Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Vysvětlení § 91 nového atomového zákona 01.12.2016 10:21:24
Navazuji na dotaz z 23.9.2016 k dopadu § 91 nového atomového zákona (již opakovaně, ale nepřišla žádná odpověď). Vzhledem k tomu, že jsem v bodě 1) svého dotazu dostatečně podrobně uvedla důvod, proč se dotazuji na jaké typy "odpadových zařízení" se povinnosti vztahují, nejeví se mi Vaše odpověď: "V nové legislativě je jasně definováno, na koho se problematika opuštěného zdroje ionizujícího záření vztahu a jaké jsou jeho povinnosti a práva,..." konkrétní. Z mého dotazu je zřejmé, že jsem § 91 pečlivě četla a protože jsem v novém zákoně nenalezla, jakou činnost si mám pod slovem "shromažďování" opuštěného zdroje (kovového šrotu) představit, položila jsem Vám dotaz. Odpověď na tuto otázku je klíčová, a proto opakovaně žádám o její zodpovězení s odkazem na ustanovení atomového zákona, ze kterého to vyplývá . Vzhledem k tomu, že nový zákon nestanoví žádný odklad pro plnění povinností dle § 91, je nezbytně nutné informovat dotčené osoby (laiky v oboru jaderné bezpečnosti) o druzích detektorů a analyzátorů, které jsou uznávány pro měření radioaktivity (splňují požadavky zákona o metrologii) a jsou vhodné pro "odpadové prostředí" a o dalších jejich povinnostech S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM (praxi zbývá pouhých 81 dní vč. víkendů a svátků). Ve staré metodice o záchytu opuštěného zdroje z r. 2002 nejsou bohužel zodpovězeny všechny mé dotazy, proto prosím buď o urychlené vydání nové "metodiky" anebo o poskytnutí požadovaných informací. Děkuji předem za ochotu.
(Vložil(a): Eva Směšná)
Vážená paní Směšná, zcela s Vámi souhlasím, že vymezení povinovaných osob v návaznosti na §91 nového atomového zákona je poměrně klíčovou záležitostí a definice zde není striktně vymezena, není to ovšem samoúčelné. Výše uvedený paragraf, jak již ukazuje jeho název, zavádí pravidla pro místa s vyšším rizikem výskytu opuštěného zdroje a uvádění konkrétních pracovišť by zde jistě vedlo k neobsažení celé problematiky. Jde zde především o ochranu osob a životního prostředí v situacích, kdy se zdroj ionizujícího záření vyskytuje v neobvyklé situaci a kdy jsou mu vystaveny fyzické osoby, které nemají dostatečnou znalost příslušných ochranných opatření. Vzhledem k výše uvedenému účelu nemají tedy termíny atomového zákona, v tomto paragrafu, souvislost s pojmoslovím odpadové legislativy či jiné české národní legislativy, nýbrž stojí nezávisle, a to v návaznosti na specifický předmět právní úpravy. Abych ale odpověděl konkrétněji na Vaše dotazy, zaměřím se dále pouze na zařízení, která se zabývají shromažďováním kovového materiálu, šrotu. Především musím uvést, že opatření se týkají zařízení, která svým charakterem splňují podmínky trvalého pracoviště, (jsou tím eliminovány mobilní a krátkodobé sběry pořádané např. obcemi). U stabilních pracovišť je nutné přistoupit k plnění povinností vyplývajících z §91 nového atomového zákona, především tak, aby přijatá opatření odpovídala rozsahem a efektivností konkrétnímu pracovišti. Jedná se o zavedení tzv. "Odstupňovaného přístupu". Prakticky se jedná o zhodnocení množství materiálu, se kterým konkrétní provozovatel nakládá, způsob dopravy který využívá, druh materiálu na který je zaměřen, atd. V souladu s výše uvedeným odstupňovaným přístupem, je tedy možné uvést, že "velké" (vlaková doprava, mezinárodní kontrakty atd.) zařízení bude vybaveno a bude pro něho efektivní zavedení detekčních bran a ručních přístrojů a pro "malé" zařízení bude přípustné navázání detekční schopnosti na externí subjekty a to jak pravidelně (např. 1x za čtvrtletí), tak ?pohotovostně", a to v případě podezření na záchyt opuštěného zdroje. Adekvátnost přijatých opatření bude vhodné před zavedením konzultovat s Úřadem. Zásadním, požadavkem Úřadu bude, aby osoby nakládající s kovovým odpadem byly dostatečně orientovány v této problematice a v případě nálezu tzv. opuštěného zdroje rychle zvolily adekvátní postup. K získání základního přehledu by mělo posloužit již zmiňované doporučení, internetové stránky Úřadu a v neposlední řadě, také semináře a školení, které jsou Úřadem v současné době prováděna a připravována. Pro konkrétní případy je možné se obrátit na jednotlivá Regionální centra.


(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)