Pracovní skupina pro jaderné otázky v roce 2015

SÚJB, jako gestor pracovní skupiny pro jaderné otázky (PS AQG), do jejíž působnosti spadá v Rámci Rady EU problematika mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření, zajišťoval a koordinoval v roce 2015 přípravu pozic (instrukcí) na jednotlivá jednání PS AQG. Těchto jednání bylo za lotyšského (od 1. ledna 2015 do 30. června 2015) a lucemburského předsednictví (od 1. července 2015 do 31. prosince 2015) v Radě EU celkem 12.

Hlavním tématem PS AQG v první polovině roku 2015 byla příprava mandátu Rady pro jednání únorové diplomatické konference o pozměňovacích návrzích k Úmluvě o jaderné bezpečnosti (důvodem svolání diplomatické konference byl švýcarský návrh na změnu čl. 18 Úmluvy o jaderné bezpečnosti) a aktualizace pokynů pro spolupráci, přípravu a prezentaci pozic Euratomu na mezinárodních jednáních svolaných v rámci dohod, jejichž stranami jsou jak členské státy, tak Euratom.

Druhá polovina roku 2015 byla věnována především přípravě a přijetí závěrů Rady k problematice odůvodnění lékařského zobrazování zahrnujícího vystavení ionizujícímu záření a havarijní připravenosti a odezvě na mimořádné události mimo areál jaderného zařízení. Lucemburskému předsednictví se podařilo najít shodu nad oběma dokumenty, závěry Rady k lékařskému ozáření byly schváleny Coreperem II 19. listopadu 2015 a Radou pro spravedlnost a vnitřní věci 3. prosince 2015, závěry Rady k havarijní připravenosti a odezvě byly schváleny Coreperem II 9. prosince 2015 a Radou pro obecné záležitosti 15. prosince 2015. 

V legislativní oblasti byl jediným projednávaným předpisem návrh nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace. PS AQG k tomuto návrhu zaujala pozici již koncem roku 2014, v roce 2015 pouze čekala na zaujetí stanoviska Evropským parlamentem (Evropský parlament má podle čl. 31 Smlouvy o Euratomu pouze konzultační pravomoc). Stanovisko Evropského parlamentu bylo projednáno PS AQG koncem roku 2015, finální návrh nařízení by měl být přijat CRP II a Radou pro hospodářské a finanční záležitosti v lednu 2016.

PS AQG se v roce 2015 dále zabývala mj.: