Pracovní skupina pro jaderné otázky v roce 2018

V roce 2018 se pracovní skupina pro jaderné otázky sešla celkem třináctkrát.

Za bulharského předsednictví (1. polovina roku 2018) projednaly členské státy na PS AQG dvě zprávy Evropské komise, a to druhou zprávu o provádění směrnice Rady 2006/117/Euratom o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole v členských státech a zprávu o hodnocení a provádění programů pomoci EU pro vyřazování jaderných zařízení z provozu v Bulharsku, na Slovensku a v Litvě. Členské státy se zabývaly mimo jiné doporučením Evropské komise na přijetí rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje k jednání o prodloužení platnosti Dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a Organizací pro rozvoj energetiky na Korejském poloostrově (KEDO). Pro účely 6. hodnotící konference smluvních stran Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady projednala PS AQG jak návrhy dotazů ke zprávám třetích zemí, tak návrhy odpovědí na otázky třetích zemí uplatněných ke zprávě Euratomu o provádění povinností z  úmluvy vyplývajících. Prezentovány byly také výsledky 35. plenárního zasedání ENSREG (20. 12. 2017), které se zabývalo především organizací a procesní stránkou TPR (tematického vzájemného hodnocení podle směrnice 2014/87/Euratom).

V druhé polovině roku 2018, za rakouského předsednictví, se PS AQG věnovala především třem návrhům právních předpisů – návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě (program Ignalina) a zrušuje nařízení Rady (EU) č. 1369/2013, návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí specifický finanční program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem a kterým se zrušuje nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013 a návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu. Projednáván byl také návrh závěrů Rady k prvnímu tematickému vzájemnému hodnocení podle směrnice 2014/87/Euratom a v reakci na mezinárodní dění byl připraven a projednán vstup Euratomu pro účely Organizačního jednání (17. 10. 2018 ve Vídni) připravujícího 8. hodnotící konferenci Úmluvy o jaderné bezpečnosti. Tento obsahoval návrh Euratomu a jeho členských států na téma, kterému by se měla 8. HK CNS věnovat, návrh na okruh oblastí, které by měly být v rámci navrženého tématu diskutovány, a podporu kandidaturám osobností z členských států Euratomu na post předsedy a místopředsedy hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti.