá, ale napouští se z ní např. dětský bazének. Chtěla bych se s vámi poradit, zda je to pro děti z dlouhodobého hlediska bezpečné? Zda to nebude mít v budoucnu vliv na jejich zdraví, plodnost apod.? Někde jsem četla, že by napouštěním měla být voda provzdušněna a tudíž odradonována? U babičky je voda napouštěna venkovním kohoutkem z výšky min. 20cm, je tedy možné, že je tímto způsobem dostetečně odradonována ať už by tam byly jakékoliv hodnoty? Hrozí u takové vody ještě jiné nebezpečí? Dále se tato voda využívá na mytí rukou a nádobí v chatě, tam je to také bezpečné? I v případě, že se pak šahá na jídlo nebo přebaluje? Ještě by mě zajímalo, zda je z hlediska radonu bezpečná zelenina ze skleníku?
Mockrát děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ve zdrojích podzemní vody (vrty, studny) se skutečně v míře závisející na geologickém podloží může vyskytovat radon - plyn, který se používáním vody uvolňuje do okolní atmosféry. Radon a radioaktivní prvky, které z něj vznikají, se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je, čímž se zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny plic. Vdechování radonu uvolněného z pitné vody představuje ve srovnání s pitím této vody významný podíl, pokud se vody používá v malé uzavřené místnosti a dlouhodobě (např. sprchování v koupelně).
Bez znalosti výsledků měření radonu ve vodě z vašeho zdroje je obtížné váš dotaz konkrétněji posoudit. Dle Vašich informací se voda ze studny nepoužívá pro pití, do bazénku je napouštěna venkovním kohoutkem z výšky cca 20 cm. Při takovémto napouštění radon z vody vyprchává a rychle se rozptyluje do okolního venkovního ovzduší. Účinnost tohoto uvolňování radonu z vody lze jistě zvýšit větším rozstřikem vody. V ostatních Vámi popsaných případech používání vody je příspěvek radonu malý nebo žádný, navíc se pravděpodobně jedná o sezónní, krátkodobé používání této vody.
Požadavky na měření obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě dodávané pro veřejné zásobování, jsou stanoveny v § 100 zákona č. 263/ 2016 Sb., atomový zákon, jako vyhovující se pro tyto účely se považují hodnoty objemové aktivity radonu do 100 Bq/l. Požadavky na obsahu radonu ve vodě používané k individuálnímu zásobování (váš případ) zákonem stanoveny nejsou, lze však rovněž zohlednit hodnotu 100 Bq/l.
Více je uvedeno v Informaci k obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro individuální zásobování, dostupné na el.odkazu SÚJB:
www.sujb.cz/Radiační ochrana/Přírodní zdroje ionizujícího záření/Informace k obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro individuální zásobování.

Další informace o radonu naleznete také na https://www.radonovyprogram.cz

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
měření radonu 03.05.2019 12:37:52
Dobrý den, děkuji za odpověď ohledně měření radonu a jen bych si chtěl upřesnit jestli je potřeba středoškolské vzdělání s maturitou a nebo stačí jen výuční list? děkuji a přeji pěkný zbytek dne
(Vložil(a): Hynek Mladý)
Je potřeba střední vzdělání s maturitní zkouškou.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 24.09.2018 10:40:27
Dobrý den,
Právě dělám rekonstrukci druzstevniho bytu ve tretim patře v lokalitě Líbíš Neratovice. Jelikož jsme měli na podlaze vrzajici prkna, otevřeli jsme ji a přivolali podlahaře. Řekl mi o nebezpečí Radonu který by prý mohl být ve škváře která je pod prkny. Dům tu stojí cca od čtyřicátých let. My tu bydlíme 5 let. Byt je třetí patro bez výtahu a dostat škváru ven by byl celkem problém. Navíc jsme v časovém presu. Myslíte te ke skutečné důvod k obávám? Pokud Ano, bylo by možné u nás škváru vyšetřit na přítomnost Radonu a za jakých podmínek ? Bylo mi doporučeno obrátit se na Vás. Možná ani není důvod k panice, ale ráda bych to věděla od někoho kdo se tím skutečně zabývá. Mohu dovézt vzorek kamkoliv, ale potřebovali bychom velice rychlé jednání.

Předem velice děkuji za radu a pomoc
(Vložil(a): Veronika Soukupová)
Dobrý den,

bohužel Vám nemůžeme dát jednoznačnou odpověď jenom na základě Vašeho popisu. Doporučujeme nechat zásyp/škváru proměřit. Máte dvě možnosti. Buď si objednáte firmu s povolením našeho Úřadu, seznam viz:

https://www.sujb.cz/aplikace/radon/?table=tab_a&search=1&A=1&B=1&licence=5

která provede měření tzv. prostorového příkonu dávkového ekvivalentu (PPDE), laicky "záření gama", nebo odeberete vzorek a odnesete jej na Státní ústav radiační ochrany v Praze, kde Vám jej proměří. Je nutné se předem domluvit. Kontakty na SÚRO naleznete na adrese: www. suro.cz.
Domníváme se, že první varianta by mohla být rychlejší i levnější. Druhá varianta by Vám poskytla komplexnější informaci o zastoupení radioaktivních prvků ve škváře.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Zaslání krabiček - měření radonu 18.03.2018 16:11:54
Dobrý den, na jakou adresu mám zaslat zpět krabičky po dvouměsíčním měření radonu v rodinném domě? Předala mi je pí.Hladíková z pracoviště v Hradci Králové.
Děkuji,
Blanka F.
(Vložil(a): Blanka Famfulíková)
Dobrý den,

dektory prosím zašlete na Regionální centrum Hradec Králové (Piletice) adresa:

Dana Hladíková
Piletická 57/15A
500 03 Hradec Králové
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
pracoviště s vysokou hladinou radonu 18.03.2018 16:08:43
Dobrý den, pracuji přes 40 let na pracovišti s vysokou hladinou radonu (dle posledního měření cca 1200 nevím, jaké jednotky se uvádí, norma je cca 3-400?). Jaká zdravotní rizika z toho pro mne vyplývají, jaké vyšetření by mi měl obvodní lékař udělat?
(Vložil(a): Jana Vyskočilová)
Vážená paní Vyskočilová,

z Vašeho dotazu bohužel není zřejmé, na jakém typu pracoviště s radonem pracujete. Atomový zákon rozlišuje více typů pracovišť s radonem; na typu pracoviště závisí také rozsah povinností, které se na radiační ochranu pracovníka vztahují. V každém případě je za jejich plnění odpovědný provozovatel příslušného pracoviště.
Prosím tedy, abyste ke svému dotazu doplnila bližší údaje o pracovišti, na němž působíte, nebo se obrátila telefonicky na RNDr. Ivanu Ženatou, vedoucí oddělení Přírodních zdrojů SÚJB (tel. 555 302 723), která vám vaše dotazy zodpoví.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Radon 21.11.2017 12:30:17
Dobrý den,
Jak je tomu prosím s ukládáním potravin,
zeleniny a kompotů ve sklepě se zvýšeným obsahem radonu?
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Ota Tořínský)
Dobrý den,

ukládání potravin, zeleniny a kompotů ve sklepě se zvýšeným obsahem radonu není pro zdraví nebezpečné.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rozpustnost radonu 15.12.2006 17:08:35
Jaký je rovnovážný podíl koncentrací radonu ve vzduchu a ve vodě při 10°C?
(Vložil(a): Ondřej Kozdas)
Ostwaldův koeficient rozpustnosti L radonu ve vodě (konc.Rn ve vodě/konc. Rn ve vzduchu) při 10°C je L = 0,34 (dle Macheho a Meyera). Dle jiných je L = 0,38.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Zájem na změření radonu 08.12.2003 22:29:33
Máme zájem o změření radonu ve dvou vodárnách. Jmenujem se obec Drahotín na Plzeňsku a potřebujeme vědět cenu a firmu která to dělá na Plzeňsku. Děkuji místostarosta Jan Michal
(Vložil(a): Jan Michal )
Žádané údaje najdete v rubrice "Registry".
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Dotace na protiradonova opatreni 29.09.2003 12:25:01
Dobry den,
rad bych se zeptal jak postupovat s zadosti o dotace na protiradonova opatreni u stavajicich objektu...
Dekuji.
(Vložil(a): Jiri Zelenka)
Žádosti o protiradonová ozdravná opatření přijímá Krajský úřad, a to dle
vyhlášky č. 107/2003 Sb.
Naději na finanční příspěvek však máte jen při překročení objemové aktivity
radonu 1000 Bq/m3 průměrně pro obytný prostor objektu. Pokud máte k
dispozici jen údaj v EOAR, tak jej vynásobte dvěma pro převod na OAR.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Příručky týkající se protiradonových opatření ve výstavbě. 01.01.2003 18:51:42
Dobrý den,
v časopise "Stavební listy" je v článku " Jak zvýšit účinnost protiradonových opatření" od ing. M. Jiránka z FS ČVUT uvedeno, že na adrese sujb.cz jsou k dispozici v pdf formatu 2 příručky"Návrh a pokládka izolací v nových stavbách" a "Opatření proti radonu ve stávajících budovách". Bohužel se mi tyto publikace nepodařilo nalézt. Prosím o zprávu.

Děkuji

V. Michalička
(Vložil(a): Ing. Vladimír Michalička)
Obě publikace jsou na adrese: www.suro.cz/publikace/o radonu
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Radon ve vodě 03.03.2002 15:13:08
Potřeboval bych zjistit závislost pro měření radonu ve vodě.
Znám množství přitékající i odtékající vody, množství vzduchu vháněného do komory pro probublávání a množství radonu odbublaného z vody. Potřebuji měřit množství radonu, které zůstaně ve vodě. Předpokládám, že neexistuje přístroj pro měření radonu přímo ve vodě.
Za odpověď předem děkuji.
(Vložil(a): Viktor Hrobský)
Pro odpověď na Váš dotaz byste měl znát zejména objemovou aktivitu přitékající vody. Pak by se dala objemová aktivita odtékající vody vypočítat, nebo posoudit celková bilance radonu. Objemové aktivity radonu se měří laboratorně běžně. Laboratoř musí mít povolení SÚJB, aby výsledky byly uznány úředně. Pokud jde o měření radonu vody v potrubí z venku, tak je takové zařízení instalováno v Lázních Jáchymově. Měl byste zájem o bližší informace? Pokud se zajímáte o technologii odradonování vody, tak upozorňuji na Obchodní věstník č.7 z 13.2. t.r., kde je vypsána veřejná soutěž na odradonování u individuálních zdrojů vody - s termínem 21.3.!
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.