Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Dotazy k radioaktivním odpadům 06.02.2002 08:17:09
vsude je rozepsano, ze odpady se deli na nizko, stredne a vysoko aktivni odpady, ale jiz nikde neni uvedeno, co patri mezi odpady nizko aktivni a stredne aktivni. mohli byste mi tuto otazku prosim zodpovedet? Dekuji
(Vložil(a): )
Současné dělění radioaktivních odpadů dle legislativy EU a od 1.7. 2002 i naší:
-přechodné: radionuklidy přítomné v odpadu se rozpadnou v krátkém čase a poté je odpad bez problémů uveden do životního prostředí
-nízko a středně aktivní se dělí do dvou podkategorií:
a)krátkodobé: obsahují radionuklidy o poločase kratším 30-ti let a mají
limitovaný obsah alfa radionuklidů(průměrná motnostní aktivita v jednom
obalovém souboru/sudu/ nesmí překročit 400 Bq/g)
b)dlouhodobé, kde aktivita alfa nuklidů je vyšší
-vysoko aktivní odpady: při jejich skladování či ukládání musí být bráno v potaz uvolňování tepla díky množství radionuklidů v nich obsažených(např. vyhořelé jaderné palivo / pouze je -li prohlášeno za odpad/, nebo odpady z přepracování tohoto paliva).

(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
využití jaderného odpoadu 09.02.2022 10:38:57
V jakém stupni osvojení je koncept uzavřeného cyklu, kdy vyhořelé palivo je vstupní surovinou pro další zpracování tak, že není nutné stavět úložiště?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

podrobnou odpověď najdete na stránce s často kladenými dotazy k hlubinnému úložišti, konkrétně v odpovědi na otázku č. 6.
https://www.sujb.cz/jaderna-bezpecnost/nakladani-s-radioaktivnim-odpadem/faq/a-obecne-dotazy

Stručně řečeno, žádná taková bezodpadová technologie neexistuje - z přepracování vyhořelého jaderného paliva bude vždy vznikat mnnoho vysokoaktivního odpadu a eventuálně vyhořelého MOX paliva, které bude nutné ukládat do hlubinného úložiště.
(Za SÚJB: Sekce jaderné bezpečnosti)
Stabilizace odpadů 11.04.2018 18:33:20
Dobrý den, ráda bych se zeptala jak bude prováděna stabilizace odpadů v hlubinném úložišti. Dočetla jsem se možnostech obalů pro trvalé uložení, ale zajímá mě, jak je to se samotným odpade. Nyní se používá myslím bitumen. Počátá se v budoucnu s vitrifikací?
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Jana Petrová)
Dobrý den,

V hlubinném úložišti se bude ukládat především vyhořelé jaderné palivo v úložných obalových souborech, žádná stabilizace se tedy nebude provádět. Pro radioaktivní odpady (RAO) ještě technologie zpevnění RAO není určena, ale může to být i cement.
(Za SÚJB: Sekce jaderné bezpečnosti)
Bývalé úložiště radioaktivního odpadu. 08.04.2018 08:01:31
V Praze Modřanech, v okolí ulice Generála šišky bylo před 50-ti lety úložiště radioaktivního odpadu jednoho z Pražských výzkumných ústavů. Jak bylo toto úložiště sanováno, před výstavbou sídliště?

(Vložil(a): Lubor Otta)
Dobrý den,

o žádném takovém "úložišti" nevíme (SÚJB vznikl až v roce 1993). Informace k úložistím radioaktivních odpadů na území ČR najdete na stránkách Správy úložišť radioaktivních odpadů (www.surao.cz), případně se můžete s dotazem obrátit přímo na ně.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Dotazy k radioaktivním odpadům 09.03.2016 12:25:16
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaké radionuklidy obsahuje radioaktivní odpad a jak se jejich složení liší u vyhořelého paliva a u institucionálních odpadů. Případně jestli jsou dostupné nějaké články, studie nebo knihy ve kterých bych se o tom mohla dočíst. Děkuji
(Vložil(a): Jana Petrová)
Dobrý den,

radioaktivní odpad může obsahovat jakýkoliv radionuklid. Aby byl považován odpad obsahující radionuklidy za radioaktivní, potom jejich aktivita v odpadu musí být vyšší než jsou tzv. uvolňovací úrovně, tj. hodnoty aktivit pro jednotlivé radionuklidy znamenající již minimální zdravotní riziko.
Vyhořelé palivo může být samo o sobě radioaktivním odpadem, pokud jej za radioaktivní odpad prohlásí původce. Obsah radionuklidů a jejich složení ve vyhořelém palivu je dán mírou jeho obohaceni a stupněm vyhoření. Vyhořelé jaderné palivo obsahuje zbytkový izotop U-235, dále U-238, Pu-239, izotopy Am a Cm a řadu štěpných produktů a dceřiných produktů jejich rozpadových řad. Jinou variantou je přepracování vyhořelého jaderného paliva s cílem oddělení cenných štěpitelných nuklidú (U-235 a Pu-239) od štěpných produktů, nejčastěji procesem extrakce (PUREX). Institucionální odpady obsahují radionuklidy, které jsou využívány v průmyslu, zdravotnictví, ve výzkumu a ve školství (např. FJFI).
Doporučená literatura:
Principy a praxe radiační ochrany, Praha 2000, kolektiv autorů,
Z. Dlouhý, Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, vydalo VUTIM Brno

(Za SÚJB: Sekce jaderné bezpečnosti)
Re: Odpady 19.01.2012 07:46:49
Dobry den, chtel bych se septat jakou uroven radiace(Bq/g) musi mit radioaktivni odpad aby mohl byt zneškodnen jako neradioaktvni odpad v likvidacni firme. Jedna se o zmes scintilacniho roztoku vody metanolu a triciem znaceneho analytu. Dekuju za odpoved
(Vložil(a): Anonym)
O uvolňovacích úrovních pojednává § 57 vyhlášky č. 307/2002 Sb.v platném znění, zejména odst. 1:
(1) Uvádět do životního prostředí bez předchozího povolení Úřadu podle § 9 odst. 1 písm. h) zákona lze materiály, látky a předměty obsahující radionuklidy nebo jimi kontaminované za podmínek, že
a) při uvolňování pevných látek a předmětů k používání mimo pracoviště I. až IV. kategorie v žádném kilogramu uvolňovaného materiálu není součet podílů průměrných hmotnostních aktivit jednotlivých radionuklidů a uvolňovacích úrovní hmotnostní aktivity příslušných radionuklidů uvedených v tabulce č. 1 přílohy č. 2 větší než 1 ani na žádných 100 cm2 povrchu uvolňovaného materiálu není součet podílů průměrných plošných aktivit jednotlivých uváděných radionuklidů a uvolňovacích úrovní plošné aktivity příslušných radionuklidů uvedených v tabulce č. 1 přílohy č. 2 větší než 1,
b) při vypouštění odpadních vod do povrchových vod v žádném metru krychlovém vypouštěné vody není součet součinů průměrných objemových aktivit jednotlivých vypouštěných radionuklidů a maximálních konverzních faktorů hing pro příjem těchto radionuklidů požitím dospělým jednotlivcem z obyvatelstva podle tabulek přílohy č. 3 větší než 10-4 Sv.m-3,
c) při vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace kanalizace pro veřejnou potřebu v žádném metru krychlovém vypouštěné vody není součet součinů průměrných objemových aktivit jednotlivých vypouštěných radionuklidů a maximálních konverzních faktorů hing pro příjem těchto radionuklidů požitím dospělým jednotlivcem z obyvatelstva podle tabulek přílohy č. 3 větší než 10-2 Sv.m-3, pokud není kanalizačním řádem22a) stanoveno jinak,
d) při vypouštění do ovzduší v žádném metru krychlovém vypouštěné plynné látky není součet součinů průměrných objemových aktivit jednotlivých vypouštěných radionuklidů a konverzních faktorů hinh pro příjem těchto radionuklidů vdechováním dospělým jednotlivcem z obyvatelstva podle tabulek přílohy č. 3 větší než 10-7 Sv.m-3,
e) při ukládaní na skládky odpadu ukládaný materiál vyhovuje požadavku podle písmene a) a uložení je provedeno takovým způsobem, že nezpůsobí ve vzdálenosti 1 m od povrchu skládky zvýšení příkonu dávkového ekvivalentu o více než 0,1 ?Sv/h proti původnímu přírodnímu pozadí v dané lokalitě a celkový příkon dávkového ekvivalentu není vyšší než 0,4 ?Sv/h,
f) při spalovaní ve spalovnách spalné plyny vypouštěné do ovzduší vyhovují požadavku podle písmene d) a popel vzniklý spálením vyhovuje požadavku podle písmene a) nebo, je-li tento popel ukládán na skládky komunálního odpadu, vyhovuje požadavku podle písmene e).
Z dotazu není zřejmé, jaká je aktivita, chem. složení analytu a množství (objem, hmotnost) odpadu a způsob jeho likvidace uvažovanou firmou. Z kusých údajů lze pomýšlet na aplikaci písm. f) odst. 1 § 57 vyhl. o radiační ochraně.
Konkrétní hodnoty jsou v tabulkách č. 1 a 2 vyhlášky.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
dotaz 23.03.2011 20:20:02
Dobrý den.
Ve výroční zprávě za rok 2009 jsem si přečetl údaje o množství radioaktivního odpadu ukládaných do tří úložišť. Zajímalo by mě ,kolik let bude nutné vyhořelé palivo v úložišti skladovat, než bude pro člověka bezpečné. Také by mě zajímalo, zda v budoucnu, až se objeví účinější technologie štěpení bude možné toto vyhořelé a uskladněné palivo z úložiště vyjmout a znovu použít. Nebude vyhořelé palivo po zalití bitumenem již natrvalo znehodnocené? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Miroslav Tauš)
Vyhořelé jaderné palivo (VJP) není považováno za radioaktivní odpad (RaO), a to právě z důvodu možnosti budoucího přepracování. Je skladováno ve skladech VJP vybudovaných přímo v areálech jaderných elektráren. Do úložišť RaO jsou ukládány odpady, vzniklé při provozu nebo při využívání zdrojů ionizujícího záření. Podrobnější informace o provozu úložišť najdete na www.suro.cz.
(Za SÚJB: sujb)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.