20 let od havárie v Černobylu (SÚJB)

Dvacetiletí, které v roce 2006 uplynulo od černobylské tragédie, se stalo důvodem pro připomenutí jejích důsledků i pro prezentaci dosavadních výsledků studia fenoménu „Černobyl“. SÚJB je přesvědčen, že okruh poznání všech otázek s ním spojených se bude spíše rozšiřovat a je proto účelné o tom informovat nejen odbornou, ale především laickou veřejnost. Ta je mnohdy vystavena informačním tlakům, které namísto porozumění a včasného předjímání ochranných opatření a principů mají vyvolávat strach, obavy a neřízené emoce. U příležitosti tohoto smutného jubilea jsme se proto rozhodli na našich webových stránkách otevřít rubriku s názvem „Černobyl“, kde chceme publikovat nejen zásadní výsledky získané v uplynulém období, ale také nové studie a poznatky, které se v budoucnosti objeví. A to nejen z jaderných oborů, ale i z oborů a oblastí s problémem souvisejících třeba jen nepřímo (sociologie, filosofie, etika apod.).

Úvodní slovo patří předsedkyni SÚJB Ing. Daně Drábové, PhD., která celou černobylskou problematiku již dlouhá léta sleduje a osobně se zúčastnila několika kontrolních misí přímo v Černobylu. Její článek, publikovaný v březnovém čísle časopisu Vesmír, doplněný přehledem dalších informací zpracovaných redaktorem tohoto časopisu Mgr. Ivanem Boháčkem, uvádíme s laskavým svolením redakce přímo v redakční úpravě.

Při příležitosti černobylského výročí proběhl společný seminář SÚJB a Akademie věd ČR "20 let Černobylu", který lze hodnotit jako velmi úspěšný. Zájem o něj byl enormní, o čemž svědčí i vyčerpaná kapacita jeho dvou opakování. Pro všechny, které seminář zaujal a také pro ty, na něž se nedostalo místo v sále, zveřejňujeme prezentace ze semináře.

Studiu černobylského problému se věnovala řada světových specialistů, ať už individuálně nebo v pracovních týmech. Český překlad jedné z nejprestižnějších studií, organizovaných Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni ( MAAE ) v rámci aktivit tzv. Černobylského fóra (Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady; Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny), uvádíme jako dokument stálé hodnoty, který bude patřit do naší rubriky dlouhodobě. Jeho český překlad jsme získali díky pochopení České nukleární společnosti. Černobylské fórum je iniciativou MAAE ve spolupráci s WHO (Světová zdravotnická organizace)UNDP (Rozvojový program OSN), FAO (Organizace pro výživu a zemědělství), UNEP (Program pro životní prostředí OSN), UN OCHA (Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí), UNSCEAR (Vědecký výbor OSN pro účinky atomového záření), WBG (Skupina Světové banky) a vládami Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. Toto Fórum bylo založeno jako příspěvek k desetileté strategii Spojených národů pro Černobyl, zahájené v r. 2002 publikací Následky černobylské jaderné havárie pro obyvatele - strategie obnovy. 

Doufáme, že tato rubrika napomůže jak k vytvoření objektivnějšího obrazu o podstatě a důsledcích jedné z největších lidských katastrof minulého století, tak k rozvoji kritického myšlení a diskuse k tomto tématu, které jsou jediným rozumným prostředkem dalšího poznávání a hodnocení faktů.