Plnění opatření

Opatření č. 1 - Vysokoenergetické potrubí na úrovni +28,8 m a Opatření č. 2 – Kvalifikace ventilů

Opatření č. 1 a č. 2 jsou uvedena společně, neboť byla rovněž společně v průběhu roku 2002 projednávána. Obě opatření jsou totožná s doporučeními formulovanými Skupinou pro jaderné otázky Rady EU ve zprávě předané ČR v roce 2001. Jejich implementace byla proto sledována jak v rámci hodnocení závazků vyplývajících ze Závěrů, tak i EU. V roce 2003 byla proto předána podrobná informace o jejich plnění rovněž EK.

Zápis z tématického semináře konaného dle Časového plánu.

Opatření č. 3 - Integrita tlakové nádoby a tlakově-teplotní šok

Provozovatel JE Temelín zahájil v roce 2002 projekt řešení dané problematiky. Při jeho zadání vycházel z mezinárodně uznávané praxe. Projekt, jehož řešitelem je ÚJV Řež, bude řešen ve 4 etapách, s termínem dokončení 15. 12. 2004.

Zápis z tématického semináře konaného dle Časového plánu.

Opatření č. 4 - Integrita komponent primární smyčky – nedestruktivní kontroly (NDT)

V roce 2002 byl stanoven vybraný soubor citlivých míst bezpečnostně významných komponent primárního okruhu a zpracován harmonogram kvalifikace (ověření způsobilosti) NDT kontrol tak, aby touto kvalifikovanou metodou mohly být provedeny provozní kontroly vytypovaných míst. Harmonogram je rozpracován až do konce roku 2004.

Zápis z tématického semináře konaného dle Časového plánu.

Opatření č. 5 - Kvalifikace bezpečnostně významných komponent

V roce 2002 byla provedena prověrka dokumentace ke kvalifikovanému zařízení JE Temelín. Bylo konstatováno, že kvalifikace (ověření způsobilosti) pro podmínky okolního prostředí (např. seismicitu, teplotu, tlak), požadovaná v rámci schvalovacího procesu, byla provedena. Kvalifikace komponent a zejména dodávek I&C a elektro, které představují hlavní část kvalifikovaného zařízení, byla dokumentována a archivována s ohledem na požadavky dozoru a legislativu platnou v době realizace licenčního procesu, s tím, že současně platná právní úprava je respektována v navazujících etapách kvalifikačního procesu.

Zápis z tématického semináře konaného dle Časového plánu.

Opatření č. 6 - Seismicita v lokalitě

V únoru 2003 se na JETE uskutečnila mise expertů Mezinárodní atomové agentury ve Vídni. Zúčastnění experti dospěli k závěru, že projekt dostatečně uvážil všechna možná seismická ohrožení a ochrana proti nim byla implementována na odpovídající úrovni.

Zápis z tématického semináře konaného dle Časového plánu.

Opatření č. 7 - Otázky vztahující se k těžkým haváriím

a) Pracovní skupina pro porovnání výpočtů radiologických důsledků nadprojektových havárií

V roce 2002 byla ustavena česko-rakouská expertní Pracovní skupina pro porovnání výpočtů radiologických důsledků nadprojektových havárií, která se zabývala:

  • porovnáváním metod a prostředků hodnocení radiologických důsledků vybraných modelových nadprojektových havárií
  • hodnocením a porovnáním výpočtů objemové aktivity radionuklidů ve vzduchu a plošné aktivity zemského povrchu po nadprojektové radiační havárii na základě meteorologických modelů určených pro velké vzdálenosti od místa úniku radionuklidů
  • porovnáním výpočetních kódů rutinně užívaných v obou zemích pro hodnocení kontaminace potravních řetězců a metod užívaných pro zavádění dlouhodobých ochranných opatření (kontrola a regulace potravních řetězců, přesídlení, apod.).

V průběhu roku 2002 a 2003 se uskutečnilo několik expertních jednání, při nichž bylo konstatováno, že metody, postupy a výpočetní kódy používané v obou zemích k hodnocení radiologických důsledků nadprojektových havárií jsou adekvátní cíli a jsou na požadované odborné úrovni. Získané výsledky a diskuse o nich umožnily vytvořit prostředí vzájemné důvěry mezi zainteresovanými odborníky obou zemí a vyústily v konstataci, že cíle PS byly splněny. V březnu 2004 bylo uzavřeno dvoustranné ujednání mezi SÚJB a rakouským ministerstvem zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství o výměně dat v případě radiační havárie a provádění cvičných přenosů dat a informací. Závěrečná zpráva byla oběma stranami publikována v červenci 2004.

b) Výměna informací o řídící dokumentaci pro zvládání nadprojektových havárií (SAMG)

Na tématickém semináři rakouských a českých odborníků, který se v souladu s Časovým plánem konal v červnu 2003, byla podána informace o přístupu SÚJB k programu zvládání těžkých havárií, jeho tvorbě a implementaci a o výsledcích aktualizovaného pravděpodobnostního hodnocení JE Temelín a srovnání se studiemi pro JE obdobného typu. Předložen byl rovněž stručný popis národních vědecko-technických projektů i zapojení do mezinárodních projektů. Následně česká strana písemně zodpověděla dotazy předané rakouskou stranou v návaznosti na seminář.