Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Bezpečnost JETE 21.03.2011 16:49:48
Jak zajisté vidíte, jsme svědky poněkud nekoncepčního přístupu likvidace následků havárie v FukušiměI. V souvislosti s těmito potížemi je nasnadě prověřit kapacity dochlazování JETE v případě že např. velká voda poškodí Hvněvkovice natolik, že tento zdroj vody nebude k dispozici, nebo dojde k poškození přivaděče z Hněvkovic a bazény jsou řešením jen na několik dnů. Dovoz cisternami je nesmysl. Jak uchladíte oba reaktory vč. skladu vyhořelého paliva?
Zdravím Vás a předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Pavel Holub)
Pro JE Temelín byla před jeho uvedením do provozu jako průkaz bezpečnosti vypracována řada analýz, které zahrnují samozřejmě problematiku ztráty vnějšího napájení a chlazení. Co se týká skladu VJP, tento je projektován jako "suchý", VJP je skladováno v samostatné budově v obalových souborech.
(Za SÚJB: sujb)
Problémy kolem ČEZ 12.07.2013 13:04:07
.
Informace ze dne 10.07.2013 11:06:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost povolil provozovateli jaderné elektrárny ČEZ a.s. zvýšení celkového tepelného vý- konu prvního a druhého bloku elektrárny na 3120 MW, což je 104 % původního výko- nu.

Na ČEZ byl kontakt a bylo tam posláno to, že jsou rozpory.
Očekávám Vaši laskavou odpověď

Weiszer Pavel , Čečejovce 12.7.2013 .
.
(Vložil(a): Pavel Weiszer )
SÚJB povolil zvýšení výkonu na 104% Nnom na základě posouzení předložené bezpečnostní dokumentace, která obsahovala požadované rozbory jejího vlivu na jadernou bezpečnost a kterou bylo prokázáno, že tato změna projektu splňuje požadavky zákona č. 18/1997 Sb. a souvisejících předpisů. Jak je uvedeno na naší webové stránce, rozhodnutí o povolení zvýšení výkonu obsahuje podmínky, jejichž splněním je vázáno skutečné zvýšení výkonu. V současné době je 2. blok provozován s ?nižším? výkonem (96%) - tedy s původním projektovým výkonem ? jak je stanoveno podmínkami rozhodnutí. Před vydáním rozhodnutí byla žádost důkladně posouzena inspektory ? specialisty SÚJB, kteří mají mnohaletou (desítky let) praxi nejen v provozu, ale také ve výzkumu. Při posuzování se vychází z ověřených a výzkumy prokázaných technických požadavků a je rovněž aplikována tzv. dobrá mezinárodní praxe, kterou ověřují nadnárodní organizace, sdružující odborníky z celého světa. Je třeba zdůraznit, že současný dodavatel jaderného paliva pro české JE vyrábí, a tedy i počítá potřebné charakteristiky, již desítky let s velmi dobrými provozními výsledky. Každé změně projektu předchází důkladný výzkum a verifikace.

(Za SÚJB: sujb)
Re: Bezpečnost JETE 31.03.2011 11:44:22
Dobrý den, omlouvám se, že stále namítám, ale s vaším vyjádřením
""Jsou-li bloky odstaveny, nedochází k žádným ztrátám vody odparem z chladících věží , odvod zbytkového tepla probíhá přes okruh technické vody důležité (okruh prakticky beze ztrát vody)"" nemohu souhlasit.
Odvedení zbytkového výkonu reaktorů ETE vyžaduje v prvních dnech průměrně 50 tun vody za hodinu (+úlet,odluh) pro odvedení tepla odparem a to buď pomocí některé z chladících věží, nebo rozstřikem nad venkovními bazény. Odvod tepla bez spotřeby vody (konvekcí) v podmínkách ETE není možný.
Uvedená zásoba je značná a věřím, že v našich podmínkách (ne jako v Japonsku) by měsíc byla dostatečně dlouhá doba k tomu, aby byly obnoveny standardní provozní funkce.

(Vložil(a): Pavel Holub)
Omlouváme se, že ve snaze zodpovědět co nejvíce otázek všem tazatelům neuvádíme přesná čísla a zobecňujeme. Tedy speciálně (pro oba bloky): Odpar ? 9 -19 m3/hod podle venkovní teploty, výkonu a počtu pracujících systémů TVD, únos 0,14 do 0,40% dle spektra velikosti kapek, rychlosti větru, venkovní teplotě, konfiguraci "pracujících" bazénů a počtu pracujících systémů TVD, odluh okruhů se v tomto případě uzavírá. Dostaneme se skutečně k podobnému číslu jako Vy.
Proti odparu, únosu a odluhování chladící vody za provozu nám toto číslo skutečně přijde jako zanedbatelné.
Pokud máme být skutečně přesní, krom zásoby vody z vodojemů 2 x 15000 m3 lze použít i vodu z výškových nádrží (údaje pro oba bloky) TVD 6 x 70m3 , výškových nádrží požární vody (2 x700m3) a dále lze přesměrovat vodu z dalších systémů ? Systému čistého kondenzátu (cca 2 x 1000m3) z BAPP, CHÚV, ÚCHV (celkem několik dalších tis. M3) a dalších systémů (zásoby dalších desítek tis m3) , pokud by to bylo nezbytné.


(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Re: Bezpečnost JETE 27.03.2011 18:39:36
dobrý den, patrně došlo k nedorozumění.
""Co se týká skladu VJP, tento je projektován jako "suchý", VJP je skladováno v samostatné budově v obalových souborech.""

Bazén vyhořelého paliva je umístěn vedle reaktorové šachty uvnitř kontejnmentu, takže výměna paliva probíhá v uzavřeném prostoru kontejnmentu - zdroj: http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-cez/ete/technologie-a-zabezpeceni/8.html#2
Tak ještě jednou. Jak je zajištěno chlazení "čerstvě" vyhořelého paliva? To je např. problém bloku č.4 Fukušima Daiiči po jeho odstávce a vyjmutí paliva do bazénu.
P.Holub
(Vložil(a): Pavel Holub)
Jsou-li bloky odstaveny, nedochází k žádným ztrátám vody odparem z chladících věží , odvod zbytkového tepla probíhá přes okruh technické vody důležité (okruh prakticky beze ztrát vody).
Navíc jsou v areálu ETE zásoby vody (2x15000 metrů kubických v zásobních nádržích a v okruhu CCHV), čímž je zajištěn dlouhodobý odvod zbytkového tepla.

(Za SÚJB: sujb)
Re: Bezpečnost JETE 25.03.2011 14:29:05
Dobrý den, na otázku ztráty chladícího media z řeky Vltavy (resp. z ÚN Hněvkovice) jste neodpověděl. Tato otázka nabývá důležitosti v souvislosti se zplavněním Vltavy, kdy by mohlo dojít k havarii lodě a jakýmkoli způsobem byl omezen přívod vody k napáječi. Jaké stanovisko vydal Váš úřad v souvislosti s pokusy o zplavnění Vltavy, vybudování vrat v ÚN Hněvkovice, tzn. ke všem okolnostem ohrožujícím bezpečné chlazení JETE?
(Vložil(a): Michal Novotný)
Stanovisko ke splavňování Vltavy úřad nevydal. Tato akce chlazení ETE neovlivní, i po případném splavnění bude nadále v ÚN Hněvkovice dostatek vody.
Provozní předpisy ETE počítají se situacemi, kdy dojde ke ztrátě dodávky vody z Hněvkovic.
V takovémto případě by byl výkon bloků ETE snížen podle provozních předpisů řízeným způsobem a bloky by byly následně postupně odstaveny.
Jsou-li bloky odstaveny, nedochází k žádným ztrátám vody odparem z chladících věží , odvod zbytkového tepla probíhá přes okruh technické vody důležité (okruh prakticky beze ztrát vody).
Navíc jsou v areálu ETE zásoby vody (2x15000 metrů kubických v zásobních nádržích a v okruhu CCHV), čímž je zajištěn dlouhodobý odvod zbytkového tepla.

(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Počet netěsných palivových proutků při výměně paliva naJ ETE 02.03.2007 18:10:13
Dobrý den,
kolik bylo konkrétně zjistěno netěsných palivových souborů a kolik v nich netěsných palivových proutků při současné odstávce na předčasnou výměnu paliva (cca po půl roce provozu). Jde o ETE1.
děkuji, s pozdravem Jan Pravda
(Vložil(a): Jan Pravda)
Při kontrole paliva 1. bloku ETE bylo zjištěno 6 netěsných palivových souborů, s celkem 6 proutky (v každém PS jeden proutek). Opraveny byly všechny soubory a zpět do aktivní zóny bylo zavezeno 5 opravených PS
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Proč je lidská chyba v jaderné elektrárně lepší než chyba zařízení? 02.03.2007 18:02:00
Dobrý den.
mám dotaz na paní předsedkyni Drábovou:
Proč je lidská chyba méně nebezpečná než chyba-porucha zařízení ?
Viz. Vaše vyjádření k poslednímu úniku radioaktivní vody na JE Temelín tento týden. Výsledek je přece stejný. Navíc při liské chybě musely nutně selhat veškeré kontrolní mechanismy na JETE (jsou nějaké ?). Práci přece někdo plánuje, zadává, vykonává a někdo ny ji taky měl kontrolovat.
Vaše vyjádření, že šlo \"jen\" o lidskou chybu mě tedy moc neuklidnilo, ba právě naopak. Kdy můžeme čekat na další chybu ... a jaké bude mít následky ...
Děkuji,
s pozdravem Jan Pravda

(Vložil(a): Jan Pravda)
Dobrý den,

nechtěla jsem ani naznačit, že lidská chyba je méně nebezpečná, než technická porucha zařízení (a také si nevzpomínám, že bych použila výraz ?jen lidská chyba?). Právě naopak. S možností lidské chyby se musí vždy počítat a projekt a provozní předpisy musí obsahovat opatření (celou řadu na sobě nezávislých) pro její kompenzaci. Tak to bylo i v tomto případě, kdy tzv. neorganizovaný únik (voda z nezavřeného kohoutu) byl odveden speciální kanalizací do k tomu určené jímky. Lidských chyb se zcela nezbavíme ani v budoucnu (možná jako člověk víte sám nejlépe, jak snadno se chyba udělá), mechanismy, které naše jaderné elektrárny mají, však jejich následky v naprosté většině případů eliminují či alespoň minimalizují.


(Za SÚJB: Ing. Dana Drábová, PhD.)
Stav jaderných bloků - JE Temelín 05.01.2007 11:15:09
5.1.07 dopoledne - V aktuálním grafu SUJB, kde je stav všech jaderných bloků ČR je u 2. temelínského bloku uvedeno jen 10%. Jedná se o chybu? Podle www. cez.cz by měl být v provozu. Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Pavel Vlček)
Ano, jedná se o chybu. 2. blok ETE pracuje na výkonu 99%. Děkujeme za upzornění
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Netěsnosti paliva na JE Temelín 02.10.2006 17:12:21
Dobrý den,
v novinách jsem se dočetl, že na 2. bloku bylo 5 netěsných kazet, které se měly vracet do reaktoru.
Mám však doplňující otázky:
1) Byly netěsné i ty kazety, které se do reaktoru nevracely (tj. ta 1/4 která se nahradila novými)? Pokud ano, tak kolik bylo netěsných kazet celkem z celkového počtu 163 ?
2) Můžete blíže popsat o jak velké netěsnosti řádově asi tak šlo (mikrometry, milimetry, centimetry apod.)a jakým způsobem vznikly ?
3)Jaká byla největší nalezená netěsnost ?

děkuji Vám za odpověď,
Jan Pravda

(Vložil(a): Jan Pravda)
1) Ano byly identifikovány netěsnosti palivových proutků celkově u jedenácti palivových souborů, z nichž šest bylo vyřazeno po čtyrech kampaních ke skladování.
2) Jeden proutek vykazoval netěsnost řádově centimetr, jeden řádově milimetry, ostatní mikrometry. Příčinou vzniku netěsností je poškození typu "grid to rod fretting". Jestli tato příčina je jediná se v současné době analyzuje.
3) Řádově centimetr.

(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Provoz 1. bloku JE Temelín pouze na 90% výkonu 21.08.2006 17:12:16
Dobrý den,
chtěl bych se Vás zeptat, proč je po výměně paliva 1. blok ETE provozován pouze na výkonu 90% ?
Má snad 1. blok nějaké technické problémy kvůli kterým je jeho max. výkon omezen ?
Děkuji, Marek Doležal
(Vložil(a): Marel Doležal)
Omezení výkonu 1.bloku ETE má tři důvody:
1) VT rotor turbíny, problémy se 4. oběžným kolem. Výměna rotoru bude v roce 2007.
2) Chvění parovodů, způsobené jak uzavíracími prvky, tak vlastním potrubím. Rekonstrukce bude provedena v roce 2007.
3) Absence bezpečnostních analýz uvažujících deformace paliva, pro výkon vyšší jak 90% v době vydání povolení k provozu po výměně paliva. Analýzy byly dodány v 33.týdnu a probíhá jejich posuzování na SÚJB.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Dotaz na deformované palivo a nepadání klastrů na JETE 17.08.2006 13:29:35
Dobrý den,
na svých stránkách často píšete, že na JETE byly při všech problémech s palivem a nepadajícími klastry vždy dodržovány tzv. Limity a podmínky (bezpečného provozu).
Mám proto následující dotazy:
1) Bylo potřeba kvůli deformovanému palivu a nepadání klastrů někdy v cca posledních 2 letech upravovat resp. měnit tyto Limity a podmínky (tj. úprava, změna, doplnění apod)?
2) Pokud ano, uveďte prosím kolikrát a stručně popište v čem spočívaly provedené změny Limit a podmínek pro JETE
Děkuji Vám za odpověď. Jan Pravda
(Vložil(a): Jan Pravda)
1) V uvedeném období SÚJB schválil dvě změny Limitů a podmínek (LaP), které byly spojeny s "deformací" paliva na JE Temelín.
2) V únoru roku 2006 byla schválena změna limitní podmínky A.3.4.1 "Limity parametrů DNB - tlaku, teploty a průtoku" pro 2. blok ETE. Důvodem požadavku na provedení dočasné změny na období do konce 3. palivové kampaně bylo neočekávané prohýbání palivových proutků a palivových souborů (Rod and Assembly Bow). Kreditování zvýšeného průtoku přes AZ v havarijních analýzách vyžadovalo změnu LaP v uvedené části. Hodnota průtoku reaktorem bez zahrnutí neurčitostí >= 80000 m3/h pro 4 smyčky v provozu byla změněna na hodnotu >= 81500 m3/h, tato změna neměla vliv na provoz bloku neb jen stanovila spodní hodnotu průtoku chladiva reaktorem, přičemž provozní hodnoty průtoku jsou o několik tisíc metrů kubických vyšší, jak bylo prokázáno měřeními v období spouštění a i provozu.
V srpnu roku 2006 byla schválena trvalá změna limitních podmínek v části A.3.1 Systémy řízení reaktivity LaP pro 1. blok ETE. O změnu limitních podmínek v části A.3.1 bylo požádáno z důvodu řešení problematiky nedosedání klastrů a problému tavení paliva při hypotetické události prasknutí parovodu při nulovém výkonu ("Hypotetical Zero-Power Steam Line Break" - HZP SLB) v režimu standardního bezpečnostního hodnocení palivových kampaní. Změnou byl stanoveny upřesňující (vyšší) požadavky na "Bezpečnostní zásobu podkritičnosti" v závislosti na počtu řídících orgánů, které by nedosáhly spodní koncové polohy, přičemž by dosáhla v předepsaném časovém limitu vstupu do hydraulického tlumiče.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
provoz 2. bloku JETE na sníženém výkonu 27.07.2006 18:29:51
Na Vašich internetových stránkách jsem si všiml, že 2.blok JETE není dlouhodobě provozován na 100 % výkonu.
Z jakých důvodů je 2. blok JETE provozován dlouhodobě na sníženém výkonu (
cca 96%)a to v i době době zvýšené spotřeby elektřiny v celé Evropě) ?
Zaslechl jsem něco o zvýšených vibracích parovodů (+ připojených pojistných ventilů parogenerátorů a uzavíracích armatur na parovodech). Je to tento důvod?
Proč to není na Vašich stránkách uvedeno?
Nehrozí nebezpečí prasknutí těchto parovodů?
(Vložil(a): Jan Pravda)
Na úvod musím konstatovat, že sekundární okruh 2. bloku JE Temelín pracuje na projektovém výkonu (980 MW). Je pravda, že oba bloky dlouhodobě nepracují se 100% výkonem reaktoru, a to z důvodu konstalace systému ostré páry, který neumožňuje plné využití výkonu reaktoru - jak z důvodu problémů vysokotlakého dílu turbiny, tak z důvodu zvýšeného chvění potrubí páry včetně uzavíracích armatur. Rekonstrukce těchto systémů je plánována na příští rok. Do této doby budou oba bloky provozovány s takto sníženým výkonem reaktorů, právě i z hlediska vyloučení možnosti iniciace prasknutí parovodů.

(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Problémem potrubí je údajně Greenpeace 03.05.2006 20:14:10
Vážený pane náměstku, souhlasím s nadpisem Vaší reakce na můj článek v MF z 25.4.2006. Vím, že z pohledu těch, kteří jste chybovali a již 6 let se snažíte své fatální pochybení zakrýt je Greenpeace nejspíše již jediným problémem onoho potrubí, poté, co jste nabyli dojmu, že všechny ostatní "problémy" jsou již eliminovány.

Na upřesnění Vaší specifické interpretace událostí uvádím následující.
Zatímco podání předsedkyni SÚJB jsme učinili 10.8.2000, kontrolní činnost jste nařídil teprve 12.12.2000. Čekal jste dokud policie případ neodloží (jí najatí experti byli mezitím navedeni na jiné, než identifikované místo)a dokud nebude proveden nevratný krok - aktivováno palivo a spuštěn zkušební provoz bloku. Policie případ odložila dne 31.10.2000. Souhlas s aktivací paliva jste vydal téhož dne aniž byste nařídil vlastní inspekci.

Jak velmi dobře víte, první a jedinou identifikaci místa opravy jsme předali předsedkyni SÚJB na osobním jednání přímo do ruky. Jediný, kdo se snažil celou dobu odvést pozornost od tohoto místa byli zástupci Modřanské potrubní a SÚJB tím, že nám neustále vnucovali lokalitu obdobné, ale řádně zdokumentované opravy. Tam také směřuje Váš obsáhlý výklad o specializovaných kontrolách. Celý rok, se Vám dařilo tuto záměrnou záměnu tajit, dokud jsme osobně s naším poznatkem o záměně míst nekonfrontovali předsedkyni SÚJB při jednání dne 4.10.2001. Tím vyvracím Vaše smyšlené tvrzení o "neustále se opakujících změnách identifikace místa". Identifikace proběhla promptně po žádosti,pouze jednou a definitivně.

K detailnímu seznamu údajných expertiz, které vyjmenováváte mohu říci pouze tolik, že se jeví být impozantním. Má však jednu podstatnou vadu. Jeho jediným cílem je zakamuflovat ono fundamentální, které je Vám opět velmi dobře známo - základem pro vyhodnocení kvality svařování jako zvláštního procesu je kvalita průvodní dokumentace a nikoli následné expertízy. Ta však, jak jste sám uvedl na jiném místě,"vykazuje formální i věcné chyby, nebyla předložena v úplné formě,... nebyl dodržen sled prací předepsaný technickými předpisy při stykování smyčky k tělesu reaktoru". Navíc tři závěry, které z takového seznamu vyvozujete neprokazují naprosto nic, respektive prokazují pouze nesnesitelně lehkou ignoranci zákonných norem:

- jak opět víte,"neprokázání dodatečné
opravy" není dostatečné, úkolem SÚJB je
vyloučit existenci případů jako např.
nevyprojektovaná, neschválená a
nedozorovaná opravy na primárním
okruhu. Takovou možnost jste měl, pokud
byste nařídil kontrolu dokumentace
ihned po obdržení podnětu. Tím, že jste
odkládal kontrolu jste znemožnil i
splnění podmínek vyhlášek SÚJB
č.106/1998Sb.,č. 195/1999Sb.,č.
214/1997 Sb., které hovoří o povolení k
přechodu na další etapu spouštění pouze
při splnění podmínek etapy
předcházející, povinnosti
zaznamenávat výsledky a záznamy o
opravách zařízení a specificky u
sváření o povinnosti vést záznamy a u
neshodných položek (nesrovnalosti
shledané Vašimi vlastními inspektory)
posuzovat neshodu jako vadu ve smyslu
jejího krajního nepříznivého vlivu na
jadernou bezpečnost.
- ani Vaše věta "kontrolované svary jsou
v odpovídající kvalitě", ani Vaše
interpretace "žádný z protokolů
neobsahuje jako výsledek hodnocení
výrok 'nevyhovující' (dopis
Čj.19428/3/2004) nikdy nevyvrátí fakt,
o kterém opět velmi dobře víte a sice,
že kontrolované svary mají výrazně
zhoršenou kvalitu, jejíž charakter
odpovídá opakovanému svaru.

A nyní k dotazům. Akceptovatelné odpovědi na ně Vám mohou pomoci obhájit Vaši pozici a dosavadní roli v celé kauze:
- proč jste neupozornil policii, že
analyzuje nesprávné místo
- proč jste jako náměstek pro jadernou
bezpečnost ihned nenařídil vlastní
expertízu identifikovaného místa
- kolik následných expertiz se skutečně
dodatečně provedlo a jakého rozsahu
- proč jako náměstek odpovědný za
jadernou bezpečnost ochotně přebíráte
tvrzení kontrolované Modřanské
potrubní, že se nevedly svářečské
deníky, jestliže je všeobecně známo, že
se vedly.
- proč jako náměstek odpovědný za
jadernou bezpečnost tolerujete
porušování technologických postupů a
nekompletnost průvodní dokumentace
- proč "rušíte" kontroly, které již byly
ukončeny a protokoly s poznatky
sepsány, přestože Vám to zákon o
kontrole neumožňuje
- proč protokoly vlastních inspektorů,
kteří se zaměřili na zkoumání
dokumentace identifikovaného místa
nahrazujete posudky externích
odborníků, které navíc
o identifikovaném místě vůbec
nepojednávají
- a na úplný závěr: proč jste přes
všechny hodnověrné poznatky a oprávněné
výhrady vlastních inspektorů, které
svědčily o závažném porušení zákonů
nejdříve povolil aktivaci paliva 1.
bloku v r.2000 a později opakovaně
uděloval povolení k najetí
bloku.


Na závěr se vracím k úvodu Vašeho textu. Prosím laskavě, abyste buď veřejně nebo osobní cestou specifikoval, který konkrétní údaj z mého článku je senzacechtivou pomluvou, tedy nepravdou, abych se mohl čtenářům omluvit a případně jej opravit. Případně doporučuji podat trestní oznámení, či žalobu pro takovou pomluvu.

Děkuji za zveřejnění tohoto příspěvku do konference v plném znění a laskavou odpověď.
Jiří Tutter
Greenpeace ČR(Vložil(a): Jiří Tutter)
Vážený pane, příspěvek v plném znění zveřejňujeme. Odpovědi na Vaše otázky najdete v článku Kvalita svarů na hlavním cirkulačním potrubí 1. bloku JE Temelín.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)
Rezavý reaktor JETE" 13.04.2006 10:33:21
V aktualitě z 12.4.2006 k informacím médií o "rezavém reaktoru" píšete, že jde vlastně o událost z 05/2005, o které byla !! veřejnost informována ve vaší výroční zprávě za rok 2005. Na stránkách SÚJB jsem tuto výroční zprávu nenalezl. Je-li k dispozici, prosím o nasměrování, není-li, je třeba text aktuality změnit.
Domnívám se rovněž, že by neškodilo vydat oficiální prohlášení, kde by celá situace "rezavění" byla kvalifikovaně a přehledně popsána a veřejnost se nemátla. Po vícečetných chybách Temelína na "rezavost" slyší i řada lidí z mého okolí. Děkuji, Hubáček
(Vložil(a): Roman Hubáček)
utajená oprava Temelína 06.06.2002 16:29:14
S odpovědí paní Drábové nemohu být spokojen, protože dobře ví,že na schůzce mezi policií, SÚJB, ČEZem, Modřanskou potrubní a Greenpeace se NErozhodlo, kde se bude analyzovat. Byli jsme pouze požádáni o bližší identifikaci potrubí, aby policie mohla analyzovala právě inkriminovaný svar a nikoli jiný. To jsme v průběhu několika následujících dní provedli předáním nákresu s označením sváru právě paní Drábové a očekávali, že tuto informaci předá policii.
Přesto jsme se teprve po více než roce dozvěděli, že policie analyzovala jiný svar, kde probíhala jina oprava. Znovu se tedy ptám:
Proč SUJB opět lže? Kdo poslal policii analyzovat jinde?
(Vložil(a): Jiří Tutter)
SÚJB do procesu rozhodování Policie ČR o tom, kde, jak a kým šetření provede nijak nevstupoval. Inspektoři pouze podali Policii ČR jí požadované vysvětlení. Svá šetření SÚJB a Policie ČR prováděly zcela nezávisle. A myslím, že tak to má být.
(Za SÚJB: Ing. Dana Drábová)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.