Časopis BJE

Časopis "Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie"

Obálka časopisu Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie

Odborný časopis „Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie“, evidenční číslo MK ČR E 4671, do 31. 7. 2019 společně vydával Státní úřad pro jadernou bezpečnost v Praze a Úrad jadrového dozoru SR v Bratislavě. Pod uvedeným názvem plynule navázal na původní časopis, vydávaný od r. 1955 pod názvem "Jaderná energie". 

Uvedený časopis byl od počátku recenzovaným odborným periodikem, jehož základním posláním bylo přispívat k udržení vysoké kultury jaderné bezpečnosti v oblasti mírového využívání jaderné energie.

Časopis vycházel ve dvojčíslech, šestkrát ročně, nákladem 600 výtisků, z toho 200 ks bylo určeno pro SR.

Obsah časopisu „Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie“ byl zaměřen na problematiku:

  • zabezpečování jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení a zdrojů záření ve všech fázích jejich přípravy, výstavby, provozu a vyřazování s důrazem na ochranu životního prostředí, zdraví profesionálních pracovníků a obyvatelstva,
  • jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderného palivového cyklu, včetně výkonu dozoru nad jadernými materiály,
  • bezpečného zpracování a ukládání radioaktivních odpadů,
  • přirozené a umělé radioaktivity v životním prostředí,
  • dozimetrie záření a usměrňování expozic,
  • teoretických a experimentálních výsledků výzkumu v oblasti jaderné techniky, vývoje metod, přístrojů a zařízení pro účely mírového využívání jaderné energie. 

Na časopis ideově navázal titul Jaderná energie / Jadrová energia, SÚJB však již není jeho vydavatelem.