Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Rizikové příplatky a dodatková dovolená 08.10.2013 19:17:19

(Vložil(a): )
Re: Rizikové příplatky a dodatková dovolená 09.01.2024 12:41:46
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli mám nárok na rizikový příplatek a další dodatkovou dovolenou. Pracuji jako zdravotní sestra na rentgenové evidenci a na CT vyšetřování,kde pacientům zajišťují žilní vstup. Moje pracovní doba je bez směn, denní 7-13.30.Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

SÚJB není kompetentní určovat, kdo má nárok na rizikový příplatek a dodatkovou dovolenou. "Benefity" jsou věcí pracovněprávních vztahů a vyplývají ze zákoníku práce. Obraťte se na zaměstnavatele. Pokud je nám známo, případný nárok na "benefity" po splnění podmínek uvedených v zákoníku práce, by měl mít radiační pracovník kategorie A pracující v kontrolovaném pásmu, tedy vykonávající práci kategorie druhé a práci rizikovou.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Rizikové příplatky a dodatková dovolená 03.01.2024 13:57:30
Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat, podle čeho zaměstnavatel rozhoduje, zda-li jsou zaměstnanci
v kategorii A či B?. Zda-li na příplatek za záření mají nárok i v kategorii B a zda-li se dá čerpat i současně příplatek za odbornost? děkuji za Odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

požadavky na kategorizaci radiačních pracovníků uvádí zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákona, a vyhláška č. 422/2016 Sb., viz citace nejdůležitějších paragrafů, ze kterých vychází zaměstnavatel (držitel povolení):
Pro účely monitorování a pracovnělékařských služeb se radiační pracovníci podle možné míry zdravotního rizika spojeného s ionizujícím zářením zařazují do kategorie A nebo B.
Vystavení ionizujícímu záření na pracovišti se považuje za rizikový faktor pracovních podmínek na pracovištích.
Práce, které smí vykonávat pouze radiační pracovníci kategorie A, jsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví pracemi kategorie druhé a pracemi rizikovými; ostatní práce zahrnující vystavení ionizujícímu záření na pracovišti jsou pracemi kategorie první.
Při zařazování radiačního pracovníka do kategorie A nebo B musí být zohledněno a) očekávané ozáření radiačního pracovníka za běžného provozu a potenciální ozáření radiačního pracovníka. Radiačním pracovníkem kategorie A je radiační pracovník, který by mohl obdržet a) efektivní dávku vyšší než 6 mSv ročně, b) ekvivalentní dávku vyšší než 15 mSv na oční čočku, nebo c) ekvivalentní dávku vyšší než 3/10 limitu ozáření pro kůži a končetiny.
Radiačním pracovníkem kategorie B je radiační pracovník jiný než uvedený výše. V kontrolovaném pásmu může vykonávat práce pouze radiační pracovník kategorie A.
Příplatky za rizikovou práci ani jiné "benefity", např. za odbornost, legislativa SÚJB neřeší. Pokud je nám známo, nárok na rizikový příplatek popisuje zákoník práce. Nárok na něj má ten, kdo vykonává práci kategorie druhé a práci rizikovou, kterou vykonává radiační pracovník kategorie A v kontrolovaném pásmu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Rizikové příplatky a dodatková dovolená 07.10.2023 12:18:57
Prosím jsem uklízečka na centrálních sálech Traumatologie.Mam nárok na rizikový příplatek?Musím utírat krev po operaci, vedoucí nám tvrdí, že nemáme nárok, děkuji za odpověď
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

komu náleží nárok na příplatek za "ztížené" pracovní prostředí specifikuje Nařízení vlády č. 567/2006, vydané k Zákoníku práce.
Za SÚJB se můžeme vyjádřit jen k riziku vystavení ozáření, které je považováno, za níže specifikovaných podmínek, za ztížené pracovní prostředí pro účely poskytování příplatku, nikoliv k riziku biologických agens (krev,..).
Podle § 6 tohoto Nařízení, cituji:
Ztížené pracovní prostředí
(1) Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku podle zákoníku práce je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění.
(2) Ztěžujícím vlivem podle odstavce 1 se rozumí
j) radiační činnosti vykonávané v kontrolovaném pásmu pracovníky kategorie A stanovenými ve vyhlášce o radiační ochraně.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Obsluha RTG, přidržování pacienta 19.05.2023 16:53:31
Dobrý den,
pracuji jako veterinární technik a zaměstnavatel po mě vyžaduje, abych pravidelně přidržoval pacienty během RTG vyšetření. Ráda bych se informovala, jestli jsou pro tuto činnost nějaké regulace ve smyslu - množství vykonaných snímků / dávka radiace za určitý časový úsek a jestli to po mě vůbec může požadovat a jakými dalšími způsoby je tato problematika v zákoně ošetřená.
Děkuji moc za Váš čas a radu.
Michaela P.

(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,
Vzhledem k tomu, že pravidelně přidržujete zvířata během rtg vyšetření, jste radiační pracovník, protože jste vystavena profesnímu ozáření. To pro Vašeho zaměstnavatele znamená poměrně nemalé množství povinností stanovených atomovým zákonem a jeho prováděcími předpisy.
Zaprvé musí být dodržena všechna pravidla pro veterinární snímkování uvedená v příloze č. 20 vyhlášky č. 422/2016 Sb., konkrétně povinnosti vyjmenované v bodě 4 této přílohy.
Dále Vás jako radiačního pracovníka musí pravidelně jednou ročně školit osoba zajišťující radiační ochranu registranta o radiační ochraně, včetně toho, jakým způsobem se máte při přidržování zvířat chovat, abyste byla adekvátně chráněna.
Dále podle četnosti přidržování a výsledků měření neužitečného záření musí veterinář (konkrétně jeho osoba zajišťující radiační ochranu registranta) přibližně vypočítat Vaši potenciální roční radiační zátěž a podle její výše rozhodnout o Vašem zařazení do kategorie A nebo B. Pokud byste mohla být vystavena 6 mSv efektivní dávky ročně (nebo jiným vyšším hodnotám uvedeným v § 20 odst. 2 vyhlášky č. 422/2016 Sb.), musíte být zařazena do kategorie A. To by znamenalo povinnost ročních zdravotních prohlídek a osobního monitorování osobním dozimetrem s měsíčním vyhodnocovacím cyklem.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Rizikové příplatky a dodatková dovolená 21.07.2022 20:13:08
Dobrý den,
pracuji u soukromého zaměstnavatele jako radiologický asistent na radioterapii, ale se zkráceným úvazkem (chodím do práce 4 dny/5). Mám nárok na dodatkovou dovolenou? V kolektivní smlouvě nic zmiňované nemáme.
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

dodatková dovolená nepatří mezi opatření radiační ochrany, neřeší ji Atomový zákon, ani jeho prováděcí právní předpisy. Pravidla pro čerpání dodatkové dovolené jsou uvedena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který není v gesci SÚJB. Nicméně, zjednodušeně řečeno, dle těchto legislativních pravidel dodatková dovolená v délce 1 týden přísluší zaměstnanci, který po celý kalendářní rok pracuje na pracovišti, kde je vystaven rizikovému faktoru ionizující záření a je na tomto pracovišti kategorizován jako tzv. radiační pracovník kategorie A. Pokud takovýto zaměstnanec pracuje pouze část kalendářního roku, přísluší mu za každých 21 takto odpracovaných dní jedna dvanáctina dodatkové dovolené (viz § 215 a 347).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Rizikové příplatky a dodatková dovolená 03.12.2021 00:38:34
Dobrý den. Pracuji jako sanitář na akutním lůžkovém psychiatrickém oddělení s nepřetržitým provozem. Chtěl bych se zeptat, jestli nárok na ryzikový příplatek, případně do jaké skupiny patřím. Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

SÚJB není kompetentní posuzovat rizikovost práce a s tím spojenou kategorizaci prací profese "sanitář" na psychiatrickém oddělení s nepřetržitým provozem. Atomový zákon kategorizuje jen pracovníky se zdrojem ionizujícího záření.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Rizikové příplatky a dodatková dovolená 09.11.2021 00:02:48
Dobrý den, zaměstnavatel na pile a katru mi porušením právních norem BOZP přivodil újmu na zdraví, kdy hygienickym šetřením byly namereny nadlimitní hodnoty svalové zátěže pro vznik uvedené újmy na zdraví v souvislosti porušení právních norem BOZP jsem od zaměstnavatele nepobiral žádné rizikové příplatky za odvedenou práci v rizikovém prostředí, nárok na rizikové příplatky účelově zamlcel a to úplně stejně jako zajištění řádné BOZP, neposkytnutí OOPP ani ochranných pracovních pomůcek, neposkytl zaměstnanci zákonnou přestávku na jídlo, nerespektoval ani nařízení vlády, kde měl povinnost zaměstnavatel všem pracovníkům v rizikovém prostředí na pile a katru zjistit ochranu zdraví před nepříznivými faktory ohrožení života a zdravi, fyzické a psychické zátěže nadměrné přetěžování, hluku a práce z vibračním nářadím prace v rozsahu 10 až 11 hodin včetně všech víkendu bez řádného odpočinku, tomto protiprávním deliktem mi zapříčinil vznik újmy na zdraví v souvislosti porušení právních norem BOZP, kde jsem byl dlouhodobě v DPN od 02.05.2016 až do 16.08.2017 a následně v této souvislosti jsem byl uznán posudkovou komisí trvale invalidní a rovněž trvale tělesně postižený z odkazem na pomoc blízké osoby Zaměstnavatel mi tímto zločinem proti lidskosti zmaril důstojný lidský život,Zde v této souvislosti došlo v mém případě k zhoršení poměru a psychosociální dopad, společně z účetní maří součinnost k spravedlivému šetření a spravedlivému zadostiučinění za vznik újmy na zdraví v souvislosti porušení právních norem BOZP dále vznik škody na spravedlivé mzdě, práce přesčas a práce v zatíženém prostředí rizikové pracoviště, zde se zaměstnavatel společně z účetní nezákonně obohatili na zaměstnancích které takto nezákonně okradli naspravedlive mzdě, dále na spravedlivých odvodech sociálního a zdravotního pojištění, kde jsem byl poškozen na výpočtu nemocenskych dávek a následným dorovnání do průměrného výdělku který nemám doposud řádně vypocitan a řádně vystaven doklad o skutečnostech odpracovene doby v rizikovém prostředí na pile a katru kde jsem měl mít uvedenou rizikovou práci v expozici. Zde se chci zeptat na to, kolik činí rizikové příplatky za odvedenou práci v rizikovém prostředí kde jsem odvadel práci v rozsahu 10 až 11 hodin denně včetně všech víkendu a to od 01.01.do DPN 02.05.2016,
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

omlouváme se, ale výši rizikových příplatků SÚJB nezná, nemá o tom žádné povědomí, neurčuje je, ani mu to nepřísluší.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Rizikové příplatky a dodatková dovolená 25.05.2021 13:17:18
Dobrý den, pracuji v laboratoři, kde denně přijdu do styku s kyselinou dusičnou.
Existuje nějaký pracovní příplatek za tuto chemikálii?

Děkuji za odpověď.

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Váš dotaz je dotaz na Ministerstvo zdravotnictví ČR, nikoliv na SÚJB.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Rizikové příplatky a dodatková dovolená 26.02.2021 15:39:59
Dobrý den, jak je to prosím s přiznáním dodatkové dovolené u vědce, který pracuje s ionizujícím zářením pouze nahodile, několikrát do roka? Má nárok na celou dodatkovou dovolenou anebo pouze na tu část vypočtenou podle dnů, kdy s ionizujícím zářením pracoval? Stejně tak příplatky.... Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Dodatková dovolená v délce 1 týdne náleží zaměstnanci, který po celý kalendářní rok pracuje v riziku ionizujícího záření (IZ) zařazen radiační pracovník kategorie A (RPA).
Pracuje-li zaměstnanec za podmínek uvedených ve větě první jen část kalendářního roku, přísluší mu za každých 21 takto odpracovaných dnů jedna dvanáctina dodatkové dovolené.
Příplatek zaměstnanci náleží, pokud práce v riziku IZ vykonávaná v kontrolovasném pásmu kategorizován jako RPA.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Rizikové příplatky a dodatková dovolená 21.01.2021 08:32:41
Dobrý den, pracuji jako biomedicínský inženýr v nemocnici. Součástí mé práce je také práce na operačním sále s RTG. Četnost docházky na sál závisí na počtu plánovaných výkonů a akutnosti dalších povinností v celé nemocnici (někdy na sál docházím každý den, někdy 2x v týdnu). Dozimetr mám již jeden rok, ale můj vedoucí mi odmítá přiznat jak příplatek, tak dodatkovou dovolenou s dodatkem, že má práce pod RTG není pravidelná. Při mém posledním pokusu o přiznání mi bylo sděleno, že mi možná příplatek přizná, ale bude mi krácen.
Chci se tedy zeptat, zda na příplatek a dodatkovou dovolenou mám nárok a zda lze nějakým způsobem krátit tyto kompenzace? Pokud ano, existuje nějaké pravidlo, jak se krátí?
Předem mockrát děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

posílám citaci právních předpisů, zákoníku práce a nařízení vlády:

§ 215 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění p.p.

(1) Zaměstnanci, který pracuje u téhož zaměstnavatele po celý kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné, přísluší dodatková dovolená v délce 1 týdne. Pracuje-li zaměstnanec za podmínek uvedených ve větě první jen část kalendářního roku, přísluší mu za každých 21 takto odpracovaných dnů jedna dvanáctina dodatkové dovolené. Dodatková dovolená z důvodu výkonu prací zvlášť obtížných přísluší zaměstnanci při splnění stanovených podmínek, i když má právo na dodatkovou dovolenou z důvodu výkonu prací pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.

(2) Za zaměstnance, kteří konají práce zvlášť obtížné, se pro účely poskytování dodatkové dovolené považují zaměstnanci, kteří
a) trvale pracují alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby u poskytovatelů zdravotních služeb nebo na jejich pracovištích, kde se ošetřují nemocní s nakažlivou formou tuberkulózy,
b) jsou při práci na pracovištích s infekčními materiály vystaveni přímému nebezpečí nákazy, pokud tuto práci vykonávají alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby,
c) jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření,

(4) Dodatková dovolená přísluší za stanovených podmínek jen zaměstnancům uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3.

§ 347

(3) Za zaměstnance, kteří jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření, se pro účely § 215 odst. 2 písm. c) považují radiační pracovníci kategorie A podle vyhlášky o radiační ochraně 99a).
Nařízení vlády č. 567/2006
Příplatek = práce v KP vykonávané RPA

§ 6
Ztížené pracovní prostředí
(1) Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku podle zákoníku práce je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění.
(2) Ztěžujícím vlivem podle odstavce 1 se rozumí
j) radiační činnosti vykonávané v kontrolovaném pásmu pracovníky kategorie A stanovenými ve zvláštním právním předpisu = V 422/2016 Sb.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Rizikové příplatky a dodatková dovolená 01.09.2019 17:37:48
Má nárok na rizikový příplatek pracovník chemické čistírny při práci perchlorem??
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

tato záležitost nespadá do kompetencí SÚJB. Se svým dotazem se obraťte na místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, Státní zdravotní ústav, případně přímo na Ministerstvo zdravotnictví.
(Za SÚJB: SÚJB)
Re: Rizikové příplatky a dodatková dovolená 11.02.2019 11:58:55
Dobrý den,pracuji jako sociální a terénu pracovník u doprovázející organizace pro pěstounské rodiny. Mám nárok na rizikové příplatky?
(Vložil(a): Jitka Pacovská)
Dobrý den,

z Vašeho dotazu není jasné, jakému riziku jste vystavena.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Rizikové příplatky a dodatková dovolená 29.01.2019 17:01:42
Dobrý den,
pracuji jako perioperační sestra na chirurgických sálech a zajímá mě nárok na příplatek a dodatková dovolená z důvodu RTG záření na sálech. Chodíme na službách na traumatologii, kde se svítí, pracujeme se sentinelovýma uzlinama, které jsou napíchnuté radionuklidem, dále chodíme na angiolinku, kde jsme pod RTG zářením. Osobní dozimetry máme, ale i přesto nám zaměstnavatel tyto benefity nechce umožnit, kdy argumentuje tím, že máme naměřené nízké hodnoty na dozimetru. Děkuji za odpoveď.
(Vložil(a): Denisa)
Dobrý den,

abyste splňovali podmínky pro získání "benefitů" musíte být kategorizování jako radiační pracovníci kategorie A. Nárok na tyto "benefity" vychází ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
Zaměstnanci, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné, přísluší dodatková dovolená v délce 1 týdne. Pracuje-li zaměstnanec za podmínek uvedených ve větě první jen část kalendářního roku, přísluší mu za každých 21 takto odpracovaných dnů jedna dvanáctina dodatkové dovolené.
Za zaměstnance, kteří konají práce zvlášť obtížné, se pro účely poskytování dodatkové dovolené považují zaměstnanci, kteří jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření. Za zaměstnance, kteří jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření, se považují radiační pracovníci kategorie A podle vyhlášky č. 422/2016, o radiační ochraně
Dle Nařízení vlády č. 567/2006 náleží příplatek ke mzdě radiačním pracovníků kategorie A vykonávajícím radiační činnosti v kontrolovaném pásmu.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Rizikové příplatky a dodatková dovolená 27.08.2018 11:41:24
Dobrý den. Pracujeme v KP i mimo KP přímo na JE. Náleží příplatky za záření pouze za pobyt v KP, nebo už od vstupu na JE? Případně kde začíná hranice pro vyplácení rizikových příplatků a následně i dodatkové dovolené? Děkuji. Ivan Hanzlík
(Vložil(a): Ivan Hanzlík)
Dobrý dne,

rizikový příplatek a dodatková dovolená je dána zákoníkem práce, nevyplývá z atomového zákona.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Rizikové příplatky a dodatková dovolená 06.08.2018 07:24:57
Pracuji ve zdravotnictví-psychiatrická ambulance,mám nárok na rizikový příplatek a dodatkovou dovolenou ?Pracuji jako zdravotní sestra

(Vložil(a): Anna Zichová)
Dobrý den,

rizikový příplatek a dodatková dovolená jsou dány zákoníkem práce a jeho prováděcími předpisy, resp. nařízeními vlády. V případě práce se zdroji ionizujícího záření mají na tyto některé "benefity" nárok pouze tzv. pracovníci kategorie A, což Vy na psychiatrické ambulaci nebudete. Nemůžeme o Vašem nároku nijak spekulovat. Musíte se obrátit na svého zaměstnavatele.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Rizikové příplatky a dodatková dovolená 12.02.2018 08:10:37
Dobrý den,
zaměstnavatel od nového roku vytvořil dvě kategorie pracovníků skupiny A, do kterých rozřadil pracovníky podle četnosti pobytu v KP. Přičemž sk. A1 zvýšil příplatek a ponechal 5 dní dovolené, sk. A2 pak příplatek ponechal, ale dodatkovou dovolenou zkrátil z 5 dní na 1 den.
Je takovýto postup možný?
(Vložil(a): Oleg)
Dobrý den,

nárok na dodatkovou dovolenou a rizikový příplatek nevyplývá z legislativních předpisů, které jsou v kompetenci SÚJB. Dle zákoníku práce, zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a dle nařízení vlády č. 567/2006 k tomuto zákonu, se za zaměstnance, který má za stanovených podmínek nárok na poskytování rizikového příplatku, považuje radiační pracovník kategorie A vykonávající radiační činnosti v kontrolovaném pásmu. Dle uvedeného zákona má zaměstnanec nárok na dodatkovou dovolenou v případě, že je vystaven nepříznivým účinkům ionizujícího záření.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
obsluha Rtg na sále 04.01.2018 05:23:43
Dobrý den pracuji jako sanitář na operčních sálech,kde se používá RTg přístoj,tvz.C rameno.Můj dotaz zní,jestli jako sanitář můžu obsluhovat tento přístoj,což po nás zaměstnavatel požaduje,protože má nedostatek RTG laborantů a není schopen pokrýt jejich služby.Popř.jestlimám nárok na třeba týden dovolené navíc..Děkuji za odpověd
(Vložil(a): Michal)
Dobrý den,

vaše dotazy nejsou v kompetenci našeho Úřadu. Jaké zdravotnické prostředky mohou nelékařští zdravotničtí pracovníci obsluhovat, tedy konkrétně, zda vy můžete obsluhovat C rameno se musíte dotázat na Ministerstvu zdravotnictví. Kdo má nárok na dodatkovou dovolenou je dáno zákoníkem práce. Dle našeho názoru, by měl mít na ni nárok, za podmínek stanovených zákoníkem práce, radiační pracovník kategorie A.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 15.02.2016 13:49:03
Dobrý den,
obsluhuji ortopantomograf ve stomatologické klinice. Chtěla jsem se zeptat na možná rizika této práce např. pokud nechá kolegyně otevřené dveře od OPG, jelikož je místnost s tímto přístrojem průchozí a zda jsou dostačující obyčejné dřevěné dveře. Dále na to, zda mám jako pracovník obsluhující ortopantomograf nárok na nějaké zaměstnanecké benefity jako je např. delší dovolená, kratší pracovní doba atd.
(Vložil(a): Dana Hondlová)
Dobrý den,

předpokládám, že během expozice jsou dveře zavřené. Není požadováno, aby byly ze speciálního materiálu. Zaměstnanci, kteří pracují na pracovišti, kde se používá OPG, kde není vymezeno kontrolované pásmo, jsou kategorizováni jako radiační pracovníci kategorie B (dle vyhlášky č. 307/2002 sb., ve znění pozdějších předpisů). Jejich práce se považuje za práci kategorie první (dle § 47 odst. 12 Atomového zákona, resp. dle zákona 258/2000 Sb., ve znění p.p.) a nenáleží jí benefity (dodatková dovolená, příplatek, zkrácená pracovní doba).

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Rizikové příplatky a dodatková dovolená 02.10.2014 19:21:17
Dobrý den,pracuji v automotive kde máme hodně zatížené ruce.Nedostáváme rizikový příplatek i když
na preventivní kontrole už zaznamená karpální syndrom,některé mají i nemoc z povolání.
(Vložil(a): Marie Legezová)
V této věci není SÚJB kompetentní. O rizikovosti práce rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
(Za SÚJB: sujb)
Re: Rizikové příplatky a dodatková dovolená 30.09.2014 21:38:31
Prosím Vas o odpověď.Děkuji předem.Dělám v chemickém podniku.Vyrabime zde dusičnan amonný.Pracujeme s plynným cpavkem a s kyselinou dusičnou.Při výrobě dochází velmi často k úniku plynného čpavku do pracovního prostředí do ovzduší kde pracujeme,kde vyrabime louhy. Při sušení louhu v tzv. krystalizatorech často vdechujeme vypary,které při sušení mokrého louhu vznikají.Na víc v tomto prostředí je velký hluk z motoru a ventilátoru po celou dobu výroby.V tomto prostředí se pohybujeme s menšími přestávkami 12 hod.denně na ranní i noční směně každý týden. Za toto bereme příplatek za prostředí jen 500 Kč za měsíc. Je to prosím odpovídající příplatek za pomalu, ale je jisté,ze časem se projeví na našem zdraví čpavek a prach,který pravidelně vdechujem? Děkuji předem za odpověď a nebo pomoc s tímto problémem.

(Vložil(a): Anonym)
V této věci není SÚJB kompetentní. O rizikovosti práce a z tohoto faktu vyplývajících možných příplatků v prostředí pracoviště, kde není rizikovým faktorem pracovních podmínek ionizující záření, rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Doporučujeme kontaktovat ministerstvo práce a sociálních věcí.
(Za SÚJB: sujb)
Re: Rizikové příplatky a dodatková dovolená 26.09.2014 11:04:34
Dobrý den
Jsem radiační pracovník kategorie A. V Trutnově na beamu a chci se optat zda-li mám nárok na rizikový příplatek když pracuji v kontrolovaném i sledovaném pásmu nosím osobní dozimetrii atd.
děkuji za odpověď s pozdravem Borovský
(Vložil(a): Jan Borovský )
Dobrý den, nárok na dodatkovou dovolenou a rizikový příplatek nevyplývá z legislativních předpisů, které jsou v kompetenci SÚJB. Dle zákoníku práce, zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a dle nařízení vlády č. 567/2006 k tomuto zákonu se za zaměstnance, který má za stanovených podmínek nárok na poskytování dodatkové dovolené považuje radiační pracovník kategorie A, za zaměstnance, který má nárok na rizikový příplatek, pracovník kategorie A vykonávající radiační činnosti v kontrolovaném pásmu.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Rizikové příplatky a dodatková dovolená 16.07.2014 08:03:51
Dobrý den,

manžel mé dcery pracuje v chemické výrobě. Přijde do styku s chemiáliemi jako je např. monoetylenglykol, monopropylenglykol, glycerín, rozmrazovač koncentrát,líh,brzdové kapaliny dle normy DOT3 a DOT4,kde není potřebné odvětrávání. Tyto přijdou v autocisternách, které se potom následně stáčí (tzn., že je v přímém styku s těmito chemiláliemi). Dále se ve výrobě používá např.tetraboritan sodný dekahydrát, kyselin boritá, odpěňovače, Syntron B roztok, Slovapeg 200, 400, rybacidová moř, rybacidová zeleň, egacidová modř, egacidová žluť, Etoxon, sles.Chci se zeptat, zda náleží za tuto práci s chemiláliemi rizikový příplatek. Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Eva Čemáková)
Rizikové příplatky jsou předmětem Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
SÚJB nemá tuto problematiku ve své působnosti. Obraťte se prosím na ministerstvo práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) nebo na ministerstvo zdravotnictví (www.mzcr.cz).
(Za SÚJB: sujb)
Preventivní prohlídka 02.09.2013 07:17:38
Dobrý den.
Jsme pracovníci na RTG pracovišti II. kategorije, jednoduchý zdroj a radiační pracovníci kategorie A . Jaké vyšetření při preventivní prohlídce má lékař provádět? Musí odebírat i krev na vyšetření?
(Vložil(a): Josef Dokulil)
Způsob provádění lékařského dohledu je v gesci Ministerstva zdravotnictví (zákon č. 373/2011 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, s odkazem na zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů). V § 52 tohoto zákona je zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu, kterým je vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách. V § 11 této vyhlášky, s odkazem na zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, se uvádí s jakou periodicitou se provádí periodické prohlídky u radiačních pracovníků kategorie A (=vykonávají práci kategorie druhé rizikové), v příloze je uvedena náplň periodických prohlídek .
Jaká vyšetření má lékař provádět (= náplň prohlídky pro radiační pracovníky) je uvedena v příloze vyhlášky č. 79/2013 Sb.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: sledované pásmo a dodatková dovolená 24.01.2013 22:29:23
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na otázku: V prvním vlákně jste odkazovali na dodatkovou dovolenou dle § 215 odst. 2 písm. c) ZP a následně jste vysvětlili, že se dle § 347 odst. (3) ZP jedná o pracovníka kategorie A. Chtěl jsem si to ověřit a § 347 odst. (3) v ZP takto definován není. Není to chybná formulace? Pokud ano jaká je správná? Děkuji za odpověď. M Voráček
(Vložil(a): Michal Voráček)
V platném znění zákona č. 262/2006 Sb. zní § 347 (3): Za zaměstnance, kteří jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření, se pro účely § 215 odst. 2 písm. c) považují radiační pracovníci kategorie A podle vyhlášky o radiační ochraně.
(Za SÚJB: sujb)
Re: rizikový příplatek 28.11.2012 20:54:01
Dobrý den. Pracuji jako jeřábník-vazač na tři směny a pod břemenem se pohybuji denně. Ale ve smlouvě mám skladník-manipulant mám nárok na rizikový příplatek a změnu pracovní smlouvy? Děkuji.
(Vložil(a): Daniel Kaniak)
SÚJB provádí dozor nad využíváním jaderné energie a ionizujícího záření, váš dotaz se týká pracovněprávních vztahů. Obecná pravidla k vyplácení "rizikových" příplatků jsou uvedena v nařízení vlády č. 567/2006. Pro podrobnosti o podmínkách vyplácení rizikových příplatků se prosím obraťte na Ministerstvo práce a sociálnách věcí (www.mpsv.cz).

(Za SÚJB: sujb)
Re: rizikový příplatek 26.03.2012 19:27:05
Pracuji u městské policie chci se zeptat na jak velký máme nárok na rizikový příplatek. Nemáme zatím nepřetržitý provoz, ale noční směny děláme. Děkuj za odpoveď
(Vložil(a): Alena Štětková)
Jak jsme již několikrát uvedli, SÚJB není orgánem státní správy, který má v kompetenci pracovně-právní vztahy.
(Za SÚJB: sujb)
Re: Re: rizikový příplatek 26.08.2011 15:00:24
Pracuji v rizikku hluhu,zaměstnavatel nás posílá na pravidelné prohlídky ale nic nám neplatí.Na můj dotaz proč nemám příplatek za riziko mi bylo řečemo že rizikový příplatek je zahrnut do základní mzdy.Ve mzdovém výměru o riziku není ani zmínka.Je možné že má zaměstnavatel pravdu?Děkuji
(Vložil(a): Vilemína Finková)
Ve vašem případě se nejdná o problematiku související s využíváním jaderné energie a ionizujícího záření, a tedy SÚJB není kompetentní odpovědět na dotaz. Obecná pravidla k vyplácení "rizikových" příplatků jsou uvedena v nařízení vlády č. 567/2006. Pro podrobnosti o podmínkách vyplácení rizikových příplatků se prosím obraťte na Ministerstvo práce a sociálnách věcí (www.mpsv.cz).

(Za SÚJB: sujb)
Re: rizikový příplatek 18.08.2008 06:50:10
Pracuji v oddělení pyrotechnických složí (výbušniny), z nichž některé dokonce dochází v perchlorové lázni.Prosím o sdělení, zda pří manipulaci s výbušninami, chemikáliemi a perchloretylénem náleží rizikový příplatek.Děkuji.
(Vložil(a): Ing.Milan Moulis)
Vážený pane, se svýn dotazem se prosím obraťte na Ministerstvo práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz). SÚJB se problematikou rizikových příplatků obecně nezabývá.
(Za SÚJB: sujb)
Re: rizikový příplatek 13.07.2008 11:38:02
Pracuji jako pracovník v soc. službách v nepřetržitém provozu.Při lékařské prohlídce mám v kartě zařezení riziko práce R2,přesto příplatek nedostávám.Pracuji u mentálně postižených.Mám na příspěvek nárok_
(Vložil(a): Věra Vyskočilová)
Také odpověď pro vás bude stejná jako předchozí. Obraťte se na MPSV.
(Za SÚJB: sujb)
Re: rizikový příplatek 11.07.2008 11:17:00
Dobrý den pracuji na hematologii jako sanitarní sestra den co den přijdu ke styku s krví mám nárok na příplatek??Děkuji za odpověd Rita
(Vložil(a): Anonym)
Na vaši otázku je odpověď stejná, jako na předcházející. S dotazem se prosím obraťte na ministerstvo práce a sociálních věcí.
(Za SÚJB: sujb)
Re: rizikový příplatek 16.04.2008 12:58:40
pracuji jako instrumentářka na centrálních operačních sálech jmám nárok na rizikový příplatek
(Vložil(a): Anonym)
Na vaši otázku je odpověď stejná, jako na předcházející. S dotazem se prosím obraťte na ministerstvo práce a sociálních věcí.
(Za SÚJB: sujb)
Re: rizikový příplatek 24.01.2008 14:46:15
pracuji jako porodní asistentka na porodním sále a na oper.sále pro císařské řezy.rodíme také ženy z uteč.tábora,které mnohdy neprošly karanténou(nemají žádné krevní odběry na inf.choroby)máme nárok na rizikový příplatek_
(Vložil(a): Jaroslava Cielecká)
Obecná pravidla k vyplácení "rizikových" příplatků jsou uvedena v nařízení vlády č. 567/2006. Pro podrobnosti o podmínkách vyplácení rizikových příplatků se prosím obraťte na Ministerstvo práce a sociálnách věcí (www.mpsv.cz).

(Za SÚJB: sujb)
Re: rizikový příplatek 15.08.2007 21:33:45
zadam o informaci na rizikovy priplatek v domove duchodcu,kde se nachazi Mrsa.priplatek neni vyplacen.jako uklizecky mame narok?dekuji
(Vložil(a): Anonym)
Z údajů ve vašem dotazu není možno dovodit, v jakém riziku skutečně pracujete. Pro podrobnosti o podmínkách vyplácení rizikových příplatků se prosím obraťte na Ministerstvo práce a sociálnách věcí (www.mpsv.cz).
(Za SÚJB: sujb)
Délka prac. doby pro RTG pracovníky 17.02.2007 16:31:59
Týdení pracovní doba pro RTG pracovníky sk.A bývala 36 hodin, pokud dojde k navýšení doby s nařízením vedení zdr. zařízení na 40 hod. za týden, lze žádat refundaci mzdy? Nebo již tato vyjímka v délce pracovní doby neexistuje? Děkuji za informaci
(Vložil(a): Irena Setikovská)
Zkrácenou pracovní dobu v minulosti upravovalo usnesení vlády ze dne 7.10.1952 (Oběžník MZ), v němž byly uvedeny i podmínky. Toto usnesení vlády bylo zrušeno v roce 1990.
Pro podrobnosti o podmínkách zkrácené pracovní doby se prosím obraťte na Ministerstvo práce a sociálnách věcí (www.mpsv.cz).
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.