Pracovní skupina pro jaderné otázky v roce 2017

V roce 2017 se pracovní skupina pro jaderné otázky sešla celkem osmkrát. Prioritou jak maltského, tak estonského předsednictví mělo být projednávání dlouho připravovaného návrhu Evropské komise revidujícího informační a procesní požadavky kladené na členské státy na základě čl. 41 až 44 Smlouvy o Euratomu (tj. návrhu revidujícího nařízení Rady (Euratom) 2587/1999 a nařízení Komise (ES) č. 1209/2000). Zmiňovaný návrh však v roce 2017 Radě EU předložen nebyl, čemuž bylo nutné uzpůsobit jak program, tak i četnost plánovaných pracovních skupin pro jaderné otázky.

Obě předsednické země věnovaly velkou část programu PS AQG mezinárodnímu dění. V rámci příprav na 7. hodnotící konferenci k Úmluvě o jaderné bezpečnosti byl projednán návrh odpovědí Euratomu na otázky položené smluvními stranami a byl dohodnut koordinovaný přístup Euratomu a členských států k Vídeňské deklaraci. Pro účely 6. hodnotící konference smluvních stran Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady byl projednán návrh zprávy Euratomu o provádění povinností z této úmluvy vyplývajících.

V první polovině roku 2017 prezentovala Evropská komise na jednáních PS AQG výsledky střednědobého přezkumu nástroje pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (INSC 2014 – 2020), představila konečnou verzi Sdělení o jaderném ukázkovém programu (PINC) a zprávu o pokroku při implementaci směrnice Rady 2011/70/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. V druhé polovině roku 2017 se členské státy seznámily mj. se zprávou Evropské komise o provádění prací v rámci programu pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v Bulharsku, Litvě a na Slovensku v roce 2016 a v předchozích letech a s výroční zprávou Evropské zásobovací Agentury (ESA) za rok 2016.