Systematická koncepce vzdělávání a rozvoje zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

 

Logo, Evropský sociální fond

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), který je dotován prostředky Evropského sociálního fondu, je vícecílovým programem zaměřeným mimo jiné i na posilování efektivity výkonu veřejné správy. Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) se rozhodl v roce 2010 využít možností poskytovaných tímto programem a v souladu se zaměřením prioritní osy 4 programu - zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti činností institucí veřejné správy a zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb - předložil projekt „Systematická koncepce vzdělávání a rozvoje zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost“. Realizace projektu č. CZ.1.04/4.1.00/48.00008 byla zahájena, po jeho schválení, v květnu 2010. 

Vlastní projekt byl zaměřen na dvě oblasti. V první z nich byla externím dodavatelem, vybraným ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku, firmou M.C. TRITON, zpracována koncepce vzdělávání a rozvoje zaměstnanců úřadu se zvláštním zaměřením na vybrané kategorie pracovníků v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, včetně havarijní připravenosti. V první fázi realizace zpracovatel definoval, po konzultacích s vedoucími pracovníky SÚJB, požadavky na konkrétní pracovní místa úřadu a zpracoval tzv. kompetenční model úřadu, kompetenční profily a rozvojový katalog a následně vypracoval systém hodnocení cílové skupiny zaměstnanců s vazbou na individuální rozvojové plány. V závěrečné etapě byl připraven adaptační plán pro nové zaměstnance SÚJB. Tato část projektu byla ukončena v únoru 2011. Druhá část projektu byla zaměřena na přípravu interních lektorů – zaměstnanců SÚJB, kteří se budou podílet na vzdělávacích aktivitách v rámci úřadu, zaměřených na rozvoj a efektivitu výkonu dozorné činnosti.

Skupina 10 zkušených zaměstnanců úřadu z útvarů jaderné bezpečnosti a radiační ochrany absolvovala v průběhu roku 2010 a 2011 teoretickou a praktickou výuku na FJFI ČVUT, kvzdělávání SÚJB, 2. fototerá byla zaměřena nejen na zvýšení odborných znalostí, ale i na získání obecných dovedností potřebných pro činnost lektora. FJFI ČVUT byly v rámci projektu zpracovány rozsáhlé podklady k jednotlivým modulům školení - manuály, které budou sloužit pro potřeby lektorů při jejich lektorské činnosti. 

Další skupina 4 zaměstnanců SÚJB absolvovala několikaměsíční školení v roce 2011 a 2012 ve Školicím a výcvikovém středisku ČEZ, a.s. Toto školení bylo zaměřené na prohloubení znalostí technologií a řízení reaktorů JE provozovaných v České republice. 

Jeho součástí byl i redukovaný výcvik na speciálním zařízení - plnorozsahovém simulátoru, který modeluje systémy typů reaktorů provozovaných v JE Temelín (VVER 1000) a JE Dukovany (VVER 440). Jedná se o unikátní zařízení provozované Školicím a vzdělávacím střediskem ČEZ, a.s. Tito lektoři se budou zejména podílet na dalším vzdělávání tzv. lokalitních inspektorů, tj. inspektorů provádějících rutinní inspekce v JE. Školení první skupiny bylo ukončeno v prosinci 2011 a druhé skupiny v březnu 2012.