Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 07.03.2021 22:58:57
Dobrý den,
prosím o radu k mé diplomové práci. Radiační riziko pro vznik zhoubného nádorového onemocnění při ozáření 1 Sv je 5%. Lze radiační riziko pro ozáření 5,5 mSv vypočítat pomocí trojčlenky s přímou úměrností nebo pro takto malé dávky přímá úměrnost neplatí?
Dále bych Vás poprosila o radu, kde mohu najít data k rizikům mortality z profesního ozáření typu: "X případů mortality z důvodu profesního nádorového onemocnění mezi 10 000 zaměstnanců za rok".
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Jednoduchá odpověď na váš dotaz - ano, trojčlenkou lze pro jakoukoliv dávku spočítat příslušné riziko, ALE je velmi důležité jak tento výpočet bude interpretován a pro jaký účel bude použit.

Pro účely radiační ochrany se opravdu používá tzv. lineární bezprahový model a koeficient rizika, který uvádíte. Tento model předpokládá, že jakákoliv dávka může způsobit zvýšenou pravděpodobnost vzniku zhoubných nádorů a tato pravděpodobnost je přímo úměrná obdržené dávce. Model je používán k vysvětlení stochastických účinků záření, je založen na epidemiologických studiích, ve kterých ale nebyli lidé tak nízkým dávkám vystaveni. Jedná se tedy o extrapolaci směrem k nízkým dávkám. Zatím nebylo nijak prokázáno, zda v oblasti nízkých dávek tento model odpovídá realitě - lze si představit i jiné modely, nicméně v oblasti nízkých dávek je ono zvýšení pravděpodobnosti tak malé, že ho nelze rozeznat od běžných fluktuací nádorů v populaci.
Tento lineární a bezprahový model byl vytvořen právě a jen pro účely regulace, pro účely radiační ochrany, je předběžně opatrný a pravděpodobně v oblasti nízkých dávek do určité míry konzervativní, lze předpokládat, že před nežádoucími účinky záření chrání více, a to je akceptovatelné.

Model nelze rozhodně používat pro odhady počtu úmrtí lidí v ozářené populaci - zejména v případech kdy je ozářeno velké množství osob velmi malými dávkami.

Problémem zhoubných nádorů způsobených ionizujícím zářením je, že je nelze klinicky odlišit od spontánního výskytu nádorů v populaci. Projevy a průběh onemocnění jsou stejné bez ohledu na to, jak nádor vznikl. I kdyby takové riziko v oblasti takto nízkých dávek existovalo, což v tuto chvíli bohužel nebylo prokázáno ani vyvráceno, bylo by od spontánního výskytu rakoviny v populaci, které se pohybuje kolem 25 %, neodlišitelné.

K vašemu druhému dotazu - opět jednoduchá odpověď - taková data snadno nalézt nelze, pouze lze použít specifický koeficient rizika pro pracovníky, jako je uveden v ICRP 103 - tedy 4,1 . 10-2 . Sv-1
Z výše uvedených důvodů nelze u pracovníků se zdroji záření uvést normovaný počet případů úmrtí z důvodu jejich profesního ozáření. Byly a jsou prováděny studie, které jsou ovšem velmi diskutabilní a jejich výsledky nebyly odbornou komunitou bez výhrad přijaty. U jedné studie bylo např. zjištěno zvýšení výskytu případů leukémií, nicméně posléze se ukázalo, že do celkové expozice těchto pracovníků nebyly zahrnuty dávky např. z lékařského ozáření, kterému mohli být vystaveni. Proto je velmi obtížné takové výsledky použít a interpretovat. Jedinou cestu k rozlišení, který nádor byl způsoben zářením nebo jiným rizikovým faktorem, je nalezení specifických tzv. biomarkerů, které by jednoznačně konkrétní nádor přiřadili k ionizujícímu záření. Tento výzkum probíhá již dlouho, ale zatím žádný takový průkazný marker nalezen nebyl, a je otázkou zda vůbec nalezen bude.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)