Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Potraviny 27.04.2018 13:28:49

(Vložil(a): )
Limity pro radiaci v potravinách v roce 2021 26.05.2021 11:27:08
Dobrý den,
prosím o odpověď na následující otázky.
První dotaz: Jelikož Nařízení Rady č. 733/2008 z 15.7.2008 pozbylo platnosti dne 31.3.2020 - předpokládám správně, že nyní žádné konkrétní hodnoty radiace pod určitý limit (v potravinách) nejsou vyžadovány a tedy monitoring není legislativou vůbec vyžadován? Tedy dovoz ze 3.zemí (mimo Japonska) nevyžaduje monitoring radiace v potravině, a stejně tak ani u potravin vyrobených v rámci EU.
Druhý dotaz: Existuje aktuálně (květen 2021) nějaké reálné nebezpečí kontaminace radiací u sladkovodních ryb, pokud jsou tyto chovány v ČR, případně v EU?
Děkuji předem za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

k vašemu prvnímu dotazu: Nařízení Rady č. 733/2008 skutečně pozbylo platnosti, nicméně bylo nahrazeno Prováděcím nařízením komise č. 2020/1158 ze dne 5. 8. 2020, o podmínkách dovozu potravin a krmiv pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu. Toto nařízení stanovuje v podstatě obdobné požadavky jako nařízení 733/2008.
K vašemu druhému dotazu: Reálné nebezpečí kontaminace ryb radionuklidy na území ČR nehrozí. Na území ČR probíhá pravidelný monitoring ryb na přítomnost radionuklidu Cs-137, který se na určitých místech ČR nachází jako důsledek počernobylského spadu. Naměřené hodnoty jsou hluboce pod hranicí, která by si vyžadovala pozornost nebo představovala nějaké riziko. Podobně je tomu i v zemích EU. Pro zajímavost dodáváme, že pravděpodobně nejvyšší hodnoty kontaminace ryb se vyskytují ve Finsku. Informace k tomuto tématu jsou veřejněn dostupné a dohledatelné na internetu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Radioaktivita v mase divokého prasete 27.06.2019 14:54:26
Prosím o vysvětlení, jakým fyzikálním pochodem se sníží aktivita izotopu např. v mase kance ze Šumavy, jak je popsáno v následující větě převzaté z článku v mediích. Zdroj je uveden. Četl jsem toto tvrzení opakovaně.
Radioaktivitu masa lze snížit i jeho úpravou: například vařením v tlakovém hrnci se zmenší na polovinu.
Zdroj: https://www.denik.cz/veda-a-technika/vybuch-cernobylu-katastrofu-pripomnel-novy-serial-oslovil-tisice-cechu-20190625.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

(Vložil(a): Jiří Beneš)
Dobrý den,

soli cesia jsou dobře rozpustné ve vodě, proto varem přejde část aktivity do vývaru. Jedná se tedy o chemický, nikoliv fyzikální proces. Podrobnosti o aktuálním stavu obsahu cesia 137 v monitorovaných položkách najdete v https://www.sujb.cz/monitorovani-radiacni-situace/ .
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
Re: limity v potravinách 21.11.2017 15:55:21
Dobrý den, nevím, jestli to dobře chápu, ale znamená to tedy, že konkrétní limity, tak jak byly uvedeny ve vyhlášce 307 /2002 Sb. v příloze č. 8 pro aktivitu césia-137 v potravinách v současné době neexistují?
Předem děkuji za doplňující informaci.
S pozdravem
Novotná

(Vložil(a): Jana Novotná)
Dobrý den,

Ano, tabulka byla z nové legislativy vypuštěna a nahrazena texty uvedenými v předchozí odpovědi. Samozřejmě stále existuje vazba mezi novým atomovým zákonem (NAZ) a dokumenty EURATOM č. 3954/87 a Nařízení Rady (ES) č. 733/2008 (viz § 1 NAZ), ze kterých byly přejaty tabulky vyhlášky 307/2002. Vámi uváděné limity se ale dle ustanovení těchto norem vztahují jen na stavy po jaderné havárii a pro dovoz zemědělských produktů z třetích zemí. V současnosti se jakákoliv kontaminace potravin a krmiv nepředpokládá, resp. vylučuje (vyjma pozůstatků Černobylu), regulace přichází v úvahu až během radiační mimořádné události a v období přechodu z nehodové do existující expoziční situace.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
limity v potravinách 13.11.2017 15:11:52
Dobrý den,
jakým právním předpisem je v současné době pro ČR p stanoven limit pro obsah radionuklidů césia-137 a stroncia-90 v potravinách? byla nějak nahrazena vyhláška č. 307/2002, zrušená novým atomovým zákonem? Děkuji. Novotná
(Vložil(a): Jana Novotná)
Dobrý den,

V reakci na oba Vaše dotazy uvádíme toto:

Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, byla nahrazena novou vyhláškou č. 422/2016 Sb. V nové legislativní úpravě je rozlišována tzv. nehodová a existující expoziční situace (NES, resp. EES).

NES je upravena v uvedené vyhlášce v § 107 odst. 4, kde je pro přijímání neodkladných ochranných opatření uvedeno, že "omezení používání radionuklidy kontaminovaných potravin, vody a krmiv, (je odůvodněné), pokud odvrácený roční úvazek efektivní dávky je větší než 1 mSv". Další úprava k NES během radiační havárie je dále uvedena ve vyhlášce č. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události.

EES upravuje zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a to v § 102. Odstavec 1 a 2 uvádí následující:
(1) Úřad je oprávněn formou opatření obecné povahy stanovit opatření k regulaci ozáření v existující expoziční situaci, která je následkem nehodové expoziční situace nebo ukončené činnosti v rámci plánované expoziční situace (dále jen "přetrvávající ozáření"), pokud by beze změny stavu mohlo dojít k významnému zvýšení zdravotní újmy v důsledku ozáření jednotlivce z obyvatelstva.
(2) Přetrvávající ozáření reguluje Úřad podle odstavce 1 stanovením referenčních úrovní pro průměrnou efektivní dávku reprezentativní osoby za kalendářní rok v rozmezí od 1 do 20 mSv. Radioaktivní kontaminaci potravin, krmiva nebo vody Úřad reguluje též stanovením nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace pro příslušnou existující expoziční situaci.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)
limit na obsah césia 137 a stroncia-90 v potravinách 27.03.2009 07:51:03
Dobrý den,
potřebuji zjistit, zda a v jakém předpise je v ČR stanoven limit pro obsah radionuklidů césia-137 a stroncia-90 v potravinách, popř. přímo v mléce a smetaně. Jde mi o porovnání s legislativními požadalky platnými v Ruské ferderaci, kde je stanoven limit pro Césium-137 100 Bq/L a pro stroncium-90 25 Bq/L. Jsou limity platné v ČR stejné a ve kterém předpise jsou uvedeny ?
Ve vyhlášce Mzdr. ČR č. 133/2004 Sb. o podmínkách ozařování potravin a surovin, i nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu, jsem tyto limity uvedené nenašla.
Omlouvám se, ale potřebuji tuto informaci v co nejkratším možném termínu z důvodu probíhajících auditů ruských veterinářů v našich závodech, kvůli plánovanému exportu našich mléčných výrobků do Ruska.

Děkuji za odpověď.

S pozdravem

Ing. Jiřina Ostrowská
(Vložil(a): Jiřina Ostrowská)
Požadavky na obsah Cs a Sr v potravinách jsou stanoveny ve vyhlášce č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005, a to v příloze č. 8 v tab. č. 4 (Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin pro radiační mimořádné situace) a č. 5 (Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin pro přetrvávající ozáření po černobylské havárii).

Vyhlášku naleznete v rubrice legislativa/prováděcí právní předpisy/vyhlášky SÚJB
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)
Vkládání záznamu do vybraného vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.