Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Výklad § 91 vyhlášky č. 499/2005 Sb. 03.01.2006 10:15:18
Prosím Vás o sdělení, jaké vyplývají povinnosti pro provozovatele úpravny vody z §91, odst. 1b "...filtry instalované ve vodárnách ..."? Je zde "vodárna" chápána jako úpravna vody na vodu pitnou?
(Vložil(a): Václav Mergl)
Ustanovení § 91 uvedené vyhlášky se týkají uvolňování přírodních radionuklidů z pracovišť, kde může dojít k významnému ozáření z přírodních zdrojů. Přehled těchto pracovišť je uveden v § 87 téže vyhlášky. Z tohoto přehledu je zřejmé, že mezi pracoviště patří i úpravny vody, na nichž je nakládáno s podzemní vodou (§ 87 písm. c) a pracoviště, na nichž se nakládá s vodárenskými kaly z úpravy vod z podzemních zdrojů (§ 87 písm. e bod 10 - mohou to tedy být i úpravny vody, v nichž je vyráběna pitná voda z vody podzemní, pokud při této úpravě vznikají vodárenské kaly). Termínem "vodárenské kaly z úpravy vod z podzemních zdrojů" se rozumí kaly z čiření vody, kaly z dekarbonizace a roztoky a kaly z regenerace iontoměničů, tedy položky 19 09 02, 19 09 03 a 19 09 06 ze skupiny 19 09 (Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely) podle katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Majitel pracoviště dle § 87 písm. e bod 10 je podle ustanovení § 6 odst. 3 písm. c) zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, povinen umožnit uvolňování přírodních radionuklidů (tj. předmětných kalů ) z pracoviště do životního prostředí (např. jejich vypuštěním do vodoteče, do kanalizace či ukládání na skládku) pouze v případe, že obsah přírodních radionuklidů v nich nepřekročí uvolňovací úrovně stanovené v § 91 odst. 3 uvedené vyhlášky. V opačném případě musí mít majitel pracoviště k takovému uvolnění povolení SÚJB. V praxi by tedy měl majitel pracoviště zajistit změření obsahu přírodních radionuklidů v uvolňovaných kalech, takto zjištěné výsledky porovnat s uvolňovacímu úrovněmi a při překročení žádat o vydání povolení SÚJB. V případě nepřekročení těchto úrovní může s kaly nakládat bez omezení. Pro úplnost dodávám, že majitel pracovišť stanovených v § 87 písm c) a e) má rovněž povinnost zajisti na těchto pracovištích měření přírodní radioaktivity a určení efektivní dávky zde pracujících osob (viz ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 88 - 90 vyhlášky).



(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)