Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

limity v potravinách 13.11.2017 15:11:52
Dobrý den,
jakým právním předpisem je v současné době pro ČR p stanoven limit pro obsah radionuklidů césia-137 a stroncia-90 v potravinách? byla nějak nahrazena vyhláška č. 307/2002, zrušená novým atomovým zákonem? Děkuji. Novotná
(Vložil(a): Jana Novotná)
Dobrý den,

V reakci na oba Vaše dotazy uvádíme toto:

Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, byla nahrazena novou vyhláškou č. 422/2016 Sb. V nové legislativní úpravě je rozlišována tzv. nehodová a existující expoziční situace (NES, resp. EES).

NES je upravena v uvedené vyhlášce v § 107 odst. 4, kde je pro přijímání neodkladných ochranných opatření uvedeno, že "omezení používání radionuklidy kontaminovaných potravin, vody a krmiv, (je odůvodněné), pokud odvrácený roční úvazek efektivní dávky je větší než 1 mSv". Další úprava k NES během radiační havárie je dále uvedena ve vyhlášce č. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události.

EES upravuje zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a to v § 102. Odstavec 1 a 2 uvádí následující:
(1) Úřad je oprávněn formou opatření obecné povahy stanovit opatření k regulaci ozáření v existující expoziční situaci, která je následkem nehodové expoziční situace nebo ukončené činnosti v rámci plánované expoziční situace (dále jen "přetrvávající ozáření"), pokud by beze změny stavu mohlo dojít k významnému zvýšení zdravotní újmy v důsledku ozáření jednotlivce z obyvatelstva.
(2) Přetrvávající ozáření reguluje Úřad podle odstavce 1 stanovením referenčních úrovní pro průměrnou efektivní dávku reprezentativní osoby za kalendářní rok v rozmezí od 1 do 20 mSv. Radioaktivní kontaminaci potravin, krmiva nebo vody Úřad reguluje též stanovením nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace pro příslušnou existující expoziční situaci.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)