Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Inspekce SÚJB 06.09.2010 23:08:29
Dobrý den,
zajímalo by mě, jak je možné, že inspektor SÚJBu (RC Brno), lobuje při oficiálních inspekcích SÚJBu v nemocničních zařízeních za soukromou firmu (VF a.s.), resp.za dozimetrické služby, které tato firma nabízí?
Dále bych se rád zeptal, zda vedení SÚJBu nepovažuje za střet zájmů, když jeho inspektoři provádí "školení" pro výše uvedenou firmu a následně provádí inspekce RO na pracovištích, kde tato firma provádí dohled nad RO, zkoušky dlouhodobé stability, zkoušky provozní stálosti atd.?
V neposlední řadě se chci zeptat, zda jsou tzv.výjezdní zasedání SÚJBu RC Brno na půdě VF a.s. oficiální nebo se jedná o soukromou iniciativu některých inspektorů?
Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): )
Vzhledem k tomu, že tazatel neuvádí konkrétní osoby a svá tvrzení nedokládá podrobnými údaji, např. kdy a za účasti koho se tzv. "výjezdní zasedání" konalo, nelze provést podrobnější šetření a uvádíme obecná fakta. Úsek radiační ochrany se snaží při kontrolní činnosti o co nejvyšší míru objektivity a nezaujatosti - již několik let jsou organizovány tzv. výměnné inspekce, tzn. že na kontrolu pracovišť chodí i inspektoři, kterým toto pracoviště regionálně nepřísluší, inspekce provádějí i vedoucí pracovníci. Součástí interní dokumentace je "Etický kodex inspektora", který je pravidelně s inspektory probírán a inspektoři jsou zavázáni ho používat. Při komunikací s držiteli povolení jsou inspektoři SÚJB často tázáni na rady a konzultováni při řešení otázek souvisejících s radiační ochranou. Při této komunikaci se může někdy stát, že doporučí konkrétní řešení. Pokud existuje alternativní řešení je však vždy odpovědností držitele povolení, jaké řešení zvolí. SÚJB nemá v současné chvíli důkaz o tom, že by některý z inspektorů formou nátlaku autoritativně prosazoval řešení pomocí konkrétní firmy. Pokud by někdo takový důkaz měl, uvítáme, když ho SÚJB předloží, aby mohla být zjednána náprava. Vzdělávací a publikační činnost SÚJB není střetem zájmu se základní činnosti zajišťovanou SÚJB. Inspektoři SÚJB působí jako lektoři v mnoha kursech organizovaných mnoha firmami. Tuto činnost lze považovat za velmi prospěšnou pro obě strany - držitelé povolení mají možnost se seznámit s inspektory a diskutovat s nimi osobně aktuální problémy vyskytující se v praxi, což je zase velmi důležité i pro inspektory. Co se týká možné zainteresovanosti příslušného inspektora, je to v případě takových firem jako např. VF a.s. těžko realizovatelné, neboť kontrolní činnost je zajišťována vzhledem k šíři činnosti několika inspektory podle kontrolované oblasti. I zde však platí: pokud někdo má důkaz nebo i podezření, že některá z povolených činností je vykonávána nesprávně, měl by podat podnět SÚJB, aby situace mohla být napravena. Závěrem lze pouze uvést, že anonymní podněty obdržel SÚJB již vícekrát a šetří je v rámci svých možností vždy. Nicméně pokud by anonymní oznamovatel opravdu chtěl, aby situace byla napravena, měl by v sobě nalézt dostatek odvahy a věci a osoby pojmenovat a to včetně sebe. Lze případně dohodnout i diskrétní jednání s vedením úřadu.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Re: Inspekce SÚJB 27.03.2021 10:10:18
Dobrý den,

píši diplomovou práci na téma Řešení etických otázek při práci odborníků radiační ochrany a chtěla bych se zeptat, kde zde na stránkách najdu kontakt na inspektory radiační ochrany.

Velice Vám děkuji za odpověď. HM.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

kontakty zaměstnanců SÚJB na stránkách z důvodu ochrany osobních údajů nezveřejňujeme. Pokud máte konkrétní otázky, klidně je pošlete na adresu podatelna@sujb.cz. Rádi je zodpovíme.

(Za SÚJB: SÚJB)
Kde mohu zadat podnět ke kontrole lékařského pracoviště se zdrojem i.z. 26.09.2015 05:05:32
Dobrý den.
Při každé návštěvě zubní ordinace vyžaduje po mě lékař, abych se nechala snímkovat (střídá OPG a IO rtg), dokonce i v rámci prevence, i když nemám žádné potíže. O nějakém principu optimalizace a zdůvodnění se zde nedá hovořit. Na můj dotaz po zdůvodnění mi bylo řečeno, že pro mě tyto výkony nepředstavují zátěž a ordinaci to pomůže rychleji splatit nový přístroj. Když jsem neodůvodněné a nadbytečné snímkování chtěla odmítnout, bylo mi řečeno, že za těchto podmínek mě lékař nemůže ošetřovat. Kde prosím mohu žádat o provedení auditu nebo nějaké formy kontroly způsobu používání rtg zářičů zmiňovaného pracoviště ? Mám vůbec šanci dosáhnout nějaké nápravy ? Je vůbec možné prokázat souvislost mezi nadbytečným ozařováním pacientů a zneužíváním plateb zdr. pojišťoven za výkon (v tomto případě rtg.snímkování) ?
Děkuji. J. N.
(Vložil(a): J. Nováková)
Dobrý den,

provedení zubního snímku si odůvodňuje zubní lékař, SÚJB frekvenci a vhodnost těžko může zpochybnit, princip zdůvodnění je zcela v kompetenci zdravotnických pracovníků, resp. indikujících lékařů. V rámci inspekce, pokud budeme mít od vás informace o zubní ordinaci, můžeme zkontrolovat dodržování DRÚ pro IO a OPG, dodržování schválené dokumentace s ohledem na kontrolu zubních rtg atd. Můžeme tedy provést kontrolu používání rtg zářičů, aby bylo v souladu s legislativními požadavky tak, jak ji periodicky provádíme. Prokázat souvislost mezi ozařováním pacientů a zneužíváním plateb zdr. pojišťoven za výkon je věcí Ministerstva zdravotnictví, resp. VZP. Pokud Vy máte toto podezření, můžete i jako pacient svoje obavy popsat a postoupit na zdravotní pojišťovnu.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Práce pod RTG zářičem 14.09.2015 20:52:29
Dobrý den, pracujeme jako perioperační sestry na chirurgických operačních sálech, kde provádíme traumatologické operace pod RTG přístrojem - C ramenem. Nemáme dozimetry, nepobíráme příplatek za práci pod RTG, neabsolvujem žádné školení. Chtěly bychom vědět, jestli je postup zaměstnavatele v souladu s jaderným zákonem ( bezpečností práce ), popř. na koho se obrátit s naším problémem, když vedoucí pracovníci nechtějí tuto situaci řešit.
Děkujeme za odpověď. S pozdravem kolektiv perioperačních sester.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

bez znalosti konkrétních podmínek na pracovišti nelze určit, zda zaměstnavatel postupuje v rozporu s Atomovým zákonem. Pokud, jak píšete, cituji: "vedoucí pracovníci nechtějí tuto situaci řešit", obraťte se s tímto dotazem na příslušné RC SÚJB, na inspektora, který provádí na vašem pracovišti pravidelnou kontrolu nebo na podatelnu SÚJB, Senovážné náměstí 9, Praha 1.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
inspekční organisace - orgány 27.01.2012 13:08:14
Prosím o sdělení organisací technické inspekce oprávněných ke schvalování materiálu dílců aparátů technologického vybavení SEMO 34 s působností na území SR a ČR
S DÍKY
Josef Měrtl (technolog oprav.)
(Vložil(a): Josef Měrtl)
Podle stávající legislativy (zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů ? dále AZ a prováděcích vyhlášek č. 132/2008 Sb. a č. 309/2005 Sb.) je stanovena povinnost výrobce zajistit posouzení shody s technickými požadavky vztažená pouze na vybraná zařízení, která jsou speciálně navrhovaná pro jaderná zařízení (dále jen VZSN) v České republice. Jejich výčet je uváděn v Seznamu vybraných zařízení pro jaderné zařízení, schvalovaném SÚJB.
Posouzení shody těchto VZSN jsou oprávněny provádět tyto autorizované osoby ze zákona: TÜV Nord Czech, s.r.o., TÜV SÜD Czech, s.r.o. a Státní zkušební ústav Brno, které mají vydána platná pověření k výkonu činností autorizované osoby dle AZ. Tyto autorizované osoby nejsou ve smyslu AZ osobami notifikovanými podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nelze jejich autorizaci dle AZ oficiálně využít ve SR.

Materiály částí VZSN (vesměs tlakových zařízení) nepodléhají ve smyslu vyhlášky č. 309/2005 Sb. jako takové posouzení shody autorizovanou osobou. Výrobce VZSN je povinnen jen v rámci technické dokumentace výrobku předložit autorizované osobě doklady potvrzující shodu s technickou specifikací pro základní a přídavné materiály použité k výrobě VZSN nebo jeho částí (tj. dílu vybraného zařízení , jehož selhání nebo chybná funkce může ohrozit technickou bezpečnost tohoto zařízení). Trochu jiná ? přísnější je situace, pokud se jedná o materiál částí vystavených tlaku u VZSN zařazených v BT1 nebo BT2, kdy je nutné zajistit materiálové osvědčení výrobce příslušného materiálu vydané společně s autorizovanou osobou ( odpovídá též odst. 3.2 ČSN EN 10 204).
Pro vybrané zařízení tlakové, které není VZSN či jiné tlakové zařízení, které je stanoveným výrobkem je nutné uplatnit požadavky NV č. 26/2003 Sb. případně směrnice EU (PED).
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Vaše kontrolní činnost 26.01.2006 14:02:41
Kde na Vašich stránkách najdu uveřejněné Vaše čtvrtletní zprávy z kontrolní činnosti na Jaderné elektrárně Temelín předkládané vládě? Kde naleznu na Vašich stránkách vydaná rozhodnutí pro Jadernou elektrárnu Temelín? Kde naleznu protokoly misí MAAE na Jaderné elektrárně Temelín? Zatím jsem při podrobném hledání nalezla na Vašich stránkách pouze reklamu pro vybrané zahraniční společnosti z oblasti jaderného průmyslu a energetiky. Uvedeno je ve Vašich ODKAZECH pod bodem jiné.
Děkuji za odpověď
Eva Hlasová
(Vložil(a): Eva Hlasová)
1. Žádný dokument označený "čtvrtletní zprávy z kontrolní činnosti na Jaderné elektrárně Temelín" na našich stránkách nenaleznete. Podle Usnesení vlády ČR předkládal SÚJB od roku 2000 do poloviny roku 2003 pravidelně každé čtvrtletí "Situační zprávu o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín". Všechny zveřejněné dokumenty naleznete v odkaze: Dokumenty / Archiv zpráv / Ostatní zprávy.
2. Vydaná důležitá rozhodnutí pro Jadernou elektrárnu Temelín naleznete buďto v rubrice Dokumenty / Vybraná rozhodnutí SÚJB nebo v rubrice Jaderná bezpečnost / Jaderná zařízení / Jaderná elektrárna Temelín.
3. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) "protokoly misí MAAE" nevytváří. Na závěr každé mise IAEA je zpracována zpráva o výsledcích mise. Pravidla pro publikaci jsou zcela v její kompetenci. Více naleznete na www.iaea.org. Dále doporučuji prohlédnou stránky provozovatele JE www.cez.cz.
Na svých stránkách SÚJB publikoval zprávy o výsledcích misí IAEA týkajících se práce dozoru.

(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
inspekce v jaderné energetice 06.08.2005 17:44:17
Posouzení shody vybraných zařízení.

Jsem zaměstnanec organizace dodávající do jaderných elektráren díly pro vybraná zařízení. K 1.7. 2005 nabyl platnosti zákon 253/2005, kterým se novelizoval i Atomový zákon a to také v problematice posuzování shody vybraných zařízení specielně navrhovaných pro jaderná zařízení. Zároveň vyšla vyhláška 309/2005 Sb., které je navazujícím prováděcím předpisem. Celý systém nahrazuje systém státního odborného dozoru (vyhláška 76/89 Sb.), který reprezentovalo státní ITI Praha. V současně platné novele zákona 174/1968 Sb. je jasně řečeno, že "Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně k tomuto účelu Ministerstvem práce a sociálních věcí", tedy ITI Praha. Otázka zní zda ITI Praha může dále vykonávat činnosti třetí strany při posuzování shody VZ (v rámci výroby), když dikce zákona 174/1968 Sb. toto vylučuje a ITI Praha má být zřízena výhradně k účelu výkonu činností dle výše uvedeného zákona?

Děkuji za odpověď.

Janeček

(Vložil(a): ota janeček)
ITI Praha jako organizace státního odborného dozoru ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb. ve znění pozdějších předpisů nemůže provádět dozor nad technickými zařízeními, které podléhají podle zvláštního předpisu dozoru SÚJB.

ITI Praha může po přechodnou dobu, kdy nejsou činnosti při posuzování shody vybraných zařízení zajišťovány stanovenou autorizovanou osobou, vykonávat pro výrobce jako třetí strana, tj. inspekční orgán typu A, akreditovaný Českým akreditačním institutem dle ČSN EN ISO/IEC 17020 (ČSN EN45004) pro obor jaderně energetická zařízení úkony nezbytné při posuzování shody při výrobě vybraných zařízení. Konečné stanovisko k technické bezpečnosti vybraných zařízení vydává následně po výkonu činnosti akreditované organizace SÚJB, který zajišťuje ve smyslu atomového zákona po dobu do stanovení autorizované osoby plnění jejich úkolů.

(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.